6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunmalarına Rağmen İşleme Alınmayan Yapılandırma Talepleri İle İlgili Düzenleme Yapıldı.

 

I-GİRİŞ

           

 

Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Anılan Kanun ile Kurumumuz birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddelerine göre yeniden yapılandırılan, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan bir kısım yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya imkanı sağlanmıştır.

 

II-YAPILANDIRMA BAŞVURU SONUÇLANMAYAN İŞVERENLERİN DURUMU

 

6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında,

“Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, şarttır.’’ hükmü gereği, anılan Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, aksine bir düzenleme olmayan hallerde en geç 2/5/2011 tarihinde sona ermiştir.  Ancak Bakanlar Kurulunca alınan 2011/1713 sayılı karar ile başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar için en geç 31/5/2011 tarihine kadar başvuru süresi uzatılmıştı.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran bazı işverenlerin 31.05.2011 tarihine kadar başvuruda bulunmalarına rağmen, ödeme planlarının, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre kendilerine tebliğ edilmediği,

Yine Ödeme planlarının tebliğ edilmesine rağmen, yapılandırma kapsamına giren borçlarının bir kısmının yapılandırma kapsamına dahil edilmediği,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki bazı sigortalıların yine yasal süresi içersinde yapılandırma talebinde bulunmalarına rağmen,

Şahıs hesabına yüklenemeyen tevkifat ödemeleri nedeniyle ödeme planlarının zamanında tebliğ edilemediği,

Tevkifat ödemesine istinaden sigortalılık başlangıç tarihi ve basamak intibakı gibi işlemlere sigortalı bilgilerinin güncellemesine ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan yazışmaların neticelenmemesi gibi nedenlerle ödeme planlarının ilgili kişilere gönderilemediği tespit edilmiştir.

Buna benzer nedenlerle yapılandırma başvuru sonuçları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilgililere tebliğ edilememiş veya yapılandırma kapsamına giren borçların bir kısmının yapılandırma kapsamında değerlendirilememiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin;

6111 sayılı Kanun kapsamına girmesine rağmen yapılandırmaya dahil edilmeyen borçlu dönemler için ayrıca ödeme planı hazırlanması,

Peşin ödeme başvurusunda bulunanlara ilişkin planlarının peşin ödeme süresinin sonuna kadar; taksitle ödeme başvurusunda bulunanlara ilişkin ödeme planlarının ise üçüncü taksit ödeme süresinin sonuna kadar tebliğ edilmemiş olması halinde bu borçlarının da yapılandırmasının,

Yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

6111 sayılı Kanun kapsamındaki borcunu(sosyal güvenlik destek primi dahil) yapılandırmak için yasal süresi içerisinde müracaatta bulunduğu halde, peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunanlar yönünden 30.06.2011, ihya talebinde bulunanlar yönünden ise 01.08.2011 tarihinde kadar ödeme planları gönderilmeyen yapılandırma/ihya taleplerinin işleme alınmasına hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin ödeme vadesi geçmiş tutarların ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tamamının ödenmesi kaydıyla yeniden yapılandırma anlaşmalarının devam etmiş sayılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Örnek:1 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarını  15.05.2011  tarihinde 6 taksit olarak, yapılandırmak için başvuran  A işverenine ait  yapılandırma sonucunun kendisine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmediğini, Yapılan düzenleme ile aşağıdaki yapılandırma sonucunun, 15.02.2012 tarihinde 7201 Tebligat Kanunu gereği A işverenine tebliğ edildiğini varsayalım.

 

Taksit No Taksit Tutarı (TL) Son Ödeme tarihi

    1           5.000,00                30/06/2011

    2           5.000,00                02/09/2011

    3           5.000,00                31/10/2011

    4           5.000,00                 02/01/2012

    5           5.000,00                29/02/2012

    6           5.000,00                 30/04/2012

 

Buna göre işverenin 15.02.2012 tarihine kadar ödeyeceği taksit tutarları ve aşağıdaki gibi olacaktır. 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan

gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu da dikkate alınarak;

Birinci taksit için , yedi ay geç ödeme zammı alınacağı için;

Geç ödeme zammı oranı : 1,40 X 7 ay = 9,80 olacaktır.

İkinci taksit için, beş ay  geç ödeme zammı alınacağı için;

Geç ödeme zammı oranı : 1,40X5 ay =7,00 olacaktır

Üçüncü taksit için , üç ay geç ödeme zammı alınacağı için;

Geç ödeme zammı oranı : 1.40X3 ay =4,2 olacaktır.

Dördüncü taksit oranı için bir ay gecikme zammı alınacağı için;

Geç ödeme zammı oranı : 1,40X1 ay =1,40 olacaktır.

 

Dolayısıyla süresinde ödenmeyen 4 taksit için geç ödeme zammı;

1. taksit için 5000X9,80=490,00 TL

2. taksit için 5000X7,00=350,00 TL

3. taksit için 5000X4,20=210,00 TL

4. taksit için 5000X1,40=70,00 TL gecikme zammı olmak üzere  toplam 21.120,00 TL taksit tutarının ödenmesi halinde yapılandırma anlaşması devam edecektir.

 

 

III-SONUÇ

 

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeniden yapılandırma başvuruları çeşitli sebeplerle, 7201 sayılı tebligat Kanunu gereği ilgili kişilere tebliğ edilemediği gibi, yapılandırma kapsamına dahil edilmeyen borçlar, işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olmuştur. Bu cihette Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu düzenlemenin işverenler için son fırsat olduğu, işverenlerin bu fırsatı değerlendirmeleri konusunda dikkatli olması gerektiği kanaatindeyiz.

 

 

 

*Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Denetmeni, Merkez Müdür V.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*