GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 114380 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/12/2007 TARİHLİ VE 2007/13044 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2008 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

7.800 YTL’ye kadar % 15

19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası % 20

44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası % 27

44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası % 35

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.