MAKALELER

Rüçhaniyetli Alacaklarda Öncelik Sıralaması

1. Rüçhan Hakkı:   Amme alacaklarında rüçhan hakkı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre rüçhan hakkı amme alacaklarının üçüncü kişilerin alacaklarına olan üstünlüğünü veya önceliğini ifade eden bir kavramdır.   Amme alacağının vadesinde ödenmesi hem mükelleflerin cebri icra süresine maruz kalmamalarına hem de amme idaresinin alacağının zamanında ve en düşük maliyetle tahsiline olanak sağlayacaktır. ...

Devamını Oku »

e- Haciz Uygulaması

1. HACİZ UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ:               Haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul ile gayrimenkuller de, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır. [1]               Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve ...

Devamını Oku »

Uzlaşmada Vergi Ve Cezalar Buharlaşıyor Mu?

1. UZLAŞMA MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ: Uzlaşma mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari çözüm yoludur[1][1]. Türk Vergi Sistemimizde Uzlaşma Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Mükellef bunlardan sadece birinden yararlanabilir. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma hükümleri VUK’nun EK 1-11’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Ek 1’nci maddesinin ...

Devamını Oku »

Vuk’a Göre Tutulması Ve Saklanması Mecburi Olan Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Kaçakçılık Suçu Açısından Değerlendirilmesi

I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nun defter ve vesikaları muhafaza başlıklı253. maddesine göre, “Vergi Usul Yasası hükümlerine göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinden sonra başlayan kısımda belirtilen düzenledikleri vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” Defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar ile ilgili muhafaza ödevi ise Vergi Usul ...

Devamını Oku »

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşlerinde Müşterek Genel Giderler Ve Amortismanların Dağıtımı

I- GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere; yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinin vergilendirilmesi, genel vergilendirme rejiminden farklılık göstermektedir. Genel vergilendirme rejimine göre; bir yıl içinde elde edilen kazanç ve iratlardan; yapılan giderlerin indirilmesi sonucu elde edilen kazançlar için, yıllık olarak gelir vergisi beyannamesi verilir ve bu beyannameye göre yıllık gelir vergisi ödenir. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde ise; kar veya ...

Devamını Oku »

Sel Dolayısıyla Hasara Uğrayan Ticari Mallar Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İle İlgili Vergisel Durum I

I- GENEL AÇIKLAMALAR İşletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmeleri esnasında gerek doğal nedenlerden (deprem, sel vs.) ve gerekse doğa ile ilgisi olmayan nedenlerden (yangın vs.) dolayı, varlıkların değer düşüklüğüne uğraması ya da değerinin tamamen yok olması mümkündür. İşletmelerin sosyal sorumluluklarını tarafsız olarak yerine getirebilmeleri için, varlıklar içerisinde önemli bir yeri olan ticari malların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, o günkü piyasa değeri ...

Devamını Oku »

Yapı Kooperatifinde Ortak İçi Ve Ortak Dışı İşlem Karmaşası

I- GENEL AÇIKLAMALAR Hızlı nüfus artışı yaşanan ülkemizde, artan nüfusun konut ihtiyacına cevap verecek inşaat sektörü de; ülke ekonomisi açısından lokomotif sektör işlevi görmektedir. İnşaat sektörü açısından çok fazla önem arz eden kurumlardan birisi de; yapı kooperatifleridir. Yapı kooperatifleri; konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirerek, uygun şartlarda konut sahibi olmalarını sağlamak için faaliyette bulunmaktadır. Kişilerin uygun şartlarda konut ...

Devamını Oku »

Kurumların Aktifindeki Taşınmazların Kamulaştırılması Kdv İstisnasına Tabi Midir?

  I- GENEL AÇIKLAMALAR Ülkemizde özellikle seksenli yıllardan sonra yaşanan yüksek enflasyon kurumların mali yapılarını olumsuz etkilemiştir. Şirketlerin aktiflerinde uzun süre yer alan iktisadi değerlerin elden çıkarılmasında enflasyonun etkisiyle fiktif nitelik taşıyan büyük kârlar oluşmakta, fiktif kar üzerinden vergi ödenmesi ise zaten kıt sermaye ile ayakta durmaya çalışan şirketleri zor durumda bırakmaktadır. 2970 sayılı Kanun ile 01.01.1984 tarihinden itibaren 5422 ...

Devamını Oku »

Kat Karşılığı Olarak Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Teslim Edilen Daire Ya Da İşyerlerinin Emsal Bedel Belirsizliği

I-GENEL AÇIKLAMALAR Ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektöründe, müteahhitler son yıllarda, özellikle büyük şehirlerde, konut ve işyeri üretimi için arsa satın almak ve bunun için büyük maliyetlere katlanmak yerine, arsa sahiplerine arsa bedelleri karşılığında inşa edecekleri konut ya da işyerlerinden belli bir oran veya miktarını arsa sahiplerine vererek karşılamaktadırlar.[1]Kat karşılığı inşaat olarak nitelendirilen; arsa sahibinin; arsa teslim etmesi ve müteahhidin ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Alım Satım Kazancının Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden “Devamlılık” Unsuru

I-GENEL AÇIKLAMALAR           Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşmenin sonucu olarak, gayrimenkul alım satım ve inşa faaliyetleri büyük yoğunluk kazanmıştır. Gayrimenkulün yatırım olarak da düşünülmesi sonucu ülke ekonomisinde çok önemli bir etkiye sahiptir.Ülke ekonomisinde oldukça fazla yer işgal eden gayrimenkul alım satım ve inşa faaliyetinin vergilendirilmesinde yargıya taşınan önemli ihtilaflar olmaktadır. Gayrimenkullerin alım ve satım faaliyetlerinin gelir vergisi ...

Devamını Oku »