Hisse Ve Hisse Senedi Satışında Katma Değer Vergisi İstisnası Düzenlemesi

I- GİRİŞ

Yatırımcının, hisse/hisse senedi alarak bir şirkete ortak olmasının temel amacı o şirketin büyüme potansiyelinden pay alabilmektir. �zirket başarılı oldukça, yatırımın değeri artmakta, ancak ciddi bir olumsuzluk yaşanır ise bu olumsuzluktan da pay düşmektedir. Hisse senedi sahibi, büyüme veya kârlı olabilme ihtimalinden pay alabilmek için yatırım yapmaktadır. Vergileme yetkisine sahip erk tarafından ise tasarrufların teşvik edilmesi, sermaye piyasalarının teşkili, uluslararası nakdi yatırımların çekilmesi, sermayenin tabana yayılması, şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, sermaye kullanımında etkinliğin artırılması v.b gerekçelerle hisse ve hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için vergi mevzuatında bazı istisna düzenlemelere yer verilmiştir. Makalemizde, şirket paylarının ve hisse senetlerinin elden çıkarılmasının Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden özellikleri irdelenmeye çalışılacaktır.

II- HİSSE, HİSSE SENEDİ VE GEÇİCİ İLMÜHABER

II-a) Hisse, Hisse Senedi Nedir?

Hisse ve hisse senedi birbirine bağımlı ancak farklı kavramlardır. Hisse, birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm([1])dür. Aynı zamanda Limited şirketlerde pay defterine işlenmiş payı, AŞ’lerde hisse senedine bağlanmamış payı ifade etmektedir.

Hisse senedi ise bu payı belgelendiren kıymetli evrak olarak tanımlandığı gibi, sermayesi paylara bölünmüş ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden, kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen kıymetli evrak, ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon([2])olarak da tanımlanmaktadır. Şirketlerce çıkarılan bu kıymet bir varlığı değil kaynağı ifade etmektedir.

* Anonim şirketlerin ortaklık payları,

* Limited şirketlere ait iştirak payları,

* Komandit şirketlerin ortaklık payları,

* İş ortaklıkları ile Adi ortaklıklara ait ortaklık payları,,

* Kooperatiflere ait ortaklık payları için “hisse”kavramı kullanılmaktadır.

Ortaklık paylarının tamamı için hisse senedi bastırılması söz konusu değildir. Hisse senetleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve anonim şirket payları için bastırılabilir. Ancak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ticari hayatımızda sıklıkla karşılaşılan bir durum değildir. Anonim şirketlerin en belirgin özelliklerinden biri, bunların belirli sermayelerinin olması ve bu belirli sermayelerinin de paylara bölünmüş olmasıdır. Bu durumun doğal sonucu olarak, anonim şirketlerde tüm hisselerin birleşmesinden esas sermaye bulunmaktadır. TTK’da anonim ortaklıklarda sermayeyi temsil eden paylar için, hisse senedi çıkarılması zorunluluğu öngörülmemiştir. Bununla birlikte şirket esas mukavelesinde payların hisse senetlerine bağlanması zorunluluğuna ilişkin hüküm konabilir.

Hisse senedi anonim şirket payını oluşturmaz; sadece mevcut olan payı ve paya ilişkin hakları bu senede bağlar. Ancak payın senede bağlanması ile bağlanmaması arasında, hakların miktarı, muhtevası, sınırları açısından fark yoktur.

Limited, kolektif, komandit şirket, iş ortaklıları, adi ortaklıklar ve kooperatiflerin ortaklık payları için hisse senedi bastırmak mümkün değildir. Bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde sermayenin belirli paylara bölünme özelliği olmadığından sermaye için hisse senedi çıkarma yasağı vardır.

II-b) Geçici İlmühaber Nedir, Hisse Senedi İle Bağı Nasıldır?

TTK’nin “İlmühaberler” başlıklı 411’nci maddesinde “Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lazımdır. Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. Hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolunabilir. �zu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.”hükmüne yer verilmiştir.

Hisse senedi ve geçici ilmühaber ilişkisi ile ilgili olarak 232 seri no’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin([3]) “Geçici İlmühaberler”başlıklı 5’nci bölümünde ise“Bilindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir. Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmektedir.

TTK’nin başlıklı 411’nci maddesi hükmü ile 232 seri no’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (5)“Geçici İlmühaberler” başlıklı 5’nci bölümünde yapılan açıklamalara göre ilmühaberler, hisse senedinin yerini tutmaktadır. Hisse senetlerinin yerini tutmak üzere ilmühaberler çıkarılabilir.Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. İlmühaberler yazılı olmak durumundadır. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir. İster hamiline ister nama yazılı olsun, hisse senedinin yerini tutmak üzere bir ara devre için çıkarılan “Geçici İlmühaberler” hisse senedinin yerini tuttuğu için pay sahipliği haklarını da içermektedir. Geçici olarak çıkarılmalarına rağmen pay sahipliği hakları kalıcıdır.

Hisse senedine benzeyen geçici ilmühaberleri çıkarmak için herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yoktur. herhangi bir matbaada bastırmak mümkün olabileceği gibi bilgisayarda hazırlayıp çoğaltmak da mümkündür. İlmühaberlerin hukuken bir hüküm ifade edebilmesi yani hissesenedi gibi kabul edilmesi için, anonim şirketin yönetim kurulu başkanı ve bir üye tarafından imzalanıp (iki imza aynı anda aranmaktadır), ortaklara imza karşılığı teslim edilmesi zorunludur.

Hisse senetlerinin veya yerine geçen ilmühaberlerin bastırılmamış olması nedeniyle şirketler tarafından hisse senetlerinin (ilmühaberlerin) ihraç edilmemiş olması, ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu şekilde bir durumun oluşmasında, ticaret hukukunun hisse senetlerinin bastırılması mecburiyetini aramamış olmasının da etkisi büyüktür. Bu itibarla hisse senedi ya da ilmühabere bağlanmamış anonim şirket payları, alacağın temlikinde olduğu gibi yazılı bir devir anlaşması yapılmak yoluyla kolaylıkla devredilmektedir.Nama yazılı hisse senetleri yerine çıkarılmış nama yazılı ilmühaberler, nama yazılı hisse senetlerinin devrindeki usullere göre devredilir. Hamiline yazılı hisse senetleri yerine çıkarılmış nama yazılı ilmühaberler ise, alacağın devri hakkındaki hükümlere göre temlik beyanıile devredilir. Bu devrin şirkete karşı da ileri sürülebilmesi için devir işleminin şirkete bildirilmesi ve şirket pay defterine kaydedilmesi gerekmektedir.

III-HİSSE, HİSSE SENEDİ VE GEÇİCİ İLMÜHABERLERİN GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ANALİZİ

Gerçek kişiler tarafından Anonim ve Limited şirketlere ait ortaklık paylarının, hisse senetlerinin satışında, mükellefiyet ve vergilendirme yönünden özellikli durumlar mevzubahistir. Hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırmayan anonim şirkete ait ortaklık payı ile limited şirkete ait payının satışı satışında, satışı yapanın gerçek kişi olmasıdurumunda gelir vergisi yönünden mükellefiyet ve beyanname verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hisse senetlerinin belli bir süre içinde elden çıkarılmasında da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Hisseyi satanın, tüzel kişi olmasıdurumunda ise kurumlar vergisi ve KDV ödenmesi ve fatura düzenlenmesi söz konusu olabilmektedir.

III-a) Gelir Vergisi Kanunu;

GVK’nın “Değer Artış Kazançları”başlıklı mükerrer 80’nci maddesinde ortaklık hakları ile bu hisseleri temsil eden hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançların vergilendirilmesi ayrı bentler halinde düzenlenmiştir. Mezkûr maddenin;

Þ 1’nci bendi uyarınca ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancıdır. Hisse senedi satışının vergilendirilmesinde hisse senedinin İMKB’de işlem görüp görmemesine, tam mükellef kuruma ait olup olmamasına göre farklı düzenlenmiştir.

1- İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetleri; 1 yıllık süre sınırı açısından İMKB’de işlem görmesi kaydıyla, hisse senedinin tam veya dar mükellef kurumlara ait olmasının önemi yoktur. Hisse senedi edinme tarihinden itibaren,

v 1 yıl içinde elden çıkarılırsa GVK Geçici Md 67/1 uyarınca işleme aracılık eden banka veya aracı kurum tarafından tevkifat tabi tutulacak ancak Geçici Md 67/7 uyarınca beyanname verilmeyecektir.

v 1 yıl geçtikten sonra elden çıkarılırsa GVK Geçici Md 67/1 uyarınca elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak kabul edilmeyecek, beyanname verilmeyecektir.

2- İMKB’de İşlem Görmeyen Hisse Senetleri;

v Tam mükellef kurumlara ait isegerçek kişilerce edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılırsa, elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak kabul edilecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilecek, vergisi ödenecektir. İki yıllık süre geçtikten sonra satılırsa değer artış kazancı olarak kabul edilmez, gelir vergisine tabi değildir.

v Dar mükellef kurumlara ait ise, herhangi bir süre şartı olmaksızın iktisap tarihinden itibaren ister ertesi gün ister 5 yıl sonra elden çıkarılmış olsun değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.

Þ 4’ncü bendi uyarınca ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar da değer artış kazancı sayılmış olup, elde edilen kazançlar gelir vergisi beyanına konu edilecektir. Buna göre hisse senedi ya da geçici ilmühaber bastırmamış bir anonim şirketin ortağı olan gerçek kişi ile Limited şirket, kolektif şirket, komandit şirket, iş ortaklıları, adi ortaklıklar ve kooperatiflerin ortaklık hissesini/paylarını iktisap tarihinden itibaren kaç yıl geçmiş olursa olsun ve hangisüre içinde satarsa satsın elde ettiği kazanç “değer artış kazancı”olarak gelir vergisine tabidir.

III-b)Kurumlar Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların% 75’lik kısmı;

● Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması

● Satış bedelinin, satışın yapıldığı yıl izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şartlarının birlikte sağlanmasıyla satışın yapıldığı dönemde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

IV- HİSSE, HİSSE SENEDİ VE GEÇİCİ İLMUHABER TESLİMLERİNİN KATMA DE�zER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ANALİZİ

IV-a)İlgili Kanun Maddesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin,

-“4-g bendinde “(5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01/08/2004) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve (5766 sayılı Kanunun 12/b inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07/06/2008) atıklarının teslimi, “ hükmüne,

-“4-r)(5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 04.04.2007) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008)taşınmazların(*)satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008)taşınmaz(**)ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008)taşınmaz(**)ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

�zirketlerdeki ortaklık payı devrinin KDV karşısındaki durumunu belirlerken, ortaklık payının hisse senedine bağlanıp bağlanmadığına bakmak gerekir. Ortaklık payı; hisse senedine bağlanmışsa, KDV Kanunu’nun 17/4-g, hisse senedine bağlanmamışsa, 17/4-r maddesine göre devir işleminin değerlendirilmesi gerekecektir.([4])

IV-b)Hisse Senedi veya İlmühaber Teslimleri

17/4-g maddesi uyarınca hangi amaçla ve ne şekilde edinildiğine, kaç yıl elde tutulduğuna ve hangi hesapta izlendiğine bakılmaksızın hisse senedi devir ve teslimleri KDV’den istisna edilmiş olup, hisse senedi veya ilmühabere bağlanmayan ortaklık paylarının teslimleri ise 17/4-g maddesinin kapsamı dışındadır. 17/4-g maddesindeki düzenleme “hisse senetleri”açısından özel bir düzenleme olup, 17/4-r maddesindeki düzenleme ise tüm otaklık paylarını içine alan “genel”bir düzenlemedir.

Ayrıca 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin([5])(9“Diğer İstisnalar”başlıklı VI-F-4 bölümünün “f” bendinde söz konusu 17/4-g maddesi ile ilgili olarak “Fıkranın (g) bendi ile külçe altın, döviz, para, damga pulu, hisse senedi ve tahvil işlemleri vergiden istisna edilmiştir. Bende göre, sadece külçe altın teslimleri vergiden müstesnadır. Her ne şekilde olursa olsun işlenmiş altın (yüzük, bilezik, kolye, Cumhuriyet altını, Reşat altını vs.) vergiye tabi olacaktır. Para ve para mahiyetinde birer ödeme aracı olan çek, bono, poliçe gibi kambiyo senetlerinin teslimi de vergiye tabi olmayacaktır. Öte yandan hisse senedi ve tahvil teslimleri yanında, aynı mahiyette olan kâr ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı belgesi gibi faiz veya temettü getiren kıymetli evrak teslimlerinin de vergiden müstesna olduğu açıktır.” açıklamasına yer verilmiştir. Madde lafzında ibare olarak açıkça sayılmamasına rağmen hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin devir ve tesliminin de KDV’den müstesna olduğu düşüncesindeyiz. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezadada([6]), “hisse senedi yerine geçen ilmühaberlerin satış işlemi katma değer vergisinden istisna olup, düzenleyeceğiniz faturada katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir”şeklinde cevap verilmiştir.

Hisse senedi veya ilmühaber teslimini yapanın gerçek kişi ve kurum olmasını dikkate alarak durumu irdelersek;

X Bir kurum, başka bir kurumun hisse senedine ya da geçici ilmühaberine sahip ise, bunları satışı ya da devri veya başka bir şekilde elden çıkarması KDV’ye tabi değildir.

X Kişi KDV mükellefi değilse hisse senedi satışı KDV‘nin konusuna girmemektedir.

X Gerçek kişilerin borsada hisse senedi alım-satımı da KDV’ye tabi değildir.

IV-c)Hisse/Pay Devirleri

17/4-g maddesinin kapsamı dışında kalan hisse senedi ve ilmühaber ile temsil edilmeyen anonim şirketlerin ortaklık payları, limited şirketlere ait iştirak payları, komandit şirketlerin ortaklık payları, iş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları ve kooperatiflere ait ortaklık paylarının kurumlar tarafından devir ve teslimleri ile ilgili istisna 17/4-r maddesinde düzenlenmiştir. 17/4-r maddesine göre bunların iki yıl elde tutulduktan sonra satışı KDV’den istisna edilmiştir. Dolayısıyla düzenlemelere göre KDV mükelleflerinin her türlü hisse senedi teslimleri KDV’ye tabi değilken, limited şirket ortaklık paylarının teslimlerinde sadece“en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunduran kurumlar”istisnadan yararlanabilecektir. Bu istisnanın uygulanması için Kurumlar Vergisi Kanunu Md 5/1-e’ den farklı olarak kurumun kazanç elde etmesi, kârın beş yıl pasifte özel bir hesapta tutulması ve iki yıl içinde tahsilât gibi zorunluluklar da gerekli değildir.

En az iki tam yıl süreyle kurumların aktiflerinde yer almayan iştirak hisselerinin (hisse senetleri ile temsil edilebilenler hariç) tesliminde ise fatura düzenlenerek  oranında KDV hesaplanacaktır.

V- SONUÇ

Hisse ve hisse senedi birbirine bağımlı ancak farklı kavramlardır. Hisse, Limited şirketlerde pay defterine işlenmiş payı, A�z’lerde hisse senedine bağlanmamış payı ifade etmektedir. Hisse senedi ise bu payı belgelendiren kıymetli evraktır.

Ortaklık paylarının tamamı için hisse senedi bastırılması söz konusu değildir. Hisse senetleri sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile anonim şirket hisseleri için bastırılabilir. Limited şirket, kolektif şirket, komandit şirket, iş ortaklıları, adi ortaklıklar ve kooperatiflerin ortaklık payları için hisse senedi bastırmak mümkün değildir. Limited şirketlerde sermayenin belirli paylara bölünme özelliği olmadığından limited şirketlerde sermaye için hisse senedi çıkarılma yasağı vardır.

Geçici ilmühaberler ise, anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. İlmühaberler yazılı olmak durumundadır. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir.

F Gelir Vergisi Kanunu

Md 80/1’e göre;İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetleri iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkarılırsa tevkifat tabi tutulacak ancak beyanname verilmeyecektir. 1 yıl geçtikten sonra elden çıkarılırsa elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak kabul edilmeyecek, beyanname verilmeyecektir. İMKB’de İşlem Görmeyen Hisse Senetleri Tam mükellef kurumlara ait isegerçek kişilerce edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılırsa, elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak kabul edilecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilecek, vergisi ödenecektir. İki yıllık süre geçtikten sonra satılırsa değer artış kazancı olarak kabul edilmez, gelir vergisine tabi değildir.

Md 80/4’e göre; hisse senedi ya da geçici ilmühaber bastırmamış bir anonim şirketin ortağı olan gerçek kişi ile Limited şirket, kolektif şirket, komandit şirket, iş ortaklıları, adi ortaklıklar ve kooperatiflerin ortaklık hissesini/paylarını iktisap tarihinden itibaren kaç yıl geçmiş olursa olsun ve hangisüre içinde satarsa satsın elde ettiği kazanç “değer artış kazancı”olarak gelir vergisine tabidir.

F Kurumlar Vergisi Kanunu

Md 5/1-e uyarınca kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların% 75’lik kısmıkurumlar vergisinden istisnadır.

F Hangi amaçla ve ne şekilde edinildiğine, kaç yıl elde tutulduğuna ve hangi hesapta izlendiğine bakılmaksızın hisse senedi ve geçici ilmühaberlerindevir ve teslimleri KDV kanununun 17/4-g maddesi hükmü çerçevesinde KDV’den istisnadır.

F Ortaklık paylarının teslimleri(Hisse senedi veya ilmühabere bağlanmayan) ise, KDV kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisna edilmiştir.


[1]http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=pay&ayn=tam(Erişim, 05.01.2010)

[2]http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=hisse+senedi&ayn=tam(Erişim, 05.01.2010)

[3]-23.03.2000 tarihli ve 23998 sayı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[4]– DE�zER Nuri, Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2009, s.703

[5]-30.11.1984 tarihli ve 18591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[6]http://www.avdb.gov.tr/y/mukteza/muktezadetay.asp?id=106129(Erişim,08.10.2009

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*