2014 Sirküler

Sirküler 2014/13 6552 sayılı kanun kapsamında; ltd şirketlerde şirket ortaklarının, AŞ’lerde ise Yönetim kurulu üyelerinin değişiklikleri hakkında SGK bildirimi yapılmaması durumunda kesilecek cezalar af kapsamına alınmıştır.

SİRKÜLER         : 2014/13                                                                       İst.03.12.2014  KONU                 : 6552 sayılı kanun kapsamında;  ltd şirketlerde şirket ortaklarının, AŞ’lerde ise Yönetim kurulu üyelerinin değişiklikleri hakkında SGK bildirim yapılmaması durumunda kesilecek cezalar af kapsamına alınmıştır. Limited şirketlerde şirket ortaklarının, Anonim Şirketlerde ise Yönetim kurulu üyelerinin değişikliklerinin SGK bildirilmesi hakkında:  Bilindiği üzere; 11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ...

Devamını Oku »

2014/12 Şirketlerde Kayıtlı E-Posta (Kep) Adresi Ve Bu Adres Üzerinden E-Tebligat Alma Yükümlülüğü Ve Bu Yükümlülüklere Uymamanın Müeyyideleri

  ŞİRKETLERDE KAYITLI E-POSTA (KEP) ADRESİ VE BU ADRES ÜZERİNDEN E-TEBLİGAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ I – KEP Sistemi Hakkında Genel Bilgi Elektronik posta (e-posta), internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından birisi haline gelmiştir. E-posta yoluyla iletilen başta resmi ve ...

Devamını Oku »

2014/11 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

SİRKÜLER         : 2014/11 KONU               : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında   Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 01.01.2014 ...

Devamını Oku »

2014/10 TTK 516. Md. Gereği 28 Şubat 2014 Tarihine Kadar Şirket Yönetim Kurulunca Faaliyet Raporunun Hazırlanması Gerektiği Hk.

SİRKÜLER:  2014/10 KONU:  TTK 516. Md. Gereği 28 Şubat 2014 Tarihine Kadar  Şirket Yönetim Kurulunca Faaliyet Raporunun Hazırlanması Gerektiği Hk. I.       GENEL BİLGİ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 516. maddesine göre, yönetim kurulları, ilgili hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde, şirketin faaliyetleri ile ilgili FAALİYET RAPORU hazırlanmak zorundadırlar. Faaliyet raporu yönetim organı başkanı ve tüm üyeler tarafından imzalanır. Yönetimde ...

Devamını Oku »

2014/9 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları

SİRKÜLER         : 2014/09 KONU               : 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak   Döviz Kurları   Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan ...

Devamını Oku »

2014/8 E-Fatura Uygulamasına Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

SİRKÜLER         :  2014/8 KONU               : E-Fatura Uygulamasına Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler  de  ...

Devamını Oku »

2014/7 ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER:     2014/7 KONU:     ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. 1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, ÖTV oranları ve maktu vergi tutarlarında yapılan değişiklikler ile tütün fonu tutarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir; A) Binek otomobillerinde uygulanan ÖTV oranı artışları ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı ...

Devamını Oku »

2014/6 Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER:     2014/6 KONU:     Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden    Belirlenmiştir. Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye ...

Devamını Oku »