MAKALELER

YMM Hilmi KİRDAY; Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem GİRİŞ 2008 yılında teknoloji geliştirme bölgelerinden bağımsız olarak vergi mevzuatına giren 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı kanunla yapılan değişiklikle “Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” adını almıştır. Kanunun yeni adından da anlaşılacağı üzere, tasarım faaliyetleri de kanun kapsamına alınmıştır. Bir diğer deyişle Ar-Ge ve yenilik ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava ve icra safhasındaki alacaklarının şüpheli alacak sayılacağını hükme bağlamıştır. Şüpheli hale gelmiş alacaklar için değerleme gününün tasarruf değeri ile pasifte karşılık ayrılır. Ayrılan karşılığın hangi şüpheli alacaklarla ilgili olduğu da ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme Artık Daha da Önemli!

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA BELGELENDİRME ARTIK DAHA DA ÖNEMLİ! Giriş 09.08.2016 ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile muhtelif kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin hükümleri de yeni düzenlemelerin yapıldığı alanlardandır. Transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan önemli değişikliklerden biri de yıllık belgelendirme hususundadır. Çalışmamızda söz konusu kanunun ...

Devamını Oku »

MAKALE-Yenilikçi Beyinlere Teknogirişim Sermaye Desteği

YENİLİKÇİ BEYİNLERE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ Giriş Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar dolayısıyla elde edilecek kazançların bir kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisinden istisna edilmesinden sonra, 16/2/2016 tarih ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (bundan böyle ar-ge kanunu ...

Devamını Oku »

Mal Satışlarında TMS/TFRS Açısından Hasılatın Oluşma Şartları Nelerdir?

Mal satışlarında hasılatın oluşma şartları nelerdir? Yazar: Doç.Dr.Ahmet GÖKGÖZ Hasılatın oluşumu, ölçümü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili hususlar, TMS 18 Hasılat standardında açıklanmıştır. Söz konusu standartta, hasılat; ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı olarak tanımlanmıştır. TMS 18 Hasılat Standardı aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanmaktadır (TMS ...

Devamını Oku »

Ceza Yargılamasında Vergi Suçu Raporuyla İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Vergi suçu raporu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun (VUK) “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359.maddesi kapsamında düzenlenen raporu ifade eder. Vergi suçunun tespitine yönelik vergi incelemesi, hazırlık soruşturmasının en önemli bölümüdür. Vergi incelemesi ile her şeyden önce suç teşkil eden olaylar (fiiller) tespit edilecektir. (VUK Md. 367). Bu olaylar ve bunların kanıtları tutanakla tespit edilecektir. (VUK md. 145/III). Dolayısıyla ...

Devamını Oku »

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

  5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN FAYDALANAN İŞYERLERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI     GİRİŞ: Bilindiği üzere 5615 sayılı “Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesiyle ücretlerde ayırma kuramının bir gereği olarak Gelir Vergisi Kanunu’na 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Asgari Geçim İndirimi” kenar başlıklı 32. madde eklenmiştir. Konuyla ilgili olarak 4.12.2007 ...

Devamını Oku »

Binek Otomobillerle İlgili Düzenlemelerde Vergi Karmaşası

1.GİRİŞ: Vergi hukukumuzla ilgili olarak en çok şikayet edilen konuların başında istisna, muafiyetlerin sıklılığı ve vergilemedeki karmaşık yapı akla gelir. Bu durum uygulama birliğinin bozulmasına ve karmaşaya neden olmaktadır. Oysa vergilemenin temel amacı, devletin kamu hizmetlerini finanse edecek gelir kaynakları elde etmektir. Temel amaç karşısında konuyu soyutlaştırılarak anlaşılmaz kılmak asıl amacı hedeften saptıracak ve kayıt dışına yöneltecektir. Bu girişi yapmamızın ...

Devamını Oku »

BA BS Formlarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar Ve Formların Mükellefler Açısından Önemi

I- Giriş : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149 ve Mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim”(Form Ba) ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim” (Form Bs) verme yükümlülüğü getirilmiş ve en son 350, 362 ve 06.02.2008 tarihinde yayınlanan 381 sıra no’lu VUK Genel Tebliğleri ...

Devamını Oku »

AR-GE Ve Destek Personelinin Çalışmaları Karşılığında Elde Edecekleri Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Ve Özel Gider İndiriminin Birlikte Hesabı

1-GİRİŞ: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ...

Devamını Oku »