İhraççıların Muafiyet Şartlarına Ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV NO: 39)

12.03.2008

08 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26810
Sermaye Piyasası Kurulundan:

İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: IV NO: 39)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihraççıların Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraççıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğde düzenlenen muafiyet ve Kurul kaydından çıkarılmaya ilişkin hükümler;
a) Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddesinde yer alan hükümler hariç olmak üzere payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar,
b) Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddesinde yer alan hükümler hariç olmak üzere hisse senetleri borsada işlem görmeyen kayıtlı sermaye sistemine tabi halka açık anonim ortaklıklar
hakkında uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
b) Kanun: 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
c) İhraççı: Anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeleri,
ç) Ortaklık: Anonim ortaklığı,
d) Halka Açık Anonim Ortaklık: Hisse senetleri halka arzedilmiş olan veya Kanun uyarınca halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklığı,
e) Nitelikli Yatırımcı: Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1 milyon YTL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İhraççılara Tanınan Muafiyetler
Bağımsız denetim muafiyeti
MADDE 4 – (1) Halka açık anonim ortaklıklardan,
a) Kurul’ca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş son yıllık mali tablolarına göre aktif toplamı 6.000.000,- YTL’yi aşmayanlar veya,
b) Başvuru tarihinden itibaren, Kurulca belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş son iki yıllık mali tablolarına göre brüt satış hasılatı 350.000,- YTL’nin altında kalanlar veya,
c) Sermayelerinin •’i veya fazlası en fazla elli ortağa ait olanlar,
talep üzerine, Kurul tarafından başvurunun yapıldığı tarihteki hesap dönemi mali tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulabilirler.
(2) Halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetim muafiyetinden yararlanmaları halinde, izleyen hesap dönemlerinde muafiyet koşullarının devam etmesi durumunda bağımsız denetim muafiyeti söz konusu hesap dönemleri için de geçerlidir.
(3) Ortaklıkların, rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımı suretiyle veya mevcut ortaklarca paylarının halka arz olunması, pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ihracı ve ortaklıkların devir, birleşmesi veya bölünmesi hallerinde, bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünden muafiyet hükmü uygulanmaz.
Kâr dağıtım muafiyeti
MADDE 5 – (1) Halka açık anonim ortaklıklar, Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının, genel kurula sunulacak son yıllık mali tablolarına göre esas sermaye/çıkarılmış sermayenin % 5’inden daha düşük olması veya söz konusu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının 50.000,- YTL’nin altında olması hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci temettü dağıtmayabilir.
(2) Ancak, bu hükme göre dağıtılmayan temettü, daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında temettü kalemi olarak dikkate alınır.
İzahname düzenleme muafiyeti
MADDE 6 – (1) İhraççılar;
a) Kamuyu aydınlatma amacıyla, gerekli bilgileri içeren ve örneği Kurulca belirlenen bir duyuru metninin ilan edilmesi şartıyla, sermaye piyasası araçlarının, Kurulun birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bir birleşme, devir, bölünme, aktifin bir kısmının devri ya da ayni sermaye konulması nedeniyle ihraç edilmesi durumunda,
b) Kamuyu aydınlatma amacıyla, gerekli bilgileri içeren ve örneği Kurulca belirlenen bir duyuru metninin ilan edilmesi şartıyla, temettüün hisse senedi olarak dağıtımı da dahil olmak üzere bedelsiz hisse senetleri ihraç edilmesi durumunda,
c) Bir ortaklığın sermayesini değiştirmeyecek şekilde Kurulun hisse senetlerinin şekil şartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılan kupür birleştirilmesine, bölünmesine, tertip birleştirmesine konu hisse senetleri olması durumunda,
ç) Sermaye piyasası araçlarının tahsisli satışında,
d) Sermaye piyasası araçlarının sadece nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan satışında,
e) İzahnamenin ve gerekli diğer dokümanların önceden yayımlanmış olması şartıyla ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin hisse senedi ile değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hisse senedi ihraçlarında,
izahname düzenleme yükümlülüğünden muaftırlar.
(2) Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf olarak nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının, Kanun’un 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde izahname ve sirküler düzenlenmesi zorunludur.
(3) İhraççıların, rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımı suretiyle veya mevcut ortaklarca paylarının halka arz edilmesi halleri hariç olmak üzere, ihraç ettikleri sermaye piyasası aracının toplam satış bedelinin 170.000,- YTL’nin altında olması durumunda, kamuyu aydınlatma amacıyla, gerekli bilgileri içeren ve örneği Kurulca belirlenen duyuru metinlerinin ilan edilmesi şartıyla, söz konusu ihraççılar Kurulca izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulabilirler. İzahname düzenleme muafiyetine ilişkin toplam satış bedeli limiti, 12 aylık süre içerisindeki ihraçlar dikkate alınarak hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Kaydından Çıkarılma Esasları

Halka açık anonim ortaklıkların Kurul kaydından çıkarılması
MADDE 7 – (1) Halka açık anonim ortaklıklardan,
a) Başvuru tarihinden itibaren geçmiş iki yıl içerisinde; ortak sayısının 200’ün altında olduğunu veya esas sermaye/çıkarılmış sermayesinin •’i veya daha fazlasının en fazla yirmi ortağa ait olduğunu; pay sahipleri defteri, genel kurul katılanlar cetveli, kâr dağıtımına ilişkin muhasebe kayıt ve belgeler, kuruluş ve sermaye artırımına ait kayıt ve belgeler ile benzeri belge ve işlemlere dayanarak, mahkeme kararı ile tespit ettirenler veya,
b) Başvuru tarihinden itibaren, Kurulca belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş, son iki yıllık mali tablolarına göre aktif toplamının 3.000.000,- YTL’nin altında kaldığını özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile tespit ettirenler veya,
c) Başvuru tarihinden itibaren, Kurulca belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş son iki yıllık mali tablolarına göre brüt satış hasılatının, esas faaliyetinden herhangi bir gelir elde etmemesi durumunda diğer faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlarının 250.000,- YTL’nin altında kaldığını özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile tespit ettirenler,
talep üzerine ve Kurul’un uygun görmesi halinde Kurul kaydından çıkarılabilirler.
(2) Kurul, gerekli gördüğü takdirde, yukarıdaki bentlerde yer alan şartları taşıyan halka açık anonim ortaklıklar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan münfesih olup olmadığına ilişkin görüş almak kaydıyla son durum itibariyle sermayesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği asgari sermaye tutarının altında kalan halka açık anonim ortaklıkları, mahkeme kararı veya özel amaçlı bağımsız denetim raporu tespiti şartını aramaksızın resen Kurul kaydından çıkarabilir.
(3) Kurul kaydından çıkarılan ortaklıklar, ortak sayısının 250’yi aşması, aktif toplamının 3.000.000,- YTL’yi aşması, sermayesinin •’i veya daha fazlasının yirmiden fazla ortağa ait hale gelmesi ve brüt satış hasılatının 250.000,- YTL’yi aşması hallerinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kayda alınmak üzere Kurula bildirimde bulunmak zorundadırlar.
(4) Halka açık anonim ortaklıkların son bilanço aktif toplamının en az ’inin tahsisi suretiyle veya tüzel kişilikleri sona erdirilerek kurulan yeni ortaklık veya ortaklıklar Kurul kaydına alındıkları tarihten itibaren 3 yıl süre ile bu maddede belirtilen muafiyet koşullarından yararlanmak suretiyle Kurul kaydından çıkamazlar.
Diğer ihraççıların Kurul kaydından çıkarılması
MADDE 8 – (1) Kurul kaydına alınan hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları, ihraççılar tarafından itfayı veya itfa yerine geçecek zorunlu işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip Kurul kaydından çıkarılmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Kurulun yetkisi
MADDE 9 – (1) Kurul gerekli gördüğü takdirde, ortaklıklara bu Tebliğ uyarınca verilmiş muafiyetleri kaldırabilir.
Katsayı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan tutarlar her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak yeniden belirlenir ve Kurul Haftalık Bülteninde ilan edilir.
Kamuya duyuru
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre, Kurul kaydından çıkarılan halka açık anonim ortaklıklar, Kurul Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulur. Kurul, muafiyetlere ilişkin olarak ortaklıklara özel ilan yükümlülüğü öngörebilir.
Saklı hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ihraççılara sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta tanınan diğer muafiyet hükümleri saklıdır.
Kaldırılan hükümler
MADDE 13 – (1) Kurulun 27/12/1994 tarih ve 22154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 9 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile bu Tebliğde değişiklik yapan sırasıyla, 20/7/1995 tarih ve 22349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 12 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 20/3/1995 tarih ve 22586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 19 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 21/9/1999 tarih ve 23823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 25 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 16/2/2000 tarih ve 23966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 26 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 7/7/2004 tarih ve 25515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV No: 33 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 3/3/2006 tarihli ve 26097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 37 sayılı “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul nezdinde mevcut bulunan Kurul kaydından çıkarılma veya muafiyet tanınması yönündeki başvurular işbu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*