5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliğ Sıra No: 3

10.03.2008
07 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26809
Maliye Bakanlığından

5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına giren taşıtlarla ilgili mükellef değişikliği dışındaki vergilendirme unsurlarının herhangi bir sebeple hatalı belirlenmesi nedeniyle, 1/1/2004 ila 31/12/2007 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin olarak mükellefler adına ilk tahakkuktan sonra ilaveten tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin; dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve 30/6/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi şartıyla, bu vergilere ait gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir, daha önce ödenmiş olan gecikme zamları mükellefin aynı tarihe kadar yapacağı yazılı başvuru üzerine red ve iade edilir. Bu maddede öngörülen sürede tamamen ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisinin ödenmemiş kısmı, tahakkuk etmiş sayıldığı tarihten itibaren hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir. Bu fıkra hükmü, istisna ve muafiyetlerin herhangi bir sebeple hatalı uygulanması nedeniyle anılan dönemlere ilişkin olarak tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergileri için de uygulanır. Bu fıkrada öngörülen ödeme süresi içinde anılan Kanunun 13 üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinin uygulamasına devam olunur.”
hükmü yer almakta olup, konuya ilişkin açıklamalara bu tebliğde yer verilmiştir.

I – KAPSAM

5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca; 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan tarifelerdeki taşıtların vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, beygir gücü, azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarının belirlenmesinde yapılan hatalar ile istisna ve muafiyet hükümlerinin uygulanmasında yapılan hataların düzeltilmesi neticesinde, 1/1/2004 ila 31/12/2007 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin olarak adlarına ilave veya ilk defa motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilen mükelleflerce;
• Dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi,
• Vergi asıllarının, 30/6/2008 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödenmesi
şartıyla, bu vergilere hesaplanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Ayrıca, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sayılan nedenlerden dolayı kapsama giren motorlu taşıtlar vergilerini gecikme zammı ile birlikte ödeyen mükelleflerin, 30/6/2008 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvurmaları halinde, ödemiş oldukları gecikme zammı tutarları red ve iade edilecektir.
A – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 5035 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Hatalı Uygulanması Nedeniyle Verilen İlave Tahakkuklar
25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 23 üncü maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler değiştirilmiş; motorlu taşıtlar vergisi tutarları 1/1/2004, (II) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri araçlar için 1/1/2005, tarihinden itibaren yeni tarifelere göre tahakkuk ettirilmiştir.
Yapılan değişiklikten sonra Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan tarifelerdeki bazı taşıtların vergilendirilmesine etki eden model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, beygir gücü, azami kalkış ağırlığı gibi unsurların kayıtlarda olmaması veya yanlış olması gibi nedenlerle söz konusu taşıtlara ilişkin olarak eksik tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, mükellefler adına geçmişe dönük olarak ilaveten tahakkuk ettirilmiştir.
B – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü Madde Hükmünün Hatalı Uygulanması Nedeniyle Verilen Tahakkuklar
197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulan taşıtlar sayılmıştır. Anılan maddenin son fıkrasında, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıkların hükümsüz olduğu hüküm altına alınmıştır.
Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istisnalar arasında yer almamasına rağmen, herhangi bir sebeple motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulan taşıtlara ilişkin hatalı işlemlerin düzeltilmesi sonucunda geçmişe dönük olarak motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle geçmişe dönük olarak tahakkuku verilen motorlu taşıtlar vergileri için gecikme zamları hesaplanmaktadır. 5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası, bu şekilde hesaplanan gecikme zamlarının maddede yer alan koşulların yerine getirilmesi şartıyla tahsilinden vazgeçilmesini düzenlemektedir.
Dolayısıyla, 197 sayılı Kanun hükümlerine göre süresinde tahakkuk ettirilen ancak normal vade tarihlerinde ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisi için hesaplanan gecikme zamları ile mükellef değişikliğini gerektiren satış ve devirlere ait kayıt ve tescil işlemlerinin süresinde yapılmamasından kaynaklanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmeyeceği tabiidir.
II – BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin, tebliğ ekinde yer alan örneklere uygun dilekçelerden (EK:1, EK:2) durumlarına uygun olanı ile 30/6/2008 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.
Birden fazla taşıtı için madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını her bir taşıt için ayrı ayrı yapmaları mümkün olduğu gibi örnek dilekçelerde yer alan bilgileri içermesi şartıyla tek bir dilekçeyle de yapmaları mümkündür.
Anılan madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin maddede öngörülen diğer şartların yanında; dava açmamaları veya açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerektiğinden, yapacakları başvurularda varsa ihtilafa ilişkin bilgilere de yer vererek dava açmayacaklarını veya açtıkları davalardan vazgeçtiklerini belirteceklerdir.
Dava konusu edilmiş olan motorlu taşıtlar vergisi tahakkukları için iki (2) örnek dilekçe alınacak olup, dilekçenin bir örneği vergi daireleri tarafından derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilecektir.
Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyaları için 5736 sayılı Kanunun 5 inci madde hükmünden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir.
Başvuruları alan vergi dairelerince bu madde kapsamında her bir taşıt için ödenmesi gereken verginin dönemini, tutarını, taksitini ve ödeme süresini gösteren bir belge mükellefe verilecektir.
5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamına giren motorlu taşıtlar vergilerini gecikme zammı ile birlikte ödemiş olan mükelleflerin söz konusu gecikme zamlarının iadesine yönelik başvurularını, 30/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar, bu konuda açmış oldukları davadan vazgeçtiklerini veya dava açmayacaklarını belirten dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairelerine yapmaları gerekmektedir.
Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru dilekçelerini bağlı bulundukları vergi dairelerine elden vermeleri veya taahhütlü posta ile göndermeleri esastır. Başvuruların taahhütlü posta ile yapılması halinde dilekçenin postaya verildiği tarih vergi dairesine başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvurunun adi posta ile yapılması halinde ise, dilekçenin vergi dairesi kayıtlarına giriş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.
III – ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ
5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamına giren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının 30/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine nakden veya çekle ödenmesi gerekmektedir.
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “… Bu maddede öngörülen sürede tamamen ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisinin ödenmemiş kısmı, tahakkuk etmiş sayıldığı tarihten itibaren hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir…” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 1/1/2004 ila 31/12/2007 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin olarak anılan madde kapsamındaki motorlu taşıtlar vergisi asıllarının tamamının veya bir kısmının 30/6/2008 tarihine kadar ödenmemesi halinde; ödenmeyen kısmın, bu verginin tahakkuk etmiş sayıldığı döneme ilişkin vade tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte mükelleften takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.
Anılan hükmün, başvuruda bulunan ancak 30/6/2008 tarihine kadar ödeme yapmayan mükellefler için de uygulanacağı tabiidir.
IV – İLİŞİK KESME VE FENNİ MUAYENE İZİN BELGESİNİN VERİLMESİ
5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonunda, “…Bu fıkrada öngörülen ödeme süresi içinde anılan Kanunun 13 üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinin uygulamasına devam olunur.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, madde hükmünden faydalanmak amacıyla başvuruda bulunan mükelleflerin adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergileri ödenmeden, 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri uyarınca, bu taşıtların satış, devir, fenni muayeneleri yapılmayacak; denize veya uçuşa elverişli belgesi verilmeyecektir.
V – ÖRNEKLER
Örnek-1
Mükellef (A)’nın 2004 yılı Mart ayında adına tescil ettirdiği, Motorlu Araç Tescil Belgesi’nin cinsi bölümünde “çift kabin (4X2) kamyonet”, istiap haddi bölümünde “2.600 kg., (4+1) kişi” olduğu yazan taşıt, bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kamyonet olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmuştur.
Ancak, 2008 yılı Ocak ayında ilgili a l o m a l i y e . c o m vergi dairesi tarafından söz konusu taşıtın panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiğinin anlaşılması üzerine 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergiler ilaveten tahakkuk ettirilerek gecikme zammı ile birlikte mükelleften aynı ay içerisinde tahsil edilmiştir.
Mükellef yapılan ilave tahakkuklar ile ödemiş olduğu gecikme zamlarını vergi mahkemesinde dava konusu yapmış, ancak dava henüz neticelenmemiştir.
Mükellef (A)’nın 30/6/2008 tarihine kadar açmış olduğu davadan vazgeçmesi ve ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması halinde, yapılan ilave tahakkuklar için ödemiş olduğu gecikme zammı tutarları red ve iade edilecektir.
Örnek-2
Mükellef (B)’nin 2006 yılı Haziran ayında adına tescil ettirdiği otomobilin Motorlu Araç Tescil Belgesi’nde motor silindir hacmi “1.3” olarak belirtildiğinden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından söz konusu taşıtın motorlu taşıtlar vergisi (I) sayılı tarifenin “1300 cm³ ve aşağısı”na ilişkin dilimde yer alan tutarlara göre belirlenmiştir.
İlgili vergi dairesi 2007 yılı Mart ayında yapmış olduğu araştırma neticesinde söz konusu taşıtın motor silindir hacminin “1341 cm3” olduğunu tespit etmesi üzerine, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin motorlu taşıtlar vergilerini ilaveten tahakkuk ettirmiş olup, henüz tahsil etmemiştir.
Mükellef (B)’nin madde hükmünden yararlanmak istemesi halinde adına ilaveten tahakkuk ettirilen vergi asıllarını 30/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemesi şartıyla bu vergiye ilişkin gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.
Örnek-3
Mükellef (C)’nin 2005 yılı Şubat ayında adına tescil ettirdiği otomobilin motor silindir hacmi ilgili vergi dairesi tarafından sehven “1.600 cm3” olarak kaydedildiğinden, söz konusu taşıtın motorlu taşıtlar vergisi (I) sayılı tarifenin “1301-1600 cm³’e kadar” diliminde yer alan tutarlara göre belirlenmiştir.
İlgili vergi dairesi 2006 yılı Ağustos ayında taşıtın motor silindir hacminin “1800 cm3” olduğunu tespit etmesi üzerine, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak ilave motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirmiştir. 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin vergiler “1800 cm3” motor silindir hacmi esas alınmak suretiyle ilgili oldukları yılın başında tahakkuk ettirilmiştir.
Mükellef (C)’nin 30/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat edip, 2005 ve 2006 yılları için ilaveten tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergilerini ödemesi halinde bu yıllar için hesaplanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Mükellef (C)’nin 2007 ve 2008 yılları için ödememiş olduğu motorlu taşıtlar vergileri için bu madde hükmünden yararlanması mümkün olmayıp, bu vergiler gecikme zamları ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir.
Örnek-4
2005 yılı Eylül ayında (Z) Mahalli İdare Birliği adına tescil edilen taşıt bağlı olduğu vergi dairesi tarafından 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilerek, motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştur.
2008 yılı Ocak ayında söz konusu birlik adına kayıtlı taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna olmadığının anlaşılması üzerine, ilgili vergi dairesi tarafından 2005 yılı ikinci dönemi ile 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
(Z) Mahalli İdare Birliğinin, adına tahakkuk ettirilen vergi asıllarını 30/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemesi şartıyla bu vergilere ilişkin gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Tebliğ olunur.5736 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDEME YAPMAK İSTEYEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. EK:1

………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda belirtilen motorlu taşıtlar vergilerini, 5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden yararlanarak ödemeyi talep eder; bu tutarlarla ilgili olarak dava açmayacağımı/açmış olduğum davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
… / … / 2008
Adı ve Soyadı / Unvanı
İmza / Kaşe
VERGİ KİMLİK NUMARASI(*)
MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI
ARAÇ PLAKA NO
ADRES
KANUNDAN YARARLANILMAK İSTENEN VERGİ DÖNEMLERİ VE TUTARLARI
DÖNEM TUTAR(YTL)(**)
1 2004
2 2005
3 2006
4 2007

DAVANIN BULUNDUĞU YARGI MERCİİ VE DOSYA NUMARALARI(***)

YARGI MERCİİ DAVANIN ESAS NUMARASI
1
2
3
4

(*) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.
(**) Mükellefçe borcun tutarı bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır
(***) Bu bölüm, 5736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki motorlu taşıtlar vergisi tahakkuklarına ilişkin açılan dava bulunması halinde doldurulacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*