Makaleler

Son Değişiklikler Işığında Tecil Sistemi

1.GİRİŞ : Kamu alacaklarının tahsili, başarılı bir ekonomi yönetimi için hükümetler açısından vazgeçilmez unsurlardan biridir. Kamu alacaklarının tahsilinde devlet, egemen kamu tüzel kişisi olarak cebren tahsil hakkına sahip bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda kamu alacaklarının cebren (zorla) tahsili, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir ki bu gibi durumlarda borçluyu korumak için bazı yasal düzenlemelere gidilmektedir. Çalışmanın hareket noktasını oluşturan, 6183 Sayılı Amme ...

Devamını Oku »

EPDK Cezaları Ve Tahsilat Sorunları

GİRİŞ 19.11.2001 tarihinde görevine başlamış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun özellikle akaryakıt dağıtımcılarına ve istasyonlarına kestiği cezalar bu sektör için büyük sorunlar yaratmıştır. Cezaların tebliği, yargı yoluna gidilmesi, cezaların kesinleşmesi, vergi dairelerince tahsil edilmeye çalışılması Kurumun yeni olması ve yargıda bir içtihat oluşmamış olması, Kabahatler Kanunu’nun yeni bir Kanun olması gibi unsurlar bir araya geldiğinde yeni bir muamma doğmuştur. Yazımızda ...

Devamını Oku »

Dropshipping Ve Kargo Yoluyla İhracat

GİRİŞ:Türkiye’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletmelerin kargo yoluyla yurtdışına gönderdikleri mallar için düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamamaları ve hatta ihracat istisnası sebebiyle KDV iadesi talep etmeleri uygulamada karşılaşılan bir durumdur. Bu yazımızda özellikle dropshipping yöntemiyle alıcı bulan ve satış yapan firmalar için önemli bir sorun olan bu durumu irdeleyeceğiz.   DROPSHİPPİNG NEDİR Dropshipping, stok bulundurmaya gerek olmadan, tek bir toptancıya ...

Devamını Oku »

Ödemelerin Tevsiki Konusunda Özellikli Durumlar

GİRİŞ Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin 2. fıkrasında Maliye Bakanlığı’nın mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.Bu doğrultuda sırasıyla 320,323,324 ve 334 sıra nolu VUK Genel ...

Devamını Oku »

Gelir ve KDV Açısından Serbest Meslek Kazancı

1- GENEL AÇIKLAMA               Devlet, olumsuz davranarak yani kişiyi engellemeyerek ve onu koruyarak güvence altına almak; olumlu davranışlarda bulunarak onun çevresindeki engelleri kaldırarak, bireyin maddi ve manevi gelişimini sağlamak durumundadır. Devlet karşısında güçsüz konumda olan bireyler için hukuksal bir güvence olan verginin yasayla düzenlenmesi olgusu, içerik yönünden de “hukuka uygunluk” isteyecektir.       ...

Devamını Oku »

Kriz Döneminde Ödenemeyen İşçi Ücretleri Ve SGK Primleri

1-GİRİŞ ABD kaynaklı küresel kriz gün geçtikçe derinleşmekte ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemektedir. Özellikle ihracat yapan firmalar çok ciddi sıkıntılar içerisine girmektedirler. Böyle bir dönemde de kimi işletmeler işçi çıkarmakta kimi işletmeler de işçileri çıkarmamakla birlikte ücretlerini ödeyememektedirler. Bu noktada fiilen çalışmakta olan işçilerin ücretlerinin ödenememesinin vergi kanunları karşısındaki durumu bu makalemizin özünü oluşturmaktadır. 2-VERGİLENDİRME İÇİN ...

Devamını Oku »

Yatırım İndirimi ‘İndirimli Kurumlar Vergisi’ Adıyla Geri Geldi

1-GİRİŞ Türk vergi sisteminde yatırımları özendirerek istihdamı, üretimi dolayısıyla da milli geliri arttırmak için çeşitli teşvikler bulunmakla beraber bunlardan birisi belki de en önemlisi bir vergi istisnası olan yatırım indirimidir. Yatırım indirimi 1963 yılında vergi mevzuatımıza girmiş olup, çeşitli tarihlerde değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Son olarak da yayım tarihi 08.04.2006 olan 5479 sayılı kanun ile 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak ...

Devamını Oku »

Kültür Yatırım Ve İşletmeciliğine Vergi Teşviği

1-GİRİŞ Meclis kültürel yatırımları teşvik etmek amacıyla 14.07.2004 tarihinde KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU adında bir yasa çıkarttı. Bahsi geçen yasada kültürel yatırımı ve işletmeciliği teşvik eden birçok unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri de vergisel teşviklerdir. Vergisel teşviklere ilişkin usul ve esaslar da maliye bakanlığı tarafından 20.02.2009 tarihinde çıkartılan tebliğ ile düzenlenmiştir. Ancak ne enterasandır ki; yasaya açıklık getirecek ...

Devamını Oku »

Takviye Kursu Düzenleyen Devlet Okulları Mükellef Olmak Zorundadır

1-GİRİŞ Öğrencisi olan okuyucular hemen hatırlayacaklardır. Devlet okullarında öğrencilere hafta sonları takviye kursları düzenlenmektedir. Ancak okul yönetimleri öğrenci velilerine ‘Katılıp katılmamak tamamen size kalmış’ şeklinde açıklamalarda bulunmaktadırlar. Ancak öğrencinizin başarısız olması durumunda ise, sebep olarak takviye kurslarına katılmayışı gösterilmektedir. Öğretmeni aynı, öğrencisi aynı, fiziki mekanı da aynı olan bir eğitimde, bakanlıkça hazırlanan haftalık beş günlük müfredat mı yeterli değil? yoksa ...

Devamını Oku »

Özel Okullarda ve Özel Dersanelerde Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Verilmesinin KDV Açısından Değerlendirilmesi

1-GENEL BİLGİ Ülkemizde özel eğitim 1965 yılından bu yana uygulanmaktadır. Özel eğitim temel amacı ülkemizdeki yetişmiş insan kaynağını niteliksel ve niceliksel olarak arttırmaktır. Hükümetler de özel girişimcilerin bu alanda yatırım yapmalarını sağlamak için çeşitli teşvik düzenlemeleri yapmışlardır. Bu teşvik unsurlarından bir kısmı da vergi kanunlarında yer almaktadır. Örneğin ilk defa faaliyete geçen eğitim kurumlarına 5 yıllık gelir/kurumlar vergisi istisnası uygulaması, ...

Devamını Oku »