SİRKÜLER-6728 Sayılı Torba Kanun 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

SİRKÜLER-6728 Sayılı Torba Kanun 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi : /2016

Sirküleri No: 2016/17

KONU: 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6728 Sayılı Torba Kanun’da Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Düzenlemeler

Söz konusu Kanun’un 59’uncu maddesi ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

** İlişkili Kişinin kapsamı yeniden belirlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ibare ile ilişkili kişi kapsamı yeniden belirlenmiştir. Bahsi geçen hükümlere göre ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacağı, ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da tarafların ilişkili kişi sayılacağı hükmü yer almaktadır. Öte yandan ilişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır. (Yürürlük tarihi, 09/08/2016)

 

** Mükelleflerin emsal fiyat belirlerken kullanabileceği yöntemlere “işlemsel kar yöntemleri” eklenmiştir.

Daha önce 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de yer verilen işlemsel kar yöntemleri de madde metnine eklenmiştir. İşlemsel kâr yöntemlerinin ise, işleme dayalı net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemi olduğu açıklanmıştır. (Yürürlük tarihi, 09/08/2016)

 

** Mükelleflerin Maliye Bakanlığı ile yapacağı Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilebileceği hükmü getirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin beşinci fıkrasına eklenen ibare ile emsal fiyatın Maliye Bakanlığı ile Peşin Fiyatlandırma anlaşması yoluyla belirlenmesi durumunda; Mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesini, Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde de geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabileceği,  bu durumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçeceği, beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirileceği hükmüne yer verilmiştir. Ancak anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve iade edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. (Yürürlük tarihi, 09/08/2016)

 

** Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getiren mükelleflere örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası  %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen fıkra ile Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının (Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak uygulanacağı hükme alınmıştır. (Yürürlük tarihi, 09/08/2016)

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*