2018 Sirküler

SİRKÜLER 38- Haklarındaki olumsuz tespitler nedeniyle “özel esaslara” tabi mükellefler, son 5 yılda faaliyette bulundukları dönemler için KDV artırımında bulunup, artırım tutarını ödemeleri halinde bu kapsamdan çıkarılacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/38 SİRKÜLER TARİHİ: 06.09.2018 Konu: 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu açıklanmıştır.   6 Eylül 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 30527 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20) MADDE 1 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 37- Yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %22’ye yükseltilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/37 SİRKÜLER TARİHİ: 06.09.2018 Konu: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.   6 Eylül 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30527 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 3) ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 36- Amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı %1,40’tan %2’ye yükseltilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/36 SİRKÜLER TARİHİ: 05.09.2018 Konu: 62 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı %1,40’tan %2’ye yükseltilmiştir.   05 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30526 Karar Sayısı: 62 Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 35- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/35 SİRKÜLER TARİHİ: 04.09.2018 Konu: İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48) Amaç MADDE 1 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 34- Vergi yapılandırması imkanı 27 Ağustos 2018 tarihinde kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/34 SİRKÜLER TARİHİ: 31.07.2018 Konu: Vergi yapılandırmasına ilişkin sürenin uzatıldığı 31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   Yeniden yapılandırmada başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,”11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı  vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 33- Vergi mahremiyetine ilişkin açıklamaların yer aldığı 501 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/33 SİRKÜLER TARİHİ: 09.07.2018 Konu: Vergi mahremiyetine ilişkin açıklamaların yer aldığı 501 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 32- 19 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/32 SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018 Konu: İkinci el araç ve taşınmaz ticareti, yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisna ve genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna uygulamalarını da içeren 19 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliklerin uygulamasına yönelik 304 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/31 SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018 Konu: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliklerin uygulamasına yönelik 304 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.     İlgili Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm   Saygılarımızla..  

Devamını Oku »

SİRKÜLER 30- Enflasyon değerlemesi uygulamasına yönelik 500 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/30 SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018 Konu: Enflasyon değerlemesi uygulamasına yönelik 500 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 29- Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere ilişkin olarak III ve IV sayılı Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/29 SİRKÜLER TARİHİ: 05.07.2018 Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere ilişkin olarak III ve IV sayılı Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   İlgili tebliğlere aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm       Saygılarımızla….    

Devamını Oku »