Makaleler

YMM Hilmi KİRDAY; Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem GİRİŞ 2008 yılında teknoloji geliştirme bölgelerinden bağımsız olarak vergi mevzuatına giren 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı kanunla yapılan değişiklikle “Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” adını almıştır. Kanunun yeni adından da anlaşılacağı üzere, tasarım faaliyetleri de kanun kapsamına alınmıştır. Bir diğer deyişle Ar-Ge ve yenilik ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava ve icra safhasındaki alacaklarının şüpheli alacak sayılacağını hükme bağlamıştır. Şüpheli hale gelmiş alacaklar için değerleme gününün tasarruf değeri ile pasifte karşılık ayrılır. Ayrılan karşılığın hangi şüpheli alacaklarla ilgili olduğu da ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme Artık Daha da Önemli!

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA BELGELENDİRME ARTIK DAHA DA ÖNEMLİ! Giriş 09.08.2016 ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile muhtelif kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin hükümleri de yeni düzenlemelerin yapıldığı alanlardandır. Transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan önemli değişikliklerden biri de yıllık belgelendirme hususundadır. Çalışmamızda söz konusu kanunun ...

Devamını Oku »

MAKALE-Yenilikçi Beyinlere Teknogirişim Sermaye Desteği

YENİLİKÇİ BEYİNLERE TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ Giriş Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar dolayısıyla elde edilecek kazançların bir kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisinden istisna edilmesinden sonra, 16/2/2016 tarih ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (bundan böyle ar-ge kanunu ...

Devamını Oku »

Pay Senetlerinin Devri Ve Kısıtlamalar

I-PAY SENETLERİNİN DEVRİ  VE KISITLAMALAR I-GİRİŞ Piyasada,ortaklık hakkının temsili için ,pay,ortaklık,hisse gibi tabirler kullanılarak, şirket kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında Ticaret Siciline kaydıyla kendiliğinden oluşan senetler,pay senedi olarak nitelendirilmiştir.. TTK nın 484 madde gerekçesinde de kanuni tabir olarak,hisse senedi yerine “Pay senedi” tabiri kullanılarak duruma açıklık kazandırılmıştır. Pay senetleri; satış, bağış, rehin, trampa, miras, intifa, alım, şufa, vefa gibi payların devri ...

Devamını Oku »

Yemek Fişleri Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

1. GİRİŞ   Mevcut Kıdem tazminatı uygulaması 1475 sayılı iş yasanın yürürlükte olan tek maddesi olan 14 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre kıdem tazminatı, bu tazminata hak kazanan işçiye son aldığı ücret üzerinden ve kıdem yılına bağlı olarak ödenmektedir. Yazımızda kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemelerin bu hesaplamaya dahil edileceği yemek fişlerinin de kıdem tazminatı hesabına dahil olup olmadığı ...

Devamını Oku »

Sosyal Güvenlik Alacaklarında Yeni Uygulama

  I-GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürebilir amacını ve işlevini devam ettirebilmesi için 6183 sayılı kanuna istinaden takipte olan alacaklarını tahsil edilme noktasında; borçlarını ödemeyenler için gerek menkul gerekse gayri menkul mallarını üzerine haciz koyup ilgili kanunlar çerçevesinde ihale usulü ile satmak, mahsup yapmak, maaştan kesinti yapmak…. Vb. şekilde ...

Devamını Oku »

Bakıma Muhtaç Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar

I. GİRİŞ Gerek mülga 506 ve 5434 sayılı sosyal güvenlik kanunlarında[1], gerekse de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun[2] 40ıncı ve 49uncu maddelerinde fiili hizmet ve itibari hizmet konuları kanuni düzenlemeyle hüküm altına alınmıştır. Bilindiği üzere belirli meslek ve işkolu kollarında fiili çalışan sigortalılara çalışmış olduğu her bir yılın karşılığında belirli oranlarda ilave hizmet günü verilmekte ve ...

Devamını Oku »

Kanun Türü Hatalı Seçilen Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinin Sonradan Verilen Belgelerle Düzeltme İşleminde İPC Uygulanı mı?

I-GİRİŞ İşverenler işe aldığı her sigortalının 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlıklı 8. Maddesinde belirlenen şekle ve usule göre işe girişini yapmak zorundadır. İşveren aynı kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalıştırmış olduğu bu kişileri 86. Maddenin birinci fıkrasında yapılan tanıma göre; örneği Sosyal Güvenlik ...

Devamını Oku »