Danıştay 4. Dairesi’nin KDVK-5/2003-5 Sayılı KDV Sirküleri Hakkındaki Kararına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Kararı

16.06.2009
Başkanlığımız tarafından yayımlanan KDVK-5/2003-5 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1-Giriş” başlıklı bölümünde yer alan “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 15. maddesindeki katma değer vergisinden istisna veya 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 12. sırasındaki indirimli oranda katma değer vergisi uygulamasından yararlanabilmek için inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir…İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmemiş ise yapılan inşaat taahhüt işlerinin istisnadan veya indirimli oranda katma değer vergisinden yararlanması mümkün değildir.” ibarelerinin iptali istemiyle … Konut Yapı Kooperatifi tarafından Bakanlığımız aleyhine dava açılmıştır.

Danıştay 4. Dairesi, söz konusu davaya ilişkin olarak, 31.10.2006 tarih ve Esas No:2006/1452, Karar No:2006/2080 sayılı Kararı ile dava konusu sirkülerin dayanağını teşkil eden kanun ve genel tebliğlere aykırı olduğu gerekçesiyle sirkülerde yer alan ve yukarıda açıkça belirtilen ibarelerin iptaline karar vermiştir.

Bu iptal kararı üzerine Başkanlığımızca söz konusu kararın temyizen incelenerek bozulması talep edilmiş bu talep üzerine verilen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Esas No: 2008/574 sayılı Kararında Danıştay 4. Dairesince verilen Kararın yürütmesi durdurulmuştur.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*