388 Sıra No’Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

22.12.2008

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruşta (YKr) yer alan “Yeni” ibareleri, 05/05/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmış bulunmaktadır.

Bu hükümler gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2008 yılında uygulanan miktarların, 2008 yılı için  (on iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*