2013/14 01 Ocak 2014 Tarihinden itibaren TTK’ya göre Tacirler Tarafından Düzenlenen Ticari Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Unsurlar Hk.

biligiliantet 1

SİRKÜLER          :2013/14

KONU                   : 01 Ocak 2014 Tarihinden itibaren TTK’ya göre Tacirler Tarafından Düzenlenen Ticari Belgelerde Zorunlu Olarak

Bulunması Gereken Unsurlar Hk.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 39. ve 1524. Maddelerinde tacirin düzenleyeceği belgelerde ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve internet adresinin bulunması gerektiğine ilişkin düzenlemelere, 51/2. Maddesinde ise  bu hükümlere uymamanın sonucunda uygulanacak cezai müeyyideye  yer verilmiştir.

TTK’nın 39. Maddesine göre;

 (1)Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret ünvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu ünvan altında imzalamak zorundadır.

(2) Tescil edilen ticaret ünvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret ünvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu  sitede ayrıca,  anonim  şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.  Denilmektedir.

Yine aynı kanun’un 1524.maddesinde;

 (1) 397’ nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya  ilanın  yapıldığı  tarihten  itibaren  en  geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.

(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır.

(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz. Hükmü yer almaktadır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para ceza uygulanacaktır. Bu tutar 2013 yılı için 2.000,00.- TL.dir.

Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren “Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde; tacirin sicil numarası, ticaret ünvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.” Kuralı uygulamaya gireceğinden tacirlerin düzenleyeceği vesikalarda (Fatura, İrsaliyeli fatura, Sevk İrsaliyesi ve Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde, Gider Pusulalarında vb.) bu bilgilere yer vermesi zorunludur.

Öte yandan, eskiden basılmış belgelerini 2014 yılında da kullanmaya devam edecek olan tacirler, bu bilgileri bir kaşe aracılığıyla belgelere eklemelidirler.

 

1 Ocak 2014  tarihinden itibaren  düzenlenecek belgelerde, yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

                                                                                                                                                                                                         Saygılarımızla

                                                                                                                                                                                       BİLGİLİ DENETİM YMM LTD ŞTİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*