>

MAKALELER

Kültür Yatırım Ve İşletmeciliğine Vergi Teşviği

1-GİRİŞ Meclis kültürel yatırımları teşvik etmek amacıyla 14.07.2004 tarihinde KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU adında bir yasa çıkarttı. Bahsi geçen yasada kültürel yatırımı ve işletmeciliği teşvik eden birçok unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri de vergisel teşviklerdir. Vergisel teşviklere ilişkin usul ve esaslar da maliye bakanlığı tarafından 20.02.2009 tarihinde çıkartılan tebliğ ile düzenlenmiştir. Ancak ne enterasandır ki; yasaya açıklık getirecek ...

Devamını Oku »

Takviye Kursu Düzenleyen Devlet Okulları Mükellef Olmak Zorundadır

1-GİRİŞ Öğrencisi olan okuyucular hemen hatırlayacaklardır. Devlet okullarında öğrencilere hafta sonları takviye kursları düzenlenmektedir. Ancak okul yönetimleri öğrenci velilerine ‘Katılıp katılmamak tamamen size kalmış’ şeklinde açıklamalarda bulunmaktadırlar. Ancak öğrencinizin başarısız olması durumunda ise, sebep olarak takviye kurslarına katılmayışı gösterilmektedir. Öğretmeni aynı, öğrencisi aynı, fiziki mekanı da aynı olan bir eğitimde, bakanlıkça hazırlanan haftalık beş günlük müfredat mı yeterli değil? yoksa ...

Devamını Oku »

Özel Okullarda ve Özel Dersanelerde Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Verilmesinin KDV Açısından Değerlendirilmesi

1-GENEL BİLGİ Ülkemizde özel eğitim 1965 yılından bu yana uygulanmaktadır. Özel eğitim temel amacı ülkemizdeki yetişmiş insan kaynağını niteliksel ve niceliksel olarak arttırmaktır. Hükümetler de özel girişimcilerin bu alanda yatırım yapmalarını sağlamak için çeşitli teşvik düzenlemeleri yapmışlardır. Bu teşvik unsurlarından bir kısmı da vergi kanunlarında yer almaktadır. Örneğin ilk defa faaliyete geçen eğitim kurumlarına 5 yıllık gelir/kurumlar vergisi istisnası uygulaması, ...

Devamını Oku »

AR-GE Yatırımlarına Yeni Teşvikler

1-GİRİŞ Hükümet yatırımların, dolayısıyla da istihdamın arttırılması amacıyla daha önceki yıllarda, bazı teşvik unsurlarını hayata geçirmişti. Şimdi bu teşvik unsurlarına 5746 sayılı AR-GE yasası ile bir yenisini daha ilave etmektedir. Yasa 1 Nisan 2008-31 Aralık 2023 döneminde uygulanmak üzere, 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1. maddesinde de belirtildiği üzere; bu teşvik yasasındaki ...

Devamını Oku »

Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Yurt Dışında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır ve 3. maddesinde de Türkiye’de yerleşmiş olanlarla resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları; Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri ...

Devamını Oku »

Elektronik Ticarette Vergilendirme ve E-Ticaretin Türk Vergi Hukuku açısından Değerlendirilmesi

GİRİŞ Bilgi paylaşımında ve üretiminde büyük imkanlar sunan internetin, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, bu açık ve geniş ağın ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmüş ve sonuçta bu ortamda gerçekleştirilen ve ‘Elektronik Ticaret’ diye adlandırılan yeni bir ticaret şekli ortaya çıkmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, toplumun tüm kesimlerinde bilgisayarın artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincinin oluşması, ...

Devamını Oku »

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası Ve Bazı Özellikli Durumlar

Taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen koşulların sağlanması ...

Devamını Oku »

Hisse Senedi Ve Diğer İştirak Hisselerinin Satışında Kdv Karmaşası

I. GİRİŞ   Hisse senedi teslimlerinde katma değer vergisi istisnasının düzenlendiği 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi ile yürürlük tarihi 31.12.2004 olmak üzere 5281 sayılı Kanunla mezkur fıkraya eklenen ve bazı şartlara bağlı olarak iştirak hisselerinin satış ve devrine yönelik katma değer vergisi istisnası getiren -r- bendinin kapsamı ve istisna uygulamasına yönelik olarak tereddütler ...

Devamını Oku »

Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti

1. GİRİ�z Avukatların elde etmiş oldukları kazançlar Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yedi gelir unsuru arasında sayılarak serbest meslek kazançları kapsamında değerlendirilmektedir. Serbest meslek kazançları Gelir Vergisi Kanunumuzda, “Her türlü mesleki faaliyetten elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır” şeklinde tanımlandıktan sonra hemen izleyen fıkrada da “Serbest meslek faaliyetlerinin tanımı sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi yada mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan işlerin ...

Devamını Oku »

Bağış Ve Yardım İndirimi

I- GİRİŞ: Devlet, ortak bir coğrafyayı, hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumdur. Devlete yüklenen görevler ile devletten beklenen hizmetler, devletin varoluş nedeniyle, amacıyla yakından ilgilidir. Devlet’in, bu görev ve hizmetleri yerine ...

Devamını Oku »