2015/01 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER :  2015 /01

KONU    : 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir.

I- VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2015 tarihinden itibaren 880,00-TL olarak uygulanacaktır. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 880,00-TL olarak uygulanacaktır. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı 2015 yılında 13,00-TL. olarak uygulanacaktır. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 287 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

2015  takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (30.12.2014 Tarih,  29221 Sayılı Resmi Gazete, G.V 287  sayılı G.T)

12.000-TL’ ye kadar % 15
29.000-TL’nin 12.000-TL’si için 1.800-TL, fazlası % 20
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5 200 TL

(ücret gelirlerinde 106.000-TL’nin  29.000-TL’si için 5.200-TL) fazlası

% 27
66.000-TL’den  fazlasının  66.000-TL’si için 15.190-TL, fazlası                    (ücret gelirlerinde 106.000-TL’den fazlasının 106.000-TL’si  için  25.990-TL) % 35

2014 Yılında elde edilen gelirlere uygulanacak esas tarife aşağıdaki şekilde daha önce belirlenmişti. (30.12.2013  tarih, 28867 sayılı Resmi Gazete, G.V 285 sayılı G.T)

11.000-TL’ye kadar %15
27.000-TL’nin 11.000-TL’si için 1.650-TL, fazlası % 20
60.000-TL’nin 27.000-TL’si için 4.850-TL

(ücret gelirlerinde 97.000-TL’nin 27.000-TL’si için 4.850-TL) fazlası

% 27
60.000-TL’den fazlasının 60.000-TL’si için 13.760-TL, fazlası                      (ücret gelirlerinde 97.000-TL’den fazlasının 97.000-TL’si için  23.750-TL) % 35

 

 1. Özel Usulsüzlük Cezaları:
 1. a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.2015 tarihinden itibaren 200,00-TL’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 106.000,00-TL’yi geçemez. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)
 1. b) U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2015 yılında 200,00-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600,00-TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 106.000,00-TL’yi aşamaz. (30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 442 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)
 1. Yeniden Değerleme Oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. (15.11.2014 Tarih, 29176 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

 1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2014 yılı için 3.300,00-TL’sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2015 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 3.600,00-TL olarak uygulanacaktır. (30.12.2014 Tarih, 29221 sayılı Resmi Gazete, 287 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2014 yılı için 27.000-TL’yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir. (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

 1. Damga Vergisi:

01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

– Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler :                 (Binde 9,48)

– Kira Mukavelenameleri :                                                                 (Binde 1,89)

(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Beyanname ve Bildirgeler:

– Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar :    (Binde 7.59)

– Yıllık gelir vergisi beyannameleri :                                                45,30-TL

– Kurumlar vergisi beyannameleri :                                                 60,50-TL

– Muhtasar Beyannameler :                                                            29,90-TL

– Katma değer vergisi beyannameleri :                                           29,90-TL

– Diğerleri :                                                                                      29,90-TL

– Belediyelere verilen beyannameler :                                            22,30-TL

– Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri :       22,30-TL

– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler :                                60,50-TL

Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

– Bilançolar :                                                                                   35,00-TL

– Gelir Tabloları :                                                                            16,90-TL

– İşletme Hesabı Özetleri :                                                              16,90-TL

(30.12.2014 Tarih,29221 sayılı Resmi Gazete, 58 Sayılı D.V. Genel Tebliği)

 1. 2014 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin 2014 Yılındaki Beyanları:

2014 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekir.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %10,11’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,74’tür.

Bu oranlar dikkate alındığında 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve gelir vergisi kanununun 75. maddesinin 2.fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

 1. Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2015 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097,00-TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392,00-TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711,00-TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.711,00- TL olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16’ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%10.11) artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde
 İlk                           200.000-TL için 1 10
 Sonra gelen             480.000-TL için 3 15
 Sonra gelen          1.060.000-TL için 5 20
 Sonra gelen          1.900.000-TL için 7 25
 Matrahın                3.640.000-TL’yi aşan bölümü için 10 30

(30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 46 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

11.Motorlu Taşıtlar Vergisi:

01.01.2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

 1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00
 4001 cm³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00
 2-Motosikletler
   100 –   250 cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00
   251 –   650 cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00
 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 709,00 469,00 231,00
2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.787,00 1.068,00 469,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.143,00 1.787,00 709,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.384,00 2.024,00 945,00
  46 kişi ve yukarısı 2.860,00 2.384,00 1.429,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 637,00 423,00 209,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.286,00 746,00 423,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.930,00 1.607,00 637,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.143,00 1.821,00 855,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.574,00 2.143,00 1.286,00
   20.001 kg ve yukarısı 3.220,00 2.574,00 1.497,00

(30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 45 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

 1. Emlak Vergisi:

Mükelleflerin 2015 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; Şehir, Semt, Cadde ve Sokaklara göre yeniden belirlenmiş, metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 1. Çevre Temizlik Vergisi:

01.01.2015 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

 1. a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 1. b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
 1. Grup 2.500 1.900 1.600 1.300 1.100
 2. Grup 1.600 1.200  970   770   660
 3. Grup 1.100   800 660   500   400
 4. Grup   500  400 300   250   190
 5. Grup   300  250 170  160   130
 6. Grup   160  130 88   77    55
 7. Grup    55   44 31   26    20

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
 1. Grup 3.125 2.375 2.000 1.625 1.375
 2. Grup 2.000 1.500 1.212    962     825
 3. Grup 1.375 1.000    825    625    500
 4. Grup   625    500    375    312    237
 5. Grup   375    312    212    200   162
 6. Grup   200    162    110     96     68
 7. Grup     68     55     38     32     25

2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(30.12.2014 Tarih, 29221 Sayılı Resmi Gazete, 46 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

 1. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

2015 Takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Medeni Durum Aylık Asgari

Geçim İndirimi Tutarı

Medeni Durum Aylık Asgari

Geçim İndirimi Tutarı

 Bekar   90,11-TL
 Evli eşi çalışan    90,11-TL Evli eşi çalışmayan 108,14
 Evli eşi çalışan 1 çocuk 103,63-TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 121,65
 Evli eşi çalışan 2 çocuk 117,15-TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 135,17
 Evli eşi çalışan 3 çocuk 126,16-TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 144,18
 Evli eşi çalışan 4 çocuk 135,17-TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 153,19

B– SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 1. Asgari Ücret:

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2015 yılının ilk altı ayı için (01.01.2015 – 30.06.2015) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 1.201,50-TL, 2015 yılının ikinci altı ayı için (01.07.2015 – 31.12.2015) aylık 1.273,50-TL olarak tespit edilmiştir.

(31.12.2014 Tarih, 29222 Sayılı Resmi Gazete, 2014/1 sayılı karar)

 1. Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

Özel Sektör İçin:

01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında;

Günlük alt sınır =         40,05-TL

Aylık alt sınır =       1. 201,50-TL

Günlük üst sınır =      260,33-TL

Aylık üst sınır =       7.809,90-TL

01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında;

Günlük alt sınır =         42,45-TL

Aylık alt sınır =        1.273,50-TL

Günlük üst sınır =      275,93-TL

Aylık üst sınır =       8.277,90-TL

olarak tespit edilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*