Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 150)

13.05.2009

MADDE 1 – 3/11/2006 tarih ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardının 12 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. Bu Standardın saklı türev ürünün temel sözleşmeden ayrıştırılmasını gerektirdiği, ancak saklı türev ürünün, edinme tarihinde veya daha sonraki bir finansal raporlama dönemi sonunda ayrı olarak ölçülmesi imkânının bulunmadığı durumlarda, ilgili karma (melez) sözleşme bir bütün olarak, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılır. Benzer şekilde, karma (melez) sözleşmenin, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında başka bir grupta yeniden sınıflandırılması aşamasında ayrıştırılması gereken bir saklı türev ürünün ayrı olarak ölçülmesi imkânının bulunmadığı durumlarda, yeniden sınıflandırmaya izin verilmez. Bu tür durumlarda karma (melez) sözleşmenin, bir bütün olarak, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmasına devam edilir.”

MADDE 2 – Aynı Standarda, 103G Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 103H, 103I ve 103J Paragrafları eklenmiştir.

“103H. “-”

103I. “-”

103J. “-””

MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/6/2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra sona eren hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*