Eğitim

Yeni TTK Da Tartışma Yaratan Konular Yeniden Düzenlendi

Kamuoyunun yakından bildiği üzere 6102 sayılı yeni “Türk Ticaret Kanunu” 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanunla birlikte iş ve ticari hayatı ilgilendiren birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Kanunun birçok maddesi 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girdi. Bazı maddeleri ise daha sonra yürürlüğe girecek. Fakat bu kanun yürürlüğe girmeden önce bazı maddeleri kamuoyunun ve iş dünyasının büyük tepkisine yol ...

Devamını Oku »

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 108

Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara gerek duyulmuştur. A. KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV UYGULAMASI 1. Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri 8/2/2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13234 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı Kararnamenin 25 inci sırasına; “1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından ...

Devamını Oku »

K.D.V.KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2008/2

Tarih 28/02/2008 Sayı B.07.1.GİB.0.01.53/5373-160 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesi 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle 08.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “(1) İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. Başkanlığımıza yansıyan ...

Devamını Oku »

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 114380 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. 26/12/2007 TARİHLİ VE 2007/13044 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelirlerin ...

Devamını Oku »

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 VE 36 INCI MADDELERİNE İLİŞKİN

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR Katma değer vergisi oranları MADDE 1 – (1) ...

Devamını Oku »

378 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar ...

Devamını Oku »

379 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 1- Kıymetli Maden Alım/Satımında Belge Düzeni Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 No.lu Tebliğ1 ile yetkili müesseselere; Kıymetli Madenler Borsasına üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ...

Devamını Oku »

Y.M.M. Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Sıra No: 1) I- AMAÇ Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli ...

Devamını Oku »

50 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa ...

Devamını Oku »