“İşsizlik Ödeneği” Alan Kişilerin Çalıştırılması Halinde Prim Tutarları İşsizlik Sigorta Fonundan Ödenmektedir.

1-GİRİŞ

5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kanun 1 inci maddesi ile işsizlik ödeneği alan kişilerin işe alınması halinde, sigortalı hissesi dahil primlerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmış ve 1/10/2009 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

Bu çalışmamızda işsizlik ödeneği alan kişileri çalıştıran işverenlere getirilen prim teşviki uygulaması hakkında geniş bilgi vermeye çalışacağız.

.

2- 5921 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN 4447 SAYILI KANUNUN 50 İNCİ MADDESİ ;

5921 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile düzenlenen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun 50 inci maddesinin beşinci fıkrasında İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.hükümleri yer almaktadır.

3- İ�zSİZLİK ÖDENE�zİ ALAN Kİ�zİ�zERİ ÇALI�zTIRAN İ�zVERENLERİN TE�z VİKTEN YARARLANMA �z ARTLARI;

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için ;

3.1- 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,

3.2– İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması, ,

3.3– Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması

3.4- İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması ,

3.5 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi ile Muhteviyatı Sigorta Primleri ve İşsizlik Sigortası Priminin Ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmişolması gerekmektedir. Bunları kısaca izah edelim

3.1) 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,

Anılan kanun hükmünün 1/10/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınan sigortalılar ve bu sigortalıları işe alan işverenler sigorta prim teşvikinden yararlanabileceklerdir. 1/10/2009 tarihinden önce işsizlik ödeneği alırken herhangi bir işyerinde çalışmaya başlayan veya anılan tarihten önce işsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalılardan çalışması 1/10/2009 tarihinden sonra da devam ediyor ise hem sigortalılar hemde bu sigortalıları çalıştıran işverenler anılan Kanunun 50 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen sigorta primi teşvikinden yararlanamazlar Burada altı çizilmesi gereken husus, anılan teşvikten yararlanabilmek için, işsizlik ödeneği alan sigortalının 1/10/2009 tarihinden sonra çalıştırılmaya başlanmasıdır.

Örneğin 1/9/2009 tarihinde işyerinden ayrılan ve 2/9/2009 tarihi itibariyle işsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı (x) 240 gün bu ödenecekten yararlanacağını varsayalım

a) 29/9/2009 tarihinde tekrar çalışmaya başlaması halinde : Sigortalı 29/9/2009 tarihinde işe başlaması halinde anılan sigorta prim teşvikinden sigortalının ve işverenin yararlanması mümkün değildir. Çünkü, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olan sigortalıların 30/9/2009 veya önceki bir tarihte işe alınmış olmaları halinde, (1/10/2009 tarihinden sonra kalan işsizlik ödeneği sürelerinin olup olmadığı üzerinde durulmaksızın) bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Anılan sigortalının her ne kadar 1/10/2009 tarihinden sonrasına ilişkin işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi olsa da, 1/10/2009 tarihinden önce işe girmiş olması nedeniyle, gerek sigortalının, gerekse işverenin bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanmaları mümkün değildir.

b) 1/11/2009 tarihinde tekrar çalışmaya başlaması halinde ; Sigortalı işsizlik ödeneği alırken 1/11/2009 tarihinde çalışmaya başlar ise işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanılmış sürenin kalan süresince (240-60=180 gün) , bahse konu sigorta prim teşvikinden, diğer şartların da sağlaması kaydıyla yararlanılması mümkündür.

3.2) Sigortalının, işe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre 4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlar,

a) Hizmet akitlerinin aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermesi,

ü 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak,

ü Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak,

ü Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,

ü Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,

ü İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak,

ü 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak.

b) Süresi içinde şahsen veya elektronik ortamda İ�zKUR’a başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,

c)Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları,

kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin yeniden düzenlenen beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınan sigortalının, işe giriş tarihi itibariyle aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

Sigorta prim teşvikinden işsizlik ödeneği almaya hak kazanılmış bulunulan sürenin kalan kısmı için yararlanılabileceğinden, sigortalıların işsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri bitmeden işe alınmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların işe alındıkları tarih itibariyle işsizlik ödeneğinden yararlanma haklarının bulunmaması veya işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi bittikten sonra işe alınmış olmaları halinde, sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün değildir.

3.3) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak, son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması

Anılan sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için gerekli olan şartlardan bir diğeri, işsizlik ödeneği alan sigortalının, işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilmiş ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmasıdır.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda SGK’ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürenin bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının, bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Ortalama sigortalı sayısı, teşvikten yararlanılacak olan her bir sigortalı için işe giriş tarihine göre ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, bahse konu sigorta prim teşviki için öngörülen diğer şartlara sahip olan sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınıp alınmadığına bakılamayacağından, kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı sözkonusu sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmış olan sigortalının işe alınması ile birlikte (işe alındığı tarih itibariyle) çalıştırılan toplam sigortalı sayısı, ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkmadığı takdirde, takip eden aylarda çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıksa dahi sözkonusu sigortalıdan dolayı bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.

Ayrıca işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmış sigortalıları ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alan işverenler, sigorta prim teşvikinden ortalama sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırdıkları aylarda yararlanırken, çalıştırdıkları sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkmadığı aylarda sözkonusu sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaklardır. Bu nedenle işsizlik ödeneğinden yararlanmakta iken işe alınan sigortalının, kapsama giren bir sigortalı olup olmadığı hususu işe alındığı tarih itibariyle ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınıp alınmadığına bakılarak; kapsama giren bir sigortalıdan dolayı anılan maddede öngörülen teşvikten yararlanılıp yararlanılmayacağı hususu ise, her bir ay bazında çalıştırılan sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olup olmadığına bakılarak tespit edilmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı tespit edilirken, işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı)sigortalıların bulunması halinde, bu sigortalılar da hesaplamaya dahil edilirken, 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hesaplamaya dahil edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilmektedir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilmektedir.

3.4) İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

Sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için gerekli olan şartlardan biri de, sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması gerekmektedir.

3.5) Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi ile Muhteviyatı Sigorta Primleri ve İşsizlik Sigortası Priminin Ödenmesi

Anılan sigorta primi teşviki uygulamasından yararlanacak işverenler aylık prim ve hizmet belgesi düzenlerken 15921 sayılı Kanun numarasını seçmeleri gerekmektedir.Prim teşvik uygulamasından yararlanabilmeleri için diğer şartlar ile birlikte 15921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerini, SGK’ya yasal süresi içinde vermeleri gerekmektedir.

15921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, sigortalı ve işveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin gerek 15921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle, gerek farklı Kanun numarası seçilmek suretiyle, gerekse Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan kısmı ile işsizlik sigortası primlerinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren ve sigortalı hisselerine isabet eden kısmın tamamı ile işsizlik sigortası primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, bahse konu prim teşvikinden yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenle işverenlerce ödenmesi gereken sigorta primleri ve işsizlik sigortası primlerinin yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken kısım ile birlikte İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanması gereken kısmın tamamı, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilmektedir.

4- SİGORTA PRİMİ TE�zVİKİNDE YARARLANMA SÜRESİ;

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşvikinden, kapsama giren her bir sigortalı için, işe alındığı tarihten, hizmet akdinin devam etmesi kaydıyla işsizlik ödeneğinin kalan süresinceyararlanılmaktadır.

5- SİGORTA PRİMİ TE�zVİK TUTARI

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden, kapsama giren sigortalıların, prime tabi tutulacak kazançlarının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden,

ü Kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı,

ü Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı,

ü Genel sağlık sigortası priminin tamamı,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

6- 4447 SAYILI KANUNUN 50 NCİ MADDESİNİN BE�zİNCİ FIKRASINDAÖNGÖRÜLENSİGORTA PRİM TE�zVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İ�zYERLERİ VE SİGORTALILAR

Sözkonusu teşvik hükümleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmayacağından, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin P’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar, bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaklardır.

İhale konusu iş üstlenen işverenlerin sigorta prim indiriminden yararlanmış olmaları halinde, idarelerce yapılacak olan hak ediş ödemeleri sırasında Hazinece karşılanmış olan prim tutarları yüklenicilerin hak edişlerinden kesildiğinden, ihale konusu iş üstlenen işverenlerin bahse konu prim teşvikinden yararlanmaları gibi bir durum sözkonusu olamamaktadır. Ayrıca, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar hakkında bahse konu sigorta prim teşviki uygulanmadığından,sökonusu kurum ve kuruluşların prim teşvikinden ihale makamı sıfatı ile yararlanmaları gibi bir sonuç doğacağından, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşviki hükümlerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerlerinin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşvikinden, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan, yurt dışında çalışan sigortalılardan, aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

7 -SONUÇ

4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşviki uygulaması diğer teşvik uygulamalarından farklı olarak, sadece işsizlik ödeneği alan sigortalıların tekrar çalışmaya başlaması halinde uygulanmakta olup tüm işsizleri kapsamamaktadır. Ayrıca diğer bir farklı yönü ise prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesinin tamamı (kısavadeli sigorta kolunun sadece 1 puanlık kısmı dikkate alınmaktadır.) işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Anılan teşvik hükmünün uygulaması belirli bir yıl için sınırlandırılmamıştır. İşsizlik ödeneğini hak eden sigortalıları çalıştıran işverenler ve işsizlik ödeneği alan sigortalılar yazımızda belirtilen şartları taşımaları halinde her zaman anılan sigorta primi teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*