Makaleler

Eksik Gün Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ve İşverenlerin Genel Hataları

I-GİRİŞ   Bilindiği üzere İşverenler çalıştırmış olduğu sigortalıları 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası gereği 8 inci maddesine istinaden işe girişini yapmak ve çalıştığı sürece 30 gün üzerinden sigortalı olarak Aylık Prim Hizmet bildirgesi ile kuruma bildirmekle mükelleftir. İşveren aynı zamanda ay içinde eksik çalışan işçileri de yine aynı kanun gereği ay içerisinde eksik çalışması olması halinde kanunun 86. ...

Devamını Oku »

Ceza Yargılamasında Vergi Suçu Raporuyla İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Vergi suçu raporu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun (VUK) “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359.maddesi kapsamında düzenlenen raporu ifade eder. Vergi suçunun tespitine yönelik vergi incelemesi, hazırlık soruşturmasının en önemli bölümüdür. Vergi incelemesi ile her şeyden önce suç teşkil eden olaylar (fiiller) tespit edilecektir. (VUK Md. 367). Bu olaylar ve bunların kanıtları tutanakla tespit edilecektir. (VUK md. 145/III). Dolayısıyla ...

Devamını Oku »

Prim Borçları Nedeniyle Durdurulmuş Olan BAĞ-KUR Sigortalılık Sürelerinin İhyası Mümkün mü?

I.GİRİŞ 5510 sayılı kanunun geçici 17 nci maddesi ile aynı kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi yani BAĞ-KUR’a tabi sigortalılardan 30.04.2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu bulunanların sigortalılık süresi durdurulmuştur. Sigortalılığı durdurulanlardan sigortalılığa esas faaliyeti devam edenlerin 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalılığı resen başlatılmıştır. Yazımızda geçici 17 inci madde uygulamasına yer verilmiş olup, sigortalılık süresinin belirlenmesi, ...

Devamını Oku »

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ortaklıklarına Yapılan Yatırımlara Sağlanan Vergi Avantajları

Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 9 uncu, 15 inci, 34 üncü ve 36 ıncı maddeleri ile girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına ve bunlara yapılan yatırımların vergilendirilmesine yönelik bir takım istisnalar getirilmiştir. Bu yazımızda vergi mevzuatımızın yeni ...

Devamını Oku »

Lise ve Dengi Okul Öğrencileri ve Genel Sağlık Sigortası Borçları

I-GİRİŞ   5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun 92. Maddesinde ‘’Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur.’’ İfadesi ile ülkemiz tüm vatandaşlarının gerek fiilen çalışamaya bağlı gerekse genel sağlık sigortası uygulamasından dolayı sosyal güvenlik şemsiyesinin altına alınması hedeflenmiştir. Genel Sağlık Sigortası ...

Devamını Oku »

Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Meslek Edindirme, Geliştirme Ve Değiştirme Eğitimine Katılan Kursiyerlerin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Yeri

I-GİRİŞ Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişlik göstergesinden en önemlisi olan Ekonomik Gücün içinde yerini ve güncelliğini sürekli koruyan kalifiye insan gücün, istihdamın artırılmasında ve yeniliklere uyum sağlanması konusunda ülkeler ulusal ve uluslararası politikalarını bu yönde şekillendirmekte ve bu kapsamında çalışmalar yaparak çeşitli önlemler almaktadır. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de piyasanın ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü oluşturma ve arttırma konusunda Türkiye İş ...

Devamını Oku »

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLAR

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLAR   I. GİRİŞ 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesi Soysal Güvenlik Kurumu Başkanının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Söz konusu maddenin (g) fıkrasıyla Başkana, “ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu ...

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ VE BASEL-II KRİTERLERİ

BIS “Bank for International Settlements”(Uluslar arası Ödemeler Bankası) 1930 yılında İsviçre’nin Basel Şehrinde kuruldu. BIS in bünyesinde 1974 yılında kısa adı Basel Komitesi olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Komitesi oluşturuldu. Bu komitenin amacı tüm dünyadaki bankaların ortak standartlarda çalışmasını sağlamaktır. Basel Komitesi tarafından 1988 yılında yayınlanan Basel I Standartları ile Bankaların çalışma kriterleri ilk defa belirlenmiştir. Bankaların krizlere karşı dayanıklılığını ...

Devamını Oku »

Binek Otomobillerle İlgili Düzenlemelerde Vergi Karmaşası

1.GİRİŞ: Vergi hukukumuzla ilgili olarak en çok şikayet edilen konuların başında istisna, muafiyetlerin sıklılığı ve vergilemedeki karmaşık yapı akla gelir. Bu durum uygulama birliğinin bozulmasına ve karmaşaya neden olmaktadır. Oysa vergilemenin temel amacı, devletin kamu hizmetlerini finanse edecek gelir kaynakları elde etmektir. Temel amaç karşısında konuyu soyutlaştırılarak anlaşılmaz kılmak asıl amacı hedeften saptıracak ve kayıt dışına yöneltecektir. Bu girişi yapmamızın ...

Devamını Oku »

AR-GE Ve Destek Personelinin Çalışmaları Karşılığında Elde Edecekleri Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Ve Özel Gider İndiriminin Birlikte Hesabı

1-GİRİŞ: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ...

Devamını Oku »