Bağış Ve Yardım İndirimi

I- GİRİŞ:

Devlet, ortak bir coğrafyayı, hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumdur. Devlete yüklenen görevler ile devletten beklenen hizmetler, devletin varoluş nedeniyle, amacıyla yakından ilgilidir. Devlet’in, bu görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için kaynağa ihtiyacı vardır. En önemli kamu geliri ise vergilerdir. Vergilerin alınış sebebi, kamu harcamalarının karşılığının bulunması zorunluluğudur. Devlet vergi gelirleri ile gerçekleştireceği bir takım hizmetlerin görülmesinde vatandaşların gönüllü katılımını da sağlamaya çalışır. Devlet, görmesi gereken görevlerinde ve hizmetlerde bağış ve yardımda bulunularak yükünü hafifleten kişi ve kurumlardan daha az vergi alarak sosyal adaleti sağlar. Devlet, bağış ve yardımda bulunanları bu şekilde ödüllendirmiş olur. Vergi mevzuatımızda ilk olarak hangi bağış ve yardımların bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, ikinci olarak da bağış ve yardımda bulunanların gelirlerinde nasıl bir indirim yapılacağı düzenlenmiş olup yazımızın konusunu bu iki unsur oluşturmaktadır.
II – KONUYA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT:

Gelir vergisi mükellefleri yaptıkları bağış ve yardımları ilgili yılın beyannamesinde göstermek suretiyle indirim konusu yaparken, kurumlar vergisi mükellefleri ise bu tür harcamalarını kanunda belirtilen şartlara uymak kaydıyla direkt olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alıyorlardı. 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren, 5228 sayılı kanunun 32. maddesiyle KVK’ya eklenen mükerrer 14’üncü maddeye göre kurumlar vergisi mükellefleri de yaptıkları bağış ve yardımları verilecek beyannamede ayrıca göstermek suretiyle indirim konusu yapmaya başlamışlardır. 12.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni KVK ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, bağış ve yardımların verilecek beyannamede ayrıca göstermek suretiyle indirim konusu yapılması yeni KVK’nın 10. maddesinde hüküm altına alınmış olup, indirim usulünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.31.07.2004 tarihinden itibaren Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri arasında ki fark neredeyse hiç kalmamıştır. Bu nedenle, yazımızın devamında anlatacağımız bağış ve yardım konusu hem gelir, hem de kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Ancak bazı ufak tefek farklılıklara da yeri geldikçe değilinecektir.
Gelir Vergisi mükellefleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.Maddesinin birinci fıkrasının 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. bentleri ile 40.Maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendi uyarınca, Kurumlar Vergisi mükellefleri ise Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerine paralel olarak düzenlenen 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve ileri teknoloji bentleri uyarınca yaptıkları bağışları, gelirlerinden indirim konusu yapabilirler. Ayrıca, mükelleflerin beyanname üzerinden indirebileceği bağış ve yardımlara ilişkin özel kanunlarda bazı düzenlemeler de bulunmaktadır.Bu düzenlemeler belirtilen genel düzenlemelerin dışında hükümler içermektedir. Hem vergi, hem de başka mevzuatlara bakıldığında bazı bağış ve yardımlar beyan edilen gelirin belli bir oranında indirim konusu edilebilmekte, bazı bağış ve yardımlar ise gelirin tamamı kadar indirim konusu edilebilmektedir. Önce bağış ve yardımların geçerli olması için gereken şekil şartları ve bazı özellikler anlatılacak, daha sonra ise bağış ve yardımlar da indirim sınırı olup olmamasına göre tasnif edilerek sırasıyla bunlara değilinecektir.
III–İNDİRİME KONU BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ÖZELLİKLERİ:
►Bağış ve yardım, kanun da sayılan kişilere ancak makbuz karşılığında yapıldığında gelirden indirim konusu yapılabilir. Karşılığında makbuz alınmayan bağışların hiç bir şekilde gelirden indirimi söz konusu değildir.
► Bağış ve yardım karşılıksız yapılmalıdır. Örneğin kamu menfaatine yararlı bir derneğin düzenlediği balonun bilet bedeli makbuz karşılığı yapılsa dahi, bağış ve yardım olarak indirim konusu yapılamaz.
► Bağış ve Yardım’ın sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.
► Bağış ve yardım, nakden veya aynen olabilir. Yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değil ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır. Normalde bağışı yapan tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek yoktur. Ayni olarak yapılan yardım ve bağışlarda malın edimine ilişkin belgelerin saklanması ise zorunludur. Belge düzenlememenin istisnalarından biri Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlar olup ilerde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
►Gelir vergisi mükellefleri için indirilecek bağış ve yardımın belirlenmesine esas olan gelir geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan gelirdir.
Örnek: Bay (A)’nın 2007 yılı toplam geliri 20.000.YTL olup aynı zamanda 2006 yılından devreden 4.000.Y TL tutarında zararı bulunmaktadır. Bay (A)’nın 2007 yılında indirebileceği bağış ve yardım tutarı; 2007 yılı gelirinden geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan (20.000.YTL -4.000.YTL=) 16.000.YTL’nin %5’i (16.000. x0,05=) 800.Y TL olacaktır.Daha ilerdeki bölümlerde anlatacağımız üzere, örneğimizde indirim sınır belirtilmeyen türden bir bağış ve yardım olsaydı 16.000-YTL’nin tamamı indirilebilecekti.
►İndirilecek bağış ve yardım giderlerinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınacak kurum kazancı; zarar mahsubu dahil indirimler yapıldıktan, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir.
Örnek:

Hasılat 900
İndirilecek Giderler(Bağış ve Yardımlar hariç) (-) 50
Kurum Kazancı 850
Geçmiş Yıl Zararı (-) 100
İştirak Kazancı (-) 200
Bağış ve Yardım İndirimine Esas Alınacak Kurum Kazanı 550
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 75
Matrah 475
Bu durumda, eğer yapılan bağış ve yardım tutar sınırlamasına tabi olmayacaksa 550 YTL ‘ye kadar yapılan bağış ve yardım indirim konusu yapılabilir.
►Geçici vergi mükellefleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 ve KVK’nun 10.uncu maddesinde belirtilen bağış, yardım ve sigorta primi indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken yararlanabileceklerdir. Bu durumda, söz konusu maddelerde yer alan oranlar, geçici vergiye esas kazanca uygulanmak suretiyle indirim konusu yapılabilecek tutar belirlenecektir. Yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye göre yararlanılması mümkün olan kısmı, beyan edilen gelirden indirilecek, kalan kısım indirim konusu yapılamayacaktır.
IV–BAĞIŞ VE YARDIM İNDİRİMİNDE TUTAR SINIRLAMASI:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde ve 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi kanunun 10. maddesinin 1-c maddesinde nerelere bağış yapılacağı ve bu yapılan bağışın ne kadarının beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, aşağıda sayılan kişi ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, gelir vergisi mükellefleri için; beyan edilecek gelirin normal yörelerde % 5’ini, kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’unu aşmayacak şekilde, kurumlar vergisi mükellefleri için ise beyan edilecek kurum kazancının % 5’ini aşmayacak şekilde indirim olarak dikkate alabileceklerdir.
-Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
-İl özel idareleri,
-Belediyeler,
-Köyler
-Kamu yararına çalışan dernekler
-Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar
-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar

Kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar dışında kalan derneklere veya vakıflara yapılan bağışların gelirden (kurum kazancından) indirilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle indirim imkanından yararlanabilmek için bağış yapılacak olan dernek veya vakfın iyi araştırılması gerekmektedir. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken bir husus da Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan genel nitelikteki bağış ve yardımlar sadece kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusudur. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yaptıkları bazı bağış ve yardımların tamamı gelir veya kazançtan indirilebilecek olup ayrıntıları ilerde anlatılmıştır.

V–BAĞIŞ VE YARDIM İNDİRİMİNDE TUTAR SINIRLAMASI OLMAKSIZIN TAMAMI GELİR VEYA KAZANÇTAN İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR
A) Vergi Mevzuatında Sayılan Bağış ve Yardımlar
1)Okul, Sağlık Tesisi, Öğrenci Yurdu, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşası Dolayısıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar
Gelir vergisi mükellefleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi, Kurumlar vergisi mükellefleri ise 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunun 10. maddesinin 1-ç maddesi uyarınca Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan Okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaası dolayısı ile yapılan harcamaların; bu kurum ve kuruluşlar tarafından devam ettirilen bu inşaat faaliyetleri ile ilgili bağış ve yardımların veya mevcut okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için bu kurum ve kuruluşlara yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı yıllık beyanname ile birlikte gelir veya kurum kazancından indirilir.
Kurumlar vergisi mükellefleri buna ek olarak Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yukarıda saydığımız türden bağış ve yardımları yaptıkları takdirde de bunu özellikler bölümünde belirttiğimiz usuller dahilinde kurum kazancının tamamından indirebilir.
Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaasına ilişkin olarak yapılmış olsa dahi, kamu idare ve müesseseleri dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. Düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmekte olup, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Düzenlemedeki “sağlık tesisi” ifadesinden ise Sağlık Bakanlığı’nca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.
3065 sayılı KDV kanunu’nun Geçici 23. maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir
Yukarıda anlattıklarımızı bir örnekle açıklayalım. Bay (x) Malatya ili sınırları içinde toptan kayısı ticareti, kuyumculuk ve gıda toptancılığı işleriyle uğraşmakta olup 2007 yılı vergiye esas geliri 375.000 YTL’dir. Bay (x) Malatya belediyesine inşaat maliyeti 58.000 YTL olan 55 yatak kapasiteli bir öğrenci yurdu bağışlamıştır. Ayrıca İl özel idaresinin inşaa etmekte olduğu bir okul için makbuz karşılığı olarak 30.000 YTL bağışlamıştır. Bay (x), kendi köyüne yaptırdığı okul için ise her ay makbuz karşılığı olarak 750 YTL bağışlamaktadır. Okul müdürünün sınıftaki sıraların çok eski olduğunu kendisine belirtmesi üzerine maliyet bedeli 15.000 YTL olan sıra ve yazı tahtası bağışlamıştır. Mükellef Millî Eğitim müdürlüğüne de 5 adet diz üstü bilgisayar bağışlamış olup bu bilgisayarların maliyet değeri 10.000 YTL’ dir.
Bu durumda mükellef ‘in indirebileceği bağış ve yardımlar aşağıdaki gibi olacaktır.
– Malatya ili kalkınmada öncelikli yöre olarak sayıldığından Malatya belediyesine bağışlanan 55 yatak kapasiteli öğrenci yurdu için harcanan 58.000 YTL ‘ nin tamamı indirim konusu olacaktır.
– İl özel idaresinin inşaa etmekte olduğu okul için yapılan 30.000 YTL’nin de tamamı indirim konusu olabilmektedir.
-Köy’de mevcut halde bulunan okula yaptığı bir yıllık bağış toplamı’nın (750*12= 9.000 YTL) tamamı ile ayni olarak yapılan sıra ve yazı tahtasının maliyet bedeli olan 15.000 YTL’nin tamamı indirim konusu yapılabilir.
– Millî Eğitim müdürlüğüne bağışlanan diz üstü bilgisayarlarda okullara verileceğinden maliyet değeri 10.000 YTL’nin tamamı indirim konusu yapılabilir. Ayrıca mükellef, bilgisayar satıcısından bu bilgisayarları bağış yapmak üzere aldığını belirtir ise, 3065 sayılı KDV kanunu’nun Geçici 23. maddesi uyarınca KDV ödemeyecektir.
2) Sanat ve Kültür Faaliyetlerine İlişkin Bağış ve Yardımlar
Gelir vergisi mükellefleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendi, Kurumlar vergisi mükellefleri ise 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunun 10. maddesinin 1-d maddesi uyarınca
“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;
i. Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
ii. Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
iii. Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
iv. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
v. Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
vi. Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
vii. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
viii. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
ix. Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
x. Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,
İlişkin harcamalar ile bağış ve yardımların % 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanunî oranına kadar çıkarmaya yetkilidir.)” gelir veya kurum kazancından indirilebilir.
3) Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Gıda Maddeleri Bağışı
Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan gıda maddeleri bağışı’nın indirim hakkı sadece gelir vergisi mükellefleri için düzenlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi uyarınca Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Gelir vergisi mükellefleri tarafından bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı , yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir.
Buna göre fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilecektir. Söz konusu düzenlemeyle ilgili Maliye Bakanlığına usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir. Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir.İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda yardımlarının yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesinde ise, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin tesliminin katma değer vergisine tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.
İndirim hakkından ve KDV hükümlerden yararlanabilmek için gıda bankacılığı Kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak madde niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak şartıyla yapılmalıdır. Bağışa konu mal VUK’nun 232’nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Fatura bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecek, ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır ibaresi faturada yer alacaktır.
4) Sponsorluk harcamaları
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si hem Gelir hemde Kurumlar vergisi mükellefleri için mümkün bulunmaktadır. Örneğin amatör ligde oynayan şeker spora sponsor olunması durumunda yapılan harcamaların tamamı beyan edilen gelir veya kazançtan indirim konusu yapılabilmekteyken, birinci ligde oynayan Sivas Spora sponsor olunması durumunda yapılan harcamaların P’si gelir veya kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir. Ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 66.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi (Yeni) Kanununun Geçici 34.maddeleri uyarınca İzmir Universiade oyunları hazırlık ve düzenleme kuruluna yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı yılık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. Bununla beraber, Vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar.
5) Doğal Afetler Dolayısı ile Yapılan Bağışlar
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde ve 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi kanunun 10. maddesinin 1-e maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı gelir veya kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.
B) Diğer Mevzuatlarda Sayılan Bağış ve Yardımlar
1- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56. maddesinin b bendinde, “b)……Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.” hükmü bulunmaktadır
2- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76. maddesinin g bendinde; “g)…..Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.” hükmü bulunmatadır
3- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu’nun 9. maddesinde; “…..Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır
4- 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 13. maddesinde; “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma makbuz karşılığında yapılacak para bağışları yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.” hükmü bulunmaktadır
5- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 20/b maddesinde, “b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancınd an indirilir.” hükmü bulunmaktadır
6- 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’nun 3. maddesinde “…..Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır
7- 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’nun 12. maddesinde “Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür.” hükmü bulunmaktadır
8- 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 23. maddesinde; “Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine yapılacak bağış ve yardımlar, yıllık beyanname ile bildirilecek gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir.” hükmü bulunmaktadır
9-5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 44’üncü maddesine göre; Emekli Sandığı’na,
l Dinlenme ve bakımevlerine yapılması,
l Bu bağışların dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılması,
şartlarıyla yapılan bağışlar ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
10-2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kanunu’nun 101’inci maddesinde, Yüksek Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yılı içinde verecekleri beyannamelerde gider kaydedilebileceği belirtilmiştir.
11- 2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi kanunu’nun 46/b maddesine göre, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığı yapılacak nakdi bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.
12- 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 44 ve 45’inci maddelerine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu kanunun 33’üncü maddesi gereğince fona verilen hisseler, verildikleri yılın yıllık beyannamesi ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilebilecek, afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Milli Yardım Komitesi ve mahalli yardım komitelerine makbuz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar ise gider olarak dikkate alınabilecektir.
13- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tâbi tutulur
Yukarıda belirtilen kuruluşlara yapılan bağışların ve yardımların bu kanun kapsamında indirilebilmesi için, yapılan bağışın veya yardımın nakden yapılmış olması gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*