2014/3 2014 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

biligiliantet 1

SİRKÜLER:     2014/3

KONU:     2014 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları aşağıdaki I sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

 (1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

  A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

  1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

 

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

 

kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

 

 

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

 

 

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

 

kağıda taalluk edenler dahil)

 

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

 

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

  1. Tahkimnameler

 

(41,20 TL)

2. Sulhnameler

 

 

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

 

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

 

(231,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

  1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

 

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

 

 

(41,20 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

 

İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 

(Binde 5,69)

 

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

  1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(14,10 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,50 TL)

    ac) İyda senedi

(1,60 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(8,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 

 

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(14,10 TL)

 

 

 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar     (31,80 TL)    bb) Gelir tabloları

(15,40 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(15,40 TL)

c) Barnameler

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,40 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,40 TL)

 

 

 

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

  1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

 

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

 

mahiyetteki senetler

 

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

 

paralar için düzenlenen makbuzlar

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

 

vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

 

(41,20 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

 

 

(54,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

 

 

(27,20 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

 

 

(27,20 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

 

beyannameleri hariç)

(27,20 TL)

 

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

 

 

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

 

 

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

 

prim bildirgeleri

 

(20,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik

 

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta

prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(32,30 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

 

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*