>

MAKALELER

MÜCEVHER PIRLANTA VE KDV-ÖTV

1- GENEL BİLGİ:                   3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Altıncı Bölümü” Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlığını taşımakta olup aynı kanunun 17/4-g maddesi ise Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ...

Devamını Oku »

Türk Vatandaşlığından Çıkmak Vergi Ödevini Etkiler Mi ?

1- GİRİŞ: Bir sanatçının vergi ödememek için Türk vatandaşlığından çıktığı yazılı ve görsel basın kuruluşlarında haber konusu yapılmıştır. Bu haber bağlamında bir sanatçının Türk Vatandaşlığından çıkmasının vergisel ödev ve yükümlülüklere etkisi olup olmadığı ve gerçekte Türk Vergi Hukuku vergilemede hangi kriteri esas aldığı ve gerçekten Türk vatandaşlığından çıkmanın vergi ödeme külfetinden kurtarıp kurtarmayacağı makalemizin konusunu teşkil etmektedir. 2- TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ...

Devamını Oku »

Dernek Ve Vakıflara Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Doğan Kazançların Vergilendirilmesi

1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dernek ve Vakıflar:               5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. maddesine göre Dernek[1]; Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanmıştır.         ...

Devamını Oku »

Rüçhaniyetli Alacaklarda Öncelik Sıralaması

1. Rüçhan Hakkı:   Amme alacaklarında rüçhan hakkı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre rüçhan hakkı amme alacaklarının üçüncü kişilerin alacaklarına olan üstünlüğünü veya önceliğini ifade eden bir kavramdır.   Amme alacağının vadesinde ödenmesi hem mükelleflerin cebri icra süresine maruz kalmamalarına hem de amme idaresinin alacağının zamanında ve en düşük maliyetle tahsiline olanak sağlayacaktır. ...

Devamını Oku »

e- Haciz Uygulaması

1. HACİZ UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ:               Haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul ile gayrimenkuller de, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır. [1]               Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve ...

Devamını Oku »

Uzlaşmada Vergi Ve Cezalar Buharlaşıyor Mu?

1. UZLAŞMA MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ: Uzlaşma mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari çözüm yoludur[1][1]. Türk Vergi Sistemimizde Uzlaşma Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Mükellef bunlardan sadece birinden yararlanabilir. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma hükümleri VUK’nun EK 1-11’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Ek 1’nci maddesinin ...

Devamını Oku »

Vuk’a Göre Tutulması Ve Saklanması Mecburi Olan Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Kaçakçılık Suçu Açısından Değerlendirilmesi

I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nun defter ve vesikaları muhafaza başlıklı253. maddesine göre, “Vergi Usul Yasası hükümlerine göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinden sonra başlayan kısımda belirtilen düzenledikleri vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” Defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar ile ilgili muhafaza ödevi ise Vergi Usul ...

Devamını Oku »

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşlerinde Müşterek Genel Giderler Ve Amortismanların Dağıtımı

I- GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere; yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinin vergilendirilmesi, genel vergilendirme rejiminden farklılık göstermektedir. Genel vergilendirme rejimine göre; bir yıl içinde elde edilen kazanç ve iratlardan; yapılan giderlerin indirilmesi sonucu elde edilen kazançlar için, yıllık olarak gelir vergisi beyannamesi verilir ve bu beyannameye göre yıllık gelir vergisi ödenir. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde ise; kar veya ...

Devamını Oku »

Sel Dolayısıyla Hasara Uğrayan Ticari Mallar Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İle İlgili Vergisel Durum I

I- GENEL AÇIKLAMALAR İşletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmeleri esnasında gerek doğal nedenlerden (deprem, sel vs.) ve gerekse doğa ile ilgisi olmayan nedenlerden (yangın vs.) dolayı, varlıkların değer düşüklüğüne uğraması ya da değerinin tamamen yok olması mümkündür. İşletmelerin sosyal sorumluluklarını tarafsız olarak yerine getirebilmeleri için, varlıklar içerisinde önemli bir yeri olan ticari malların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, o günkü piyasa değeri ...

Devamını Oku »

Yapı Kooperatifinde Ortak İçi Ve Ortak Dışı İşlem Karmaşası

I- GENEL AÇIKLAMALAR Hızlı nüfus artışı yaşanan ülkemizde, artan nüfusun konut ihtiyacına cevap verecek inşaat sektörü de; ülke ekonomisi açısından lokomotif sektör işlevi görmektedir. İnşaat sektörü açısından çok fazla önem arz eden kurumlardan birisi de; yapı kooperatifleridir. Yapı kooperatifleri; konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirerek, uygun şartlarda konut sahibi olmalarını sağlamak için faaliyette bulunmaktadır. Kişilerin uygun şartlarda konut ...

Devamını Oku »