2020 Sirküler

SİRKÜLER 32- Bakanlık, Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit ettiği mükelleflerin mükellefiyet kaydını hızlıca terkin edebilecek.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2020/32 SİRKÜLER TARİHİ: 07.10.2020 Konu:  07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 520 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) ile münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiklerine karar verilen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının kısa sürede terkin edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Burada amaçlanan münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdikleri vergi incelemesine ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- Kambiyo muamelelerinde oran binde 2’ye düşürülürken, mevduat faizleri ve katılma hesaplarına ödenen faiz ve kar paylarından yapılacak tevkifat oranları yılsonunu kadar geçerli olmak üzere düşürülmüştür.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2020/31 SİRKÜLER TARİHİ: 30.10.2020 Konu:  30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile kambiyo muamelelerinde BSMV oranı binde 2’ye düşürülürken, mevduat faizleri ve katılma hesaplarına ödenen kar paylarından yapılacak tevkifat oranları yılsonunu kadar geçerli olmak üzere düşürülmüştür. BSMV Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 3031) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 30- 4 No.lu tebliğ ile transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan düzenlemeler

SİRKÜLER 30- 4 No.lu tebliğ ile transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2020/30 SİRKÜLER TARİHİ: 07.09.2020 Konu: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. İlişkili kişiler arasında ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 29- Verbise kayıt zorunluluğu 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2020/29 SİRKÜLER TARİHİ: 24.06.2020 Konu:  Kişisel verileri Koruma Kurulu internet sitesinde yaptığı 23/06/2020 tarih ve 2020/482 duyuruda, Verbise kayıt zorunluluğunu 30.09.2020 tarihine kadar uzatmıştır. VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 28- Dikkat! Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibarıyla başlıyor.

SİRKÜLER 28- Dikkat! Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itiabarıyla başlıyor. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/28 SİRKÜLER TARİHİ: 23.06.2020 Konu: Verbise kayıt zorunluluğu ve e- irsaliyeye geçiş zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itiabarıyla başlıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2019/387 sayılı kararında kayıt zorunluluğunu 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı. Söz konusu kararda, “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 27- Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

SİRKÜLER 27- Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak belirlenmiştir. VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/27 SİRKÜLER TARİHİ: 13.06.2020 Konu: Merkez Bankası 13.06.2020tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 26- Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/26 SİRKÜLER TARİHİ: 28.05.2020 Konu: 131 No.lu VUK Sirküleri ile elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 19 Hazirana kadar uzatılmıştır. T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 25- Vergi Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/25 SİRKÜLER TARİHİ: 27.05.2020 Konu: 2569 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kambiyo işlemlerinde BSMV oranı %1’e yükseltilmiş, ayrıca 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin 311 No.lu Gelir Vergisi genel tebliği ve Vergi indiriminin ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 24- Kar payı kısıtlamasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/24 SİRKÜLER TARİHİ: 17.05.2020 Konu: 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin (yürürlük 17.04.2020) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. Söz konusu maddeye göre, Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının dağıtımına karar verilebilecek ve geçmiş yıl kârların ve serbest yedek ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 23- 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir yıla kadar ilave süre verilebilecek.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/23 SİRKÜLER TARİHİ: 09.05.2020 Konu: 09.05.2020 tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilecek. Söz konusu karar aşağıdadır: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...

Devamını Oku »