Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

15.05.2008
Tarih 14/05/2008
Sayı GVK-68/2008-03/Geçici Vergi Beyannamesi
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/68

Konusu :Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi :14/05/2008

Sayısı :GVK-68/2008-03/Geçici Vergi Beyannamesi

İlgili olduğu maddeler :Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32

İlgili olduğu kazanç türleri :Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

1-Giriş

Ocak-Mart /2008 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ocak-Mart/2008 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Mayıs ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2008 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Mayıs 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*