MAKALELER

AR-GE Yatırımlarına Yeni Teşvikler

1-GİRİŞ Hükümet yatırımların, dolayısıyla da istihdamın arttırılması amacıyla daha önceki yıllarda, bazı teşvik unsurlarını hayata geçirmişti. Şimdi bu teşvik unsurlarına 5746 sayılı AR-GE yasası ile bir yenisini daha ilave etmektedir. Yasa 1 Nisan 2008-31 Aralık 2023 döneminde uygulanmak üzere, 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1. maddesinde de belirtildiği üzere; bu teşvik yasasındaki ...

Devamını Oku »

Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Yurt Dışında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır ve 3. maddesinde de Türkiye’de yerleşmiş olanlarla resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları; Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri ...

Devamını Oku »

Elektronik Ticarette Vergilendirme ve E-Ticaretin Türk Vergi Hukuku açısından Değerlendirilmesi

GİRİŞ Bilgi paylaşımında ve üretiminde büyük imkanlar sunan internetin, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, bu açık ve geniş ağın ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmüş ve sonuçta bu ortamda gerçekleştirilen ve ‘Elektronik Ticaret’ diye adlandırılan yeni bir ticaret şekli ortaya çıkmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, toplumun tüm kesimlerinde bilgisayarın artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincinin oluşması, ...

Devamını Oku »

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası Ve Bazı Özellikli Durumlar

Taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen koşulların sağlanması ...

Devamını Oku »

Hisse Senedi Ve Diğer İştirak Hisselerinin Satışında Kdv Karmaşası

I. GİRİŞ   Hisse senedi teslimlerinde katma değer vergisi istisnasının düzenlendiği 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi ile yürürlük tarihi 31.12.2004 olmak üzere 5281 sayılı Kanunla mezkur fıkraya eklenen ve bazı şartlara bağlı olarak iştirak hisselerinin satış ve devrine yönelik katma değer vergisi istisnası getiren -r- bendinin kapsamı ve istisna uygulamasına yönelik olarak tereddütler ...

Devamını Oku »

Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti

1. GİRİ�z Avukatların elde etmiş oldukları kazançlar Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yedi gelir unsuru arasında sayılarak serbest meslek kazançları kapsamında değerlendirilmektedir. Serbest meslek kazançları Gelir Vergisi Kanunumuzda, “Her türlü mesleki faaliyetten elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır” şeklinde tanımlandıktan sonra hemen izleyen fıkrada da “Serbest meslek faaliyetlerinin tanımı sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi yada mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan işlerin ...

Devamını Oku »

Bağış Ve Yardım İndirimi

I- GİRİŞ: Devlet, ortak bir coğrafyayı, hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumdur. Devlete yüklenen görevler ile devletten beklenen hizmetler, devletin varoluş nedeniyle, amacıyla yakından ilgilidir. Devlet’in, bu görev ve hizmetleri yerine ...

Devamını Oku »

Konut Yapı Kooperatiflerine Kdv İadesi İmkanı

1. GİRİŞ 03/07/2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi kanunlarında birtakım yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (k) bendinde yer alan “ konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri” ibaresinin madde metninden çıkarılmasıdır. ...

Devamını Oku »

İkiz Konutlarda Kdv Peçelemesi

1-GİRİŞ Peçeleme, “Vergiden kaçınmak amacıyla, normal koşullarda vergiye tabi olan bir özel hukuk işlemini, vergiye tabi olmayan başka bir işlem görüntüsü altında yapmak anlamına gelir.” Peçelemede, vergi kanunlarına göre vergilendirme konusu olan iktisadi sonuca, kanunların doğrudan doğruya kapsamadığı bir hukuksal biçimle ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bir diğer deyişle, vergilendirilmesi amaçlanan iktisadi sonuç, başka bir hukuksal kılıklandırma altında vergi dışı bırakılmak, yasa bu ...

Devamını Oku »

Pişmanlık Ve Islah Müessesesi Ve Uygulamada Özellik Arzeden Durumlar

I.GİRİŞ Vergi hukukunda, vergi uyuşmazlıklarının yargıya intikal etmeksizin, idari aşamalarda çözümlenmesine olanak sağlayan uygulamalardan birisi de pişmanlık ve ıslah müessesesidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesesi; beyana dayanan vergilerde, mükelleflerin vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesidir.Pişmanlık talebinde bulunan mükelleflere belli şartlar dahilinde vergi ziyaı cezası kesilmez ...

Devamını Oku »