MAKALELER

Dropshipping Ve Kargo Yoluyla İhracat

GİRİŞ:Türkiye’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletmelerin kargo yoluyla yurtdışına gönderdikleri mallar için düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamamaları ve hatta ihracat istisnası sebebiyle KDV iadesi talep etmeleri uygulamada karşılaşılan bir durumdur. Bu yazımızda özellikle dropshipping yöntemiyle alıcı bulan ve satış yapan firmalar için önemli bir sorun olan bu durumu irdeleyeceğiz.   DROPSHİPPİNG NEDİR Dropshipping, stok bulundurmaya gerek olmadan, tek bir toptancıya ...

Devamını Oku »

Ödemelerin Tevsiki Konusunda Özellikli Durumlar

GİRİŞ Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin 2. fıkrasında Maliye Bakanlığı’nın mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.Bu doğrultuda sırasıyla 320,323,324 ve 334 sıra nolu VUK Genel ...

Devamını Oku »

Gelir ve KDV Açısından Serbest Meslek Kazancı

1- GENEL AÇIKLAMA               Devlet, olumsuz davranarak yani kişiyi engellemeyerek ve onu koruyarak güvence altına almak; olumlu davranışlarda bulunarak onun çevresindeki engelleri kaldırarak, bireyin maddi ve manevi gelişimini sağlamak durumundadır. Devlet karşısında güçsüz konumda olan bireyler için hukuksal bir güvence olan verginin yasayla düzenlenmesi olgusu, içerik yönünden de “hukuka uygunluk” isteyecektir.       ...

Devamını Oku »

Yatırım İndirimi ‘İndirimli Kurumlar Vergisi’ Adıyla Geri Geldi

1-GİRİŞ Türk vergi sisteminde yatırımları özendirerek istihdamı, üretimi dolayısıyla da milli geliri arttırmak için çeşitli teşvikler bulunmakla beraber bunlardan birisi belki de en önemlisi bir vergi istisnası olan yatırım indirimidir. Yatırım indirimi 1963 yılında vergi mevzuatımıza girmiş olup, çeşitli tarihlerde değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Son olarak da yayım tarihi 08.04.2006 olan 5479 sayılı kanun ile 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak ...

Devamını Oku »

Kültür Yatırım Ve İşletmeciliğine Vergi Teşviği

1-GİRİŞ Meclis kültürel yatırımları teşvik etmek amacıyla 14.07.2004 tarihinde KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU adında bir yasa çıkarttı. Bahsi geçen yasada kültürel yatırımı ve işletmeciliği teşvik eden birçok unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri de vergisel teşviklerdir. Vergisel teşviklere ilişkin usul ve esaslar da maliye bakanlığı tarafından 20.02.2009 tarihinde çıkartılan tebliğ ile düzenlenmiştir. Ancak ne enterasandır ki; yasaya açıklık getirecek ...

Devamını Oku »

Takviye Kursu Düzenleyen Devlet Okulları Mükellef Olmak Zorundadır

1-GİRİŞ Öğrencisi olan okuyucular hemen hatırlayacaklardır. Devlet okullarında öğrencilere hafta sonları takviye kursları düzenlenmektedir. Ancak okul yönetimleri öğrenci velilerine ‘Katılıp katılmamak tamamen size kalmış’ şeklinde açıklamalarda bulunmaktadırlar. Ancak öğrencinizin başarısız olması durumunda ise, sebep olarak takviye kurslarına katılmayışı gösterilmektedir. Öğretmeni aynı, öğrencisi aynı, fiziki mekanı da aynı olan bir eğitimde, bakanlıkça hazırlanan haftalık beş günlük müfredat mı yeterli değil? yoksa ...

Devamını Oku »

Özel Okullarda ve Özel Dersanelerde Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Verilmesinin KDV Açısından Değerlendirilmesi

1-GENEL BİLGİ Ülkemizde özel eğitim 1965 yılından bu yana uygulanmaktadır. Özel eğitim temel amacı ülkemizdeki yetişmiş insan kaynağını niteliksel ve niceliksel olarak arttırmaktır. Hükümetler de özel girişimcilerin bu alanda yatırım yapmalarını sağlamak için çeşitli teşvik düzenlemeleri yapmışlardır. Bu teşvik unsurlarından bir kısmı da vergi kanunlarında yer almaktadır. Örneğin ilk defa faaliyete geçen eğitim kurumlarına 5 yıllık gelir/kurumlar vergisi istisnası uygulaması, ...

Devamını Oku »

AR-GE Yatırımlarına Yeni Teşvikler

1-GİRİŞ Hükümet yatırımların, dolayısıyla da istihdamın arttırılması amacıyla daha önceki yıllarda, bazı teşvik unsurlarını hayata geçirmişti. Şimdi bu teşvik unsurlarına 5746 sayılı AR-GE yasası ile bir yenisini daha ilave etmektedir. Yasa 1 Nisan 2008-31 Aralık 2023 döneminde uygulanmak üzere, 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1. maddesinde de belirtildiği üzere; bu teşvik yasasındaki ...

Devamını Oku »

Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Yurt Dışında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır ve 3. maddesinde de Türkiye’de yerleşmiş olanlarla resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları; Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri ...

Devamını Oku »

Elektronik Ticarette Vergilendirme ve E-Ticaretin Türk Vergi Hukuku açısından Değerlendirilmesi

GİRİŞ Bilgi paylaşımında ve üretiminde büyük imkanlar sunan internetin, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, bu açık ve geniş ağın ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmüş ve sonuçta bu ortamda gerçekleştirilen ve ‘Elektronik Ticaret’ diye adlandırılan yeni bir ticaret şekli ortaya çıkmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, toplumun tüm kesimlerinde bilgisayarın artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincinin oluşması, ...

Devamını Oku »