50 Ve Üzeri İşçi Çalıştıran Özel Sektör İşyerleri İçin “Eksik Gün Bildirim Formu(Ek-10)” Kaldırıldı

I-                   Giriş

Bir veya birden fazla işverenin çalıştırdığı kişilerin sigortalılık bildirimi yasal zorunluluktur. Çalışma hayatında sigortalılar ay içerinde tam olarak diğer bir ifade ile otuz gün çalışabildiği gibi çeşitli sebeplerle eksik çalıştığı dönemler de olabilir. Eksik çalışan dönemlerde işverenler sigortalıların çalıştığı gün kadar bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işverenlerden sigortalıların 30 günden az çalıştığı dönemlerde eksik gün bildirim formu (Ek-10) istenilmekte, verilmemesi halinde resen 30 güne tamamlanmaktadır. Eksik gün bildirimi formunun SGK’ya verilmesi yükümlülüğü kamu sektöründe çalışanlarda bulunmamakta iken 16 Haziran 2011 tarih 27966 sayılı Resmî Gazete ile kamu sektörünün yanında belirli özelliklere sahip özel sektör işyerlerinde söz konusu yükümlülük kaldırılmıştır. Makalemizde işverenler tarafından sigortalıların bildiriminden bahsettikten sonra eksik gün bildirimi formu ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyi anlatmaya çalışacağız.

 

II-                Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi

İşverenler, bir ay içinde Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalıların, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların ve 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların,

 • ·         Sosyal güvenlik sicil numaralarını,
 • ·         Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını,
 • ·         Prim ödeme gün sayılarını,
 • ·         Sigorta primine esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık tutarlarını,
 • ·         İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini,
 • ·         Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma nedenlerini,
 • ·         Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini,
 • ·         Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primlerini,
 • ·         Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların mesleki oda kayıt numarasını,
 • ·         İşverenin kamu idaresi olması halinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı ve soyadını,
 • ·         Kurumca belirlenen diğer bilgilerini taşıyan ve çalıştırılan sigortalının durumuna uygun belgelerle

 Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

 

III-             Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışanların SGK’ya Bildirilmesi

 Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

Yukarıda sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz.

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri

 

01- İstirahat  10- Genel hayatı etkileyen olaylar
02- Ücretsiz/aylıksız izin  11- Doğal afet
03- Disiplin cezası  12- Birden fazla
04- Gözaltına alınma  13- Diğer
05- Tutukluluk  15- Devamsızlık
06- Kısmi istihdam 16- Fesih tarihinde çalışmamış
07- Puantaj kayıtları 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
08- Grev 18- Kısa çalışma ödeneği
09- Lokavt    

      

eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır. Dolayısıyla, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarası aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilecektir.

 

 

IV-             Özel Sektör İşyerleri İçin Eksik Gün Bildirim Formu Kaldırıldı

Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim nedenleri için ayrıca eksik gün bildirim formu aranmaz iken 16 Haziran 2011 tarih 27966 sayılı Resmî Gazete ile söz konusu kapsam genişletilmiştir. Buna göre; genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.

 

V-                Sonuç

Sigortalıların ay içerisinde 30 günden az çalıştığı dönemlerde internet üzerinden yapılan bildirimlerin yanında kağıt ortamında eksik gün bildirim formu istenmektedir. Sadece Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinin eksik gün bildirim formu verme yükümlülüğü aranmaz iken kapsam genişletilmiştir. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emek, zaman ve kaynak tasarrufu sağladığı düşüncesindeyiz. Diğer taraftan eksik gün bildirim formu verme yükümlülüğü aranmayacak 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde 50 sigortalının tespiti ile ilgili oluşacak tereddütlerin giderilmesi amacıyla yasal düzenleme yapması gerektiği kanaatindeyiz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*