GİB, 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakk. Kanunun Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden Uyg. Açıklık Getirdi

12.03.2008
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUNUN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN UYGULAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ
10 Mart 2008
25 Aralık 2003 tarihli ve 5035 Sayılı Kanunla , Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan ve taşıtların vergilendirilmesine esas olan (I), (II), (III) ve (IV) Sayılı tarifeler değiştirilmişti.
Ancak, yapılan değişiklik neticesinde,
―Bazı taşıtların vergilendirilmesine etki eden model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, beygir gücü, azami kalkış ağırlığı gibi bilgilerin vergi dairesi kayıtlarında olmaması veya yanlış olması,
―Bazı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinde yapılan tanımlara göre belirlenen cinsi üzerinden motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaları gerekirken tescil belgesinde yazılı olan ancak motorlu taşıtlar vergisindeki tanımlara uygun olmayan cins bilgisine istinaden vergilendirilmesi;
gibi nedenlerle söz konusu taşıtlar için motorlu taşıtlar vergileri eksik tahakkuk ettirilmiştir.
Örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre PANEL VAN olarak tanımlanmış olan bazı taşıtlar, motorlu araç tescil belgesinde kamyonet olarak kayıtlı bulunduğundan hatalı olarak kamyonet tarifesine göre vergileri ödenmiştir. Veya motorlu araç tescil belgesinde motor silindir hacmi “1.3” olarak belirtilen otomobiller, ilgili tarifenin “1300 cm3 ve aşağısı” dilimine göre vergilendirilmekte iken, yapılan araştırma neticesinde “1341 cm3” motor silindir hacmine sahip olduklarının tespit edilmesi üzerine, tarifenin “1301-1600 cm3’e kadar” dilimine göre vergilendirilmeye başlanılmış ve bu nedenle ilave tahakkuklar verilmiştir.
Ayrıca, bazı taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan istisna kapsamındaki taşıtlar arasında yer almamasına rağmen, hatalı değerlendirmeler neticesinde motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştur.
Benzer türdeki hataların düzeltilmesi için gerek Gelir İdaresi Başkanlığının muhtelif tarihlerde teşkilatını bilgilendirmesi gerekse taşra teşkilatının hatanın farkına vararak yaptığı düzeltmeler neticesinde eksik yapılan veya hiç yapılmayan tahakkuklar için geçmişe dönük olarak ilave ve yeni tahakkuklar yapılarak mükelleflerden gecikme zamları ile birlikte takibi yoluna gidilmiştir.
27 Şubat 2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunla;

-01/01/2004 tarihi ile 31/12/2007 tarihleri arasındaki dönemlerde taşıtların vergilendirmeye esas unsurlarının hatalı belirlenmesine bağlı olarak geçmişe dönük yapılan ilave tahakkuklar ile,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisna ve muafiyet hükümlerinin hatalı uygulanmasının düzeltilmesi neticesinde 01/01/2004 ila 31/12/2007 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin yapılan ilave veya yeni tahakkuklar için hesaplanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Hakkında ilave motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilen mükelleflerimizin 30/06/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar;

-Bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları,
-Ödenmeyen ilave motorlu taşıtlar vergilerini ödemeleri,
-Dava açmayacaklarını veya açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini bildirmeleri,
şartlarıyla Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkündür.

Kanunda süre uzatımına ilişkin yetki bulunmadığından Kanun hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerimizin söz konusu tarihi beklemeden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Kanunun yayımı tarihinden önce sayılan nedenlerden dolayı tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerine ilişkin hesaplanan gecikme zamlarını ödeyen mükelleflere yapmış oldukları ödemeler, 30/06/2008 tarihine kadar yapacakları yazılı başvuruları üzerine red ve iade edilecektir.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar 07/03/2008 tarihli ve 26809 Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No’lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliğinde yapılmıştır.(Anılan Genel Tebliğe “www.gib.gov.tr” elektronik adresinden ulaşılabilir.)

Yapılan düzenleme ile gerek mükelleflerimizin gerekse idarenin zaman ve işgücü kaybı ile yargı masraflarına maruz kalmaları engellenerek, onbinlerce mükellefin mağduriyetinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*