2007/1 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı
2,90

b) Beyanname
2,90

c) Protesto,vekaletname,re’sen senet
5,80

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3- Pasaportlar
81,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
81,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6- Nüfus cüzdanları
3,00

7- Aile cüzdanları
28,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9- Sürücü belgeleri
35,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
35,00

11- Motorlu araç trafik belgesi
35,00

12- Motorlu araç tescil belgesi
28,00

13- İş makinesi tescil belgesi
28,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2008 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tararından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.