Haberler

396 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin, Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresinin 03/02/2012 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

31.01.2012 Başkanlığımızca yayınlanan 31.01.2012 tarih ve 51 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2011/Aralık dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu ...

Devamını Oku »

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2012/2697 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

28.01.2012 27.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2697 sayılı Karar’da; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici maddeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu  Bakanlar Kurulu Kararına  ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Duyuru

28.01.2012 20.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan kurumlar vergisi, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu getirildiğinden, söz konusu mükelleflerin bildirimde yer alan işyeri adres bilgileri alanları doldurma aşamasında zorluk ...

Devamını Oku »

Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

20.01.2012 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine dair tutulan bilgilere ait verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların ve Bu Paralarla Olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlemesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

20.01.2012 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 412  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesini yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

89 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19.01.2012 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nde; türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Düzenlemelerin ve Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19.01.2012 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlere, İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul il özel idaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul ...

Devamını Oku »

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19.01.2012 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 282  Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku »

412 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

19.01.2012 Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 412 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2011 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlara ilişkin hususlara yer verilmiştir.  Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için ...

Devamını Oku »