Makaleler

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunmalarına Rağmen İşleme Alınmayan Yapılandırma Talepleri İle İlgili Düzenleme Yapıldı.

  I-GİRİŞ               Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.             Anılan Kanun ile Kurumumuz birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca 5510 sayılı ...

Devamını Oku »

Hiç Tescil Edilmemiş Veya Tescil Edilmiş Olmaklar Birlikte Hiç Bildirimde Bulunulmayan İhale Konusu İşler Ve Özel Bina İnşaat İşyerlerinde Asgari İşçilik Hesabı

  I-GİRİŞ   İnşaat sektörü ülkemizde de ekonominin ileri ve geri bağlantılarıyla ekonominin itici gücüdür. Bununla birlikte, Türkiye’deki inşaatların % 90’ından fazlası özel sektörün yaptığı inşaatlar olduğu halde, inşaat sektöründen Kuruma bildirilen sigortalıların ancak % 8’i özel sektörün yaptığı inşaatlardan bildirilmektedir. Bunun sonucunda da, bir otokontrol tedbiri olarak, özellikle özel bina inşatları ve ihaleli işlerden belli oranların altında Kuruma işçilik ...

Devamını Oku »

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Çerçevesinde Portör Muayenenelerinin Ve İşverene Getirdiği Sorumluluklar

I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ile mücadele projesi , Türkiye’de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dünyada, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi kavramının son derecede yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin ...

Devamını Oku »

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanması

I-GİRİŞ Trafik kazaları nedeniyle sağlık hizmetlerinin karşılanması nasıl karşılanacağı önemli bir sorun teşkil etmekteydi ve kazazedeler tedavi giderlerini ödemek durumunda kalıyorlardı. 6111 sayılı Kanunla bu sorun giderilmiştir. Artık kaza sonrası tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır. Ancak bunun da bir takım usul ve esasları vardır. Bu makalede trafik kazalarına bağlı tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmasına ilişkin usul ve esaslardan ...

Devamını Oku »

Sağlık Hizmetlerinde Tedavi Katılım Payı Ve Fark Ücret Tahsilinde Son Durum

I-GİRİŞ       5510 Sayılı Kanunun 68 inci ve 69 uncu maddeleri katılım payı alınması ile katılım payı alınmayacak haller ve kişiler ile ilgili düzenlemeleri kapsamakta olup Sağlı Uygulama Tebliği (1) de kanunun ilgili maddelerinde yapılan düzenlemelere açıklık getirmektedir.       Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda; (2) Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, Sağlık ...

Devamını Oku »

Tüm Yönleriyle Huzur Hakkı

Şirket ortakları kendi şirketlerinden aldıkları maaş ve diğer ücretlerin mevzuatta tam olarak açıklık olmadığı için gerek uygulamada gerek hesaplanmasında karışıklar çıkmaktadır. Kâr dağıtımı yapmayan şirketler neden huzur hakkı ödüyor gibi soruların cevapları ve huzur hakkı ücretini mevzuat ve uygulama açısından ele alınmıştır. İlk başta huzur hakkı kimlere ödenir bunun bilinmesi gerekir.  1. Huzur hakkı A.Ş. Yönetim kurulu üyelerine ödenir.  2.  ...

Devamını Oku »

İşten Ayrılış Bildirgelerinin Geç Verilmesine Dair Uygulanan İpc’lerde Son Durum

I-                   GİRİŞ   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun[1] 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, (b) bendi kapsamında sigortalıların kendileri ile ilgisine göre, vergi daireleri, ziraat odaları, Tarım il/ilçe müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, Esnaf ve Sanatkârlar sicil memurluğu ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri, işten ayrılan sigortalıları, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ...

Devamını Oku »

5510 Sayılı Yasaya Göre Kayıt Ve Belge İbrazı İle Ücret Tediye Bordrosunun Düzenlenmesi Konusunda İdari Para Cezasına Maruz Kalmamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar

I- GİRİŞ             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasanın[1] 86. maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenler ile işyeri sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurları tarafından istenilmesi halinde işyeri kayıt ve belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler. İşverenler, yani; adı geçen Yasa’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılar ve yine ...

Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Yazısı Ve Konu Hakkında Önemli Ayrıntılar

I- GİRİŞ   Kıdem tazminatı, Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır.[1] 4857 sayılı İş Kanunu’nda[2] kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bunun yerine mezkur Kanun’un geçici 6. maddesinde; “Kıdem tazminatı için ...

Devamını Oku »

6111 Sayılı Kanunla Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Konusunda Meydana Gelen Değişiklikler

1- GİRİŞ         Kısa çalışma kavramı hukukumuza ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Ancak 5763 sayılı Kanun ile bu hüküm 4857 sayılı İş Kanunu’ndan çıkarılarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek-2 madde olarak eklenmiştir. Kısa çalışma ile genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler karşısında zor durumda kalan işverenin, bir süreliğine bu uygulamadan yararlanarak işlerini düzeltmesi ...

Devamını Oku »