>

MAKALELER

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:               Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 ...

Devamını Oku »

İhtilaflı Kamu Alacaklarında Vatandaşa Uzanan El, Uzlaşma !

Bir süreden beridir yazılı ve görsel basın yoluyla ülke gündeminde bulunan gelir idaresi ile mükellefler arasında yargıya intikal eden onbinlerce ihtilaflı dosya içeriği kamu alacağının yargı dışında sona erdirilmesine imkân tanıyan 5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun” 27.02.2008 tarihinde 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile bir kısım kamu alacaklarının belirlenen şartlarda ...

Devamını Oku »

Vergilendirmenin Önemli Unsuru Olan Devamlılık Kriteri Hangi Esaslara Bağlanmıştır ?

1.GİRİŞ: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, 1.maddesine göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarı olarak tanımlanmış olup aynı kanunun 2’nci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar 7 grup olarak sayılmıştır. Bu kanuni düzenlemelere göre; bir gelirin vergilendirilebilmesi için, 2. maddede sayılan gelir gruplarından birine girmesine bağlıdır. Gelir Vergisi sistemimizde, belli ...

Devamını Oku »

Sahte Fatura Kullananlar Artık Hapis Yatacak Ve Bu Ceza Para Cezasına Çevrilmeyecek

1.GİRİŞ: Türkiye, IMF ile 19. Stand By Düzenlemesi’ni başarıyla sonuçlandırdı. IMF’ye gönderilen 7’nci Niyet Mektubu da 10 Mayıs 2008 tarihinde onaylanarak 3.7 milyar dolarlık kredi dilimi serbest bırakıldı. Buna göre Niyet Mektubu’nun en kritik bölümündeki kararlara göre, vergi kaçakçılığı ve naylon fatura düzenleyenle ve kullananların hapis cezaları para cezasına dönüştürülemeyecek taahhüdünün verilmesidir. IMF heyeti ile varılan mutabakat gereği temel ceza ...

Devamını Oku »

5811 Sayılı Kanunun Getirdikleri

1.Giriş :                   5811 Sayılı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun ile gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak ...

Devamını Oku »

Son Değişiklikler Işığında Tecil Sistemi

1.GİRİŞ : Kamu alacaklarının tahsili, başarılı bir ekonomi yönetimi için hükümetler açısından vazgeçilmez unsurlardan biridir. Kamu alacaklarının tahsilinde devlet, egemen kamu tüzel kişisi olarak cebren tahsil hakkına sahip bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda kamu alacaklarının cebren (zorla) tahsili, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir ki bu gibi durumlarda borçluyu korumak için bazı yasal düzenlemelere gidilmektedir. Çalışmanın hareket noktasını oluşturan, 6183 Sayılı Amme ...

Devamını Oku »

Dropshipping Ve Kargo Yoluyla İhracat

GİRİŞ:Türkiye’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletmelerin kargo yoluyla yurtdışına gönderdikleri mallar için düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamamaları ve hatta ihracat istisnası sebebiyle KDV iadesi talep etmeleri uygulamada karşılaşılan bir durumdur. Bu yazımızda özellikle dropshipping yöntemiyle alıcı bulan ve satış yapan firmalar için önemli bir sorun olan bu durumu irdeleyeceğiz.   DROPSHİPPİNG NEDİR Dropshipping, stok bulundurmaya gerek olmadan, tek bir toptancıya ...

Devamını Oku »

Ödemelerin Tevsiki Konusunda Özellikli Durumlar

GİRİŞ Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin 2. fıkrasında Maliye Bakanlığı’nın mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.Bu doğrultuda sırasıyla 320,323,324 ve 334 sıra nolu VUK Genel ...

Devamını Oku »

Gelir ve KDV Açısından Serbest Meslek Kazancı

1- GENEL AÇIKLAMA               Devlet, olumsuz davranarak yani kişiyi engellemeyerek ve onu koruyarak güvence altına almak; olumlu davranışlarda bulunarak onun çevresindeki engelleri kaldırarak, bireyin maddi ve manevi gelişimini sağlamak durumundadır. Devlet karşısında güçsüz konumda olan bireyler için hukuksal bir güvence olan verginin yasayla düzenlenmesi olgusu, içerik yönünden de “hukuka uygunluk” isteyecektir.       ...

Devamını Oku »

Yatırım İndirimi ‘İndirimli Kurumlar Vergisi’ Adıyla Geri Geldi

1-GİRİŞ Türk vergi sisteminde yatırımları özendirerek istihdamı, üretimi dolayısıyla da milli geliri arttırmak için çeşitli teşvikler bulunmakla beraber bunlardan birisi belki de en önemlisi bir vergi istisnası olan yatırım indirimidir. Yatırım indirimi 1963 yılında vergi mevzuatımıza girmiş olup, çeşitli tarihlerde değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Son olarak da yayım tarihi 08.04.2006 olan 5479 sayılı kanun ile 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak ...

Devamını Oku »