MAKALELER

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’Na Göre Yapılması Gereken Uygunluk Denetimi

1.GİRİŞ Kurum ve kuruluşlar ile kişiler görevleri, işlevleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak açıklamalar yapmakta, bildirimlerde bulunarak çeşitli isteklerde bulunmakta, kararlar alıp uygulamakta, belirli görüş ve iddialar ileri sürerek bunların doğruluk ve güvenirliğini savunmaktadır. Ancak bu bildirim ve iddiaların uygunluğu, doğruluğu ve güvenirliği tartışılabilir. Amaçlara uygun ve tutarlı karar verebilmek için karar işleminde yararlanılan bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir. ...

Devamını Oku »

Tecil, Bir Vergi Affı Değil Düşük Faizli Ödeme Planıdır

1.GİRİŞ: Yaşamakta olduğumuz dünya iktisadi buhranında her ülke krizden en az şekilde etkilenmek için önlemler paketi ortaya koymaya başlamıştır. Etkilenmemenin mümkün olmadığı bu global krizden en az şekilde etkilenmek için Türkiye hasar minimizasyonu yaparak ekonomik argümanları devreye sokma çabası içindedir. Amerika kaynaklı dünya krizinin ülkemizdeki en önemli yansıması, Türk parasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine rağmen 2008/Ekim ayı ihracat ...

Devamını Oku »

Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde İhbar İkramiyesi

1. GENEL BİLGİ :               Güçlü bir ekonominin önemli göstergelerinden biri kamu finansmanında vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payıdır. Kamu harcamalarının vergi gelirleri dışındaki tüm finansman yöntemleri (borçlanma, emisyon vs.) uzun veya kısa vadede ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Kamu harcamalarının finansmanında toplam gelirler içinde vergi gelirleri payının artırılabilmesinin önemli yollarından biri de kayıt dışı ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:             Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 sayılı ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:               Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 ...

Devamını Oku »

İhtilaflı Kamu Alacaklarında Vatandaşa Uzanan El, Uzlaşma !

Bir süreden beridir yazılı ve görsel basın yoluyla ülke gündeminde bulunan gelir idaresi ile mükellefler arasında yargıya intikal eden onbinlerce ihtilaflı dosya içeriği kamu alacağının yargı dışında sona erdirilmesine imkân tanıyan 5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun” 27.02.2008 tarihinde 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile bir kısım kamu alacaklarının belirlenen şartlarda ...

Devamını Oku »

Vergilendirmenin Önemli Unsuru Olan Devamlılık Kriteri Hangi Esaslara Bağlanmıştır ?

1.GİRİŞ: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, 1.maddesine göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarı olarak tanımlanmış olup aynı kanunun 2’nci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar 7 grup olarak sayılmıştır. Bu kanuni düzenlemelere göre; bir gelirin vergilendirilebilmesi için, 2. maddede sayılan gelir gruplarından birine girmesine bağlıdır. Gelir Vergisi sistemimizde, belli ...

Devamını Oku »

Sahte Fatura Kullananlar Artık Hapis Yatacak Ve Bu Ceza Para Cezasına Çevrilmeyecek

1.GİRİŞ: Türkiye, IMF ile 19. Stand By Düzenlemesi’ni başarıyla sonuçlandırdı. IMF’ye gönderilen 7’nci Niyet Mektubu da 10 Mayıs 2008 tarihinde onaylanarak 3.7 milyar dolarlık kredi dilimi serbest bırakıldı. Buna göre Niyet Mektubu’nun en kritik bölümündeki kararlara göre, vergi kaçakçılığı ve naylon fatura düzenleyenle ve kullananların hapis cezaları para cezasına dönüştürülemeyecek taahhüdünün verilmesidir. IMF heyeti ile varılan mutabakat gereği temel ceza ...

Devamını Oku »

5811 Sayılı Kanunun Getirdikleri

1.Giriş :                   5811 Sayılı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun ile gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak ...

Devamını Oku »

Son Değişiklikler Işığında Tecil Sistemi

1.GİRİŞ : Kamu alacaklarının tahsili, başarılı bir ekonomi yönetimi için hükümetler açısından vazgeçilmez unsurlardan biridir. Kamu alacaklarının tahsilinde devlet, egemen kamu tüzel kişisi olarak cebren tahsil hakkına sahip bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda kamu alacaklarının cebren (zorla) tahsili, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir ki bu gibi durumlarda borçluyu korumak için bazı yasal düzenlemelere gidilmektedir. Çalışmanın hareket noktasını oluşturan, 6183 Sayılı Amme ...

Devamını Oku »