MAKALELER

KONUT TESLİMLERİNDE 2019 GÜNCEL KDV ORANLARI (535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşan son durum)

SUNUŞ Katma Değer Vergisi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir kanun olması nedeniyle mal ve hizmetleri uygulanacak vergi oranları en sık değişen kanunlardan birisidir. Bu değişiklikler kimi zaman piyasa talebi nedeniyle kimi zaman ekonomik gerekçelerle olabilmektedir. Konut alımlarında öteden beri uygulanagelen KDV oranları 2016/9153, 2017/9759, 2018/11674 ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; İzaha Davet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GİRİŞ 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi “izaha davet” müessesesi olarak düzenlenmiştir.  Ayrıca 25.07.2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; 2019 Yılı İtibarıyla Daha Fazla Katma Değer Vergisini İndirebileceğiz

  2019 YILI İTİBARIYLA DAHA FAZLA KATMA DEĞER VERGİSİNİ İNDİREBİLECEĞİZ   GİRİŞ Katma değer vergisi indirim mekanizmasının olduğu bir vergi türüdür. Mükellefler kanunun 29. maddesine göre; yapmış oldukları vergiye tabi işlemler üzerinden (kanunda aksine hükümler olmadıkça) hesapladıkları vergiden (hesaplanan KDV), kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergiyi (indirilecek KDV) indirebileceklerdir. Öte yandan kanunun 30. maddesinde ‘indirilemeyecek katma değer vergisi’ ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Enflasyon Değerlemesi İmkanı Kaçırılmamalı

  GİRİŞ Esasen enflasyon değerlemesi vergi mevzuatımızda yer alan usullerden biridir. Ancak ilk kez uygulandığı 2004 yılından sonra yasal şartlar oluşmadığından bir daha uygulama imkanı bulamamıştır. Kabaca enflasyon değerlemesi için temel şart “fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması” idi. Ancak 2005 yılı ve sonraki bu ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Son Vergi Yapılandırması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

VERGİ YAPILANDIRMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER SUNUŞ Vergi borçlarının yapılandırılması ve matrah artırımı imkanı veren kanun tasarısı (7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) mecliste kabul edilmişti. Söz konusu kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2013-2017 yılları için mükelleflere matrah artırımı (matrahlarını belirlenen oran veya tutarda artırarak ilgili yıllar ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Konut Teslimlerinde 2018 Yılı Güncel KDV Oranları (2018/11674 ve 2018/11750 sayılı BKK ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşan son durum)

  SUNUŞ Katma Değer Vergisi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir kanun olması nedeniyle mal ve hizmetleri uygulanacak vergi oranları en sık değişen kanunlardan birisidir. Bu değişiklikler kimi zaman piyasa talebi nedeniyle kimi zaman ekonomik gerekçelerle olabilmektedir. Konut alımlarında öteden beri uygulanagelen KDV oranları 2016/9153 ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla ve son olarak 2018/11674 ve 2108/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıları ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Son Düzenlemelerle Katma Değer Vergisinde İndirim Hükümleri

  GİRİŞ 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi mevzuatında ciddi değişiklikler yapılmıştır. Aslında 7104 sayılı kanun tasarı halinde iken kamuoyunda heyecana neden olan köklü hükümler içermekteydi. Mükelleflerin öteden beri biriken devreden ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Son Torba Yasalarla Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen İşlemlere Bakış

    GİRİŞ 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 25/10/1984 tarihli ve 3065 ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi Kirday; Yeni Makine ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi ve Amortisman Teşviki

  YENİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ VE AMORTİSMAN TEŞVİKİ   GİRİŞ 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sanayi sicil belgesini haiz imalatçılara ve ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve ...

Devamını Oku »

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ   1-KONUT KİRA GELİRİ   Sadece konut kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?   Sadece konut kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2017 yılı için istisna tutarı olan 3.900-TL’yi aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verirler.   Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?   İstisna sadece konutlardan elde edilen kira gelirlerine uygulanır.   İstisna tutarının ...

Devamını Oku »