2014/1 Sirküler

biligiliantet 1

SİRKÜLER :     2014/1

KONU:           VUK’nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında    Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere 430 sayılı VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 3,93 olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu birçok maktu had ve tutarda %5 lik oran aşılmadığı için yetkisini kullanmamış ve 2013 yılında uygulanan tutarları 2014 yılı için tekrar belirlemiştir. 

2014 takvim yılında VUK göre uygulanacak çeşitli had ve miktarların belirlendiği 432 sayılı VUK Genel Tebliği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla…

02.01.2014

 

30 Aralık 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28867 (Mükerrer)

 

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 432)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2013 yılı için %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

 

Tebliğ olunur.

 

EK-1

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK
ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2014 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.800

 

 3- İlanın;

 

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

1.800-180.000

  

180.000 ve üzeri

MÜKERRER

 

MADDE 115- 

Tahakkuktan vazgeçme

 

21

MADDE 153/A-Teminat tutarı

77.000

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  1- Yıllık;

 

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

150.000

200.000

 

 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

 

80.000

 

 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800

MADDE 343- En az ceza haddi

 

   – Damga vergisinde

 

  – Diğer vergilerde

                              9,70

 19

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

    110

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

 

meslek erbabı

 

70

 3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

 

36

 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

 

olanlar

 

17

 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

 

9,70

 6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

 

4,40

 II nci derece usulsüzlükler                                    

 

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

60

 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

 

meslek erbabı

 

36

 3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

 

17

 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

 

olanlar

 

9,70

 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

 

4,40

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,40

MADDE NO – KONUSU

2014 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

 

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

 

                                                         190

                    97.000

 2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

 

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

 

                                          190 

                                         

 

 

 

 

                                       9.700

 

                  97.000

 

 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

 

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

190

 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

 

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

 

                    4.400

 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

 

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

230

 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

 

getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

 

700

 

 

140.000

 9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

 

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

 

                      970

 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

 

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

 

                       700

MADDE 355-b) Damga Vergisinde

 

 – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

 

                                       1.200

 

 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

 

tespit edilenler hakkında

 

600

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 970.000

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*