Makaleler

Özel Eğitim Kurumlarında Sosyal Güvenlik

1- GİRİ�z Özel Öğretim Kurumları 5580 sayılı Kanunda sayılmıştır. Bunlar; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, dershaneler, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarıdır. Bu yazımızda anılan yerlerde çalışanların, yöneticilerin sahiplerinin sigortalılık niteliği, tescil işlemleri ve ...

Devamını Oku »

SGK’ Da İşyeri Tescili

1-GİRİŞ   5510[1]sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun,işverene yüklediği yükümlülüklerden biri işyerinde sigortalı çalıştırması halinde işyerini belirli usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde işyerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre, işyeri, sigortalıların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve ...

Devamını Oku »

5838 Sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

1- GİRİŞ 510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) tüm yönleriyle 1/10/2008 tarihinde girmesine karşın uygulamada görülen bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik değişiklikler yapılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle anılan kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve yeni fıkralar eklenmiştir. 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda değişiklik yapan 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTBMM’de kabul ...

Devamını Oku »

Afetzede İşverenlerin Prim Borçları Ertelenebilir Mi?

1-GİRİŞ Ülkemizin değişik bölgelerinde zaman zaman farklı afetlerle karşı karşıya kalmakta vatandaşlar ile birlikte işyerleri de bu tür doğa olaylarından zarar görebilmektedir. En son olarak 1999 Gölcük ve Düzce depremleri ve 2009/Eylül ayında Trakya bölgesi ile İstanbul ilinde yaşanan sel felaketi bu tür afetlere örnektir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu[1]düzenlenirken bu tür doğa olaylarının yaşanması sonucunda ...

Devamını Oku »

“İşten Ayrılış Bildirgesi” Verilmemesinin Cezası Var Mıdır ?

1- GİRİŞ                   Sigortalılığı sona eren çalışanı ile ilgili olarak sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun işverenlere/ilgililere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Bu Kanun genelde yükümlülük yüklediği zaman, yükleniciye yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müeyyide uygulamaktadır. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte (2008/Ekim) (4/a) ...

Devamını Oku »

SGK’Da Ödeme Kolaylığı; Prim Borçlarının Taksitle Ödenmesi – II

Makalemizin birinci bölümü 16/2/2009 tarihinde bu sitede yayımlanmıştı. Şimdi anılan makalenin devamı olan ikinci kısım aşağıdadır. 2.1.3.3 Teminat Olarak Şahsi Kefalet Gösterilmesi ; Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunu taksitle ödemek istemelerine karşın zorunlu teminat miktarını gösteremeyen borçluların durumu ne olacaktır? Bunlarla ilgili bir çıkış yolu var mıdır? Bu konuya açıklık getirelim. Borçlarını tecil ve taksitlendirmek suretiyle ödemek istemelerine rağmen, 6183 sayılı ...

Devamını Oku »

SGK’Da Ödeme Kolaylığı;Prim Borçlarının Taksitle Ödenmesi – I

1- GİRİŞ:       31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun[1], 2008/Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, süresi içerisinde ödenmeyen Sosyal Güvenlik Kurumuna ait prim ve diğer alacakların takip ve tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun[2] hükümlerinin uygulanmasına başlanılmıştır.       5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce SSK ...

Devamını Oku »

Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Sigortalılık Sürelerinin Durdurulması

1- GİRİŞ: 31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun[1] geçici 17 nci maddesinde, 30/4/2008 tarihi itibariyle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan geriye yönelik beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılacak tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren 6 ay içerisinde bu sürelere ilişkin prim borçlarını ödememeleri halinde sigortalılıklarının durdurulacağı hüküm ...

Devamını Oku »

Analık Hali Ve Doğum Sonrası Borçlanılacak Sürelere İlişkin Tespitler

1- GİRİŞ   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte kısa vadeli sigorta kolları yeniden düzenlenmiştir. Mülga 506 sayılı Kanun hükümlerine göre, kısa vadeli sigorta kolları iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası kollarından oluşmakta ve rahatsızlığın niteliğine göre bu sigorta kollarından her türlü gider yapılmakta idi. Yani sigortalının hastalanması durumunda, sigortalının ...

Devamını Oku »

Ücretlerin Banka Aracılığı İle Ödenmesi

1-GİRİŞ   Ücretlerin banka kanalı ile ödenmesine 01.01.2009 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Ücretlerin banka kanalı ile ödenmesi ile ilgili yapılan düzenlemede kayıt dışı ile mücadele yöntemlerinden biridir.   Kayıt dışı istihdam üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi çalışan işçilerin fiilen işyerinde çalışmasına karşın sosyal güvenlik kurumuna tescilinin yapılmaması yani bildirilmemesidir. İkincisi sigortalının ...

Devamını Oku »