5766 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine Yönelik Olarak Hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

12.06.2008

Resmi Gazete No 26904
Resmi Gazete Tarihi 12/06/2008
Kapsam
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

Seri:B

Sıra No:2

06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun[1] kapsamında takip ve tahsil edilen bazı borçlarının anılan Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Tebliğde söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

I -KANUN HÜKMÜ

Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır.

“GEÇİCİ MADDE 2- 30/6/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen borçları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları ve 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (ödeme süresi başlamış vadesi geçmemiş olan alacaklar dahil) vadesi geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 10 yılı aşmamak üzere ve azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı dikkate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilebilir.

Bu madde kapsamına giren alacakların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine veya 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına göre ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçluların birinci fıkra hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil geçerli sayılır. Kalan taksit tutarlarına verilecek sürenin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınır.

Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuran ve borçları bu madde kapsamında taksitlendirilen spor kulüplerinin, tecil ve taksitlendirme devam ettiği süre içerisinde, tecil müracaat tarihinden itibaren tahakkuk edecek gelir (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve sigorta primlerini, vade tarihlerinde yapılacak müracaatlara istinaden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilenler hariç olmak üzere, bir takvim yılı içerisinde üç defadan fazla vadesinde tam olarak ödememeleri veya üç defadan fazla olmamakla birlikte takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen bu vergi ve sigorta primlerinin gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, bunlara ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin idari para cezaları ile birlikte takvim yılı sonuna kadar ödememeleri halinde bu madde kapsamında yapılmış olan tecil ve taksitlendirme hükümsüz kalır.”

II- KAPSAM

1-Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeden; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri yararlanabilecektir.

Spor kulüplerinin dernek ya da şirket şeklinde örgütlenmiş olması madde hükmünden yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

2-Alacaklı Amme İdaresi

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile yapılan düzenleme, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı sigorta müdürlüklerine ödenmesi gereken alacakları kapsadığından, bu madde hükmü çerçevesinde diğer alacaklı amme idarelerinin tecil yapmaları mümkün değildir.

3- Alacağın Türü ve Vadesi

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde yapılan müracaatlar üzerine tecil edilebilecek alacaklar; maddenin yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihi itibarıyla (ödeme süresi başlamış vadesi geçmemiş olan alacaklar dahil) vadesi geldiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen amme alacakları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarıdır.

III- UYGULAMA ESASLARI

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlığımız teşkilatınca takip ve tahsil edilen amme alacakları açısından uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1- Başvuru Süresi ve Şekli

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi, 30.06.2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulanabileceğinden, madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüplerinin bağlı bulundukları vergi dairelerine bu tarihe kadar yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları zorunludur.

Aynı il veya farklı illerde birden fazla vergi dairesine olan borçları için madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme taleplerinde aranılan şartlar, 5766 sayılı Kanuna göre yapılacak taleplerde de aranılacağından, yazılı başvuruların eksiksiz doldurulan “Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu” ile birlikte yapılması zorunludur.

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüpleri yararlanacağından, mükelleflerin, başvuru sırasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonunca tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Madde hükmüne göre yapılacak tecillerde, amme alacaklarının türü açısından ayırım yapılmaksızın kapsama giren tüm alacaklar tecil edilebilecektir. Bu nedenle, madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüpleri, kapsama giren toplam borçları için talepte bulunabilecekleri gibi sadece istedikleri dönem ve alacak türleri açısından da talepte bulunabileceklerdir. Ancak, tecil taleplerinin alacak aslı ile birlikte fer’ilerini de içermesi şartı aranılacaktır.

2- Tecil Süresi, Teminat ve Tecil Faizi Oranı

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, madde kapsamına alınan borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde tecil edilebileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmünden farklı olarak, 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde yapılacak tecillerde;

– Tecil süresi, müracaat tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak uygulanabilecektir.

– Teminat aranılmayacaktır.

– Taksitlerle birlikte tahsili gereken tecil faizi oranı, azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan faiz oranının 1/6’sı olarak dikkate alınacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca yapılacak tecillere halen yıllık % 24 oranında tecil faizi uygulandığından, azami tecil süresine uygulanan tecil faizi oranında değişiklik yapılmadığı sürece 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde yapılacak tecillerde uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ($/6=) %4 olacaktır.

3- Borç Tutarının Tespiti

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre tecil talebinde bulunan spor kulüplerinin, tecilini talep ettikleri borç asıllarına, vade tarihinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

Tecil talebinin kabul edilmesi halinde ise borca, tecil talep tarihinden (bu tarih dahil), ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için tecil faizi uygulanacak ve taksitlerle birlikte tahsil edilecektir. Tecil faizi ödenecek taksit tutarları esas alınarak, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde açıklanan şekilde hesaplanacaktır.

a- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tecil edilip de tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacaklar

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre veya 5228 sayılı Kanunun[2] geçici 6 ncı maddesine göre tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları ile ilgili olarak bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, kalan taksit tutarlarının bu madde kapsamında tecilini talep etmeleri gerekmektedir.

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yaptıkları tecil talebi kabul edilen mükelleflerin, daha önce tecil şartlarına uygun olarak ödedikleri taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, kalan borçları için verilecek tecil süresinin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınacaktır.

Bu şekilde tecil edilen amme alacaklarının, 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan azami tecil süresine uygulanan tecil faizi oranının 1/6’sı oranında tecil faizi uygulanacaktır.

5776 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları ile ilgili olarak bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerin, kalan taksit tutarlarına, 06.06.2008 tarihine kadar geçen süreler için geçerli olan oranlarda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan azami tecil süresine uygulanan tecil faizinin 1/6′ sı oranında tecil faizi uygulanacaktır.

b- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tecil talepleri

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinden yararlanmak için başvuruda bulunulduğu halde bu tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış olan tecil taleplerine istinaden tecil edilecek olan amme alacaklarına; tecil talep tarihinden anılan maddenin yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranda, bu tarihten itibaren de azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı oranında tecil faizi [($/6=) %4 oranı] uygulanacaktır.

Bu durumda olan mükelleflerden, mevcut talepleri için 5766 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca tecil talebi aranılmayacak, mevcut talebin 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde öngörülen azami süreye ilişkin olduğu kabul edilecektir. Ancak, mevcut tecil talepleri tüm borçlarına ilişkin olmayan mükelleflerin, talepte bulunmadıkları diğer borçları için de bu madde kapsamında tecil talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.

4-Tecilin Hükümsüz Sayılması

5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde bu madde kapsamında yapılan tecillere ilişkin olarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre öngörülen şartlara ilave olarak, borçları bu madde kapsamında taksitlendirilen spor kulüplerinin, tecil ve taksitlendirme devam ettiği süre içerisinde, tecil müracaat tarihinden itibaren tahakkuk edecek gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi borçlarını (vade tarihlerinde yapılacak müracaatlara istinaden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilenler hariç) düzenli olarak ödemeleri şartı getirilmiştir.

Borçları bu madde kapsamında taksitlendirilen spor kulüplerinin;

– Bir takvim yılı içerisinde gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi borçlarını üç defadan fazla vadesinde tam olarak ödememeleri,

– Üç defadan fazla olmamakla birlikte takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen gelir (stopaj) ve katma değer vergisini, gecikme zammı, gecikme faizi ve bunlara ait vergi cezaları ile birlikte takvim yılı sonuna kadar ödememeleri,

hallerinde, bu madde kapsamında yapılmış olan tecil ve taksitlendirmelere uygun ödemeler yapılsa dahi 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre yapılmış tecil ve taksitlendirmeler hükümsüz sayılacaktır.

IV- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan spor kulüplerinden, Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formunun yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonu ya da özerk spor federasyonunca tescil edilmiş spor kulübü olduklarını gösteren belge aranılacaktır.

2- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan spor kulüplerinin tecil talepleri, amme alacağının tutarına bakılmaksızın Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Vergi dairelerince alınan başvurular, alacağın türü, vadesi, aslı ile alacak asıllarına tecil talep tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamlarını ayrı ayrı gösteren bir liste ile birlikte mükellefin Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu da eklenmek suretiyle derhal Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilecektir.

3- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere gönderilecek yazıda, teminat konusunda bir talep bulunmayacak, tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi veya bir takvim yılı içerisinde gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi borçlarını üç defadan fazla vadesinde tam olarak ödememeleri veya üç defadan fazla olmamakla birlikte takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen bu vergilerin gecikme zammı, gecikme faizi ve bunlara ait vergi cezaları ile birlikte takvim yılı sonuna kadar ödenmemesi halinde, 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre yapılmış tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

4- Vergi dairelerince, 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenip ödenmediğinin yanı sıra anılan madde uyarınca tecilin hükümsüz sayılmasına neden olacak vergilerin de süresinde ödenip ödenmediği izlenecek ve mükelleflere gerekli uyarıda bulunulacaktır.

V- DİĞER HUSUSLAR

1- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, madde kapsamında yapılacak tecillerde teminat aranılmayacağı hükme bağlandığından, geçici 2 nci madde hükmüne göre teminatsız tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak tecil tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizlerin kaldırılması gerektiği tabiidir.

2- 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunan spor kulüplerinin, vadesi 06.06.2008 tarihinden sonra olan borçları için yapacakları tecil talepleri, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak, ödeme süresi 06.06.2008 tarihinden önce başlamış olduğu halde vadesi 06.06.2008 tarihinden sonra olan alacakların madde kapsamında tecil edilebileceği tabiidir.

Tebliğ olunur.

——————————————————————————–

[1] 28.07.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2] 31.07.2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*