VERGİ

SORU ve CEVAP- “Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar belgenin alındığı dönemde kurum kazancından indirilebilir mi?

  SORU: Ticari faaliyette bulunan kişinin kredi ile aldığı konutu home-ofis olarak kullanması sebebiyle ödediği faizlerin ve konut için yapılan giderlerin indirim konusu yapılabilir mi?     CEVAP: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ise; safi kazancın tespit edilmesi ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP- Yanlışlıkla alacaklı yerine başka firmaya ödenen borç geri alınamazsa değersiz alacak olarak gider kaydedilebilir mi?

    SORU: Yanlışlıkla alacaklı yerine başka firmaya ödenen borç geri alınamazsa değersiz alacak olarak gider kaydedilebilir mi?   CEVAP: Değersiz alacakların doğrudan zarar yazılabilmesi için ortada bir alacak söz konusu olmalı ve alacak, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili bulunmalıdır. Başka bir ifadeyle, alacak, işletme faaliyetleriyle ilgili olmalı, ticari ve zirai kazancın normal gerekleri ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP- Yurtdışında mukim firma tarafından verilen avukatlık hizmetlerinin KDV ve Stopaj karşısındaki durumu nedir?

SORU: Yurtdışında mukim firma tarafından verilen avukatlık hizmetlerinin KDV ve Stopaj karşısındaki durumu nedir? CEVAP:  “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile, dar mükellefiyete tabi kurumların elde ettikleri serbest meslek kazançları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından %15 ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP

SORU: Satışı yapılan bakır ve bakır alaşımlarından mamül ürünlerin tesliminde tevkif edilen kısmın alıcılar tarafından beyan edilmesi ancak ödemenin yapılmaması durumunda iade mahsup işlemleri ne olacaktır? CEVAP: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9. maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP

SORU : Yurt dışından elde edilen kar payları Türkiye’de vergilendirilecek mi? 12/05/2016 CEVAP : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun:   -“Mükellefler” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, anılan Kanunun “Türkiye’de Yerleşme” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP

SORU : Yurt dışındaki sermayedar şirket çalışanının Türkiye’deki şirkette yönetici olarak görev yapması nedeniyle yurtdışından ödenen ücret vergilendirilecek mi? CEVAP       : Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 09.09.1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.12.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. İtalya’da mukim sermayedar şirketten ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP

SORU : Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı yapılacak mı? CEVAP : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun; 61’inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevap

SORU : Çalışılmayan günler için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanır mı? CEVAP :193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 32’inci maddesinde ise; ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indiriminin uygulanacağı ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevap

SORU : Mülkiyeti … ‘ya ait arsa üzerine şahsi ihtiyaç için özel inşaat yapıldığı, ancak inşaatın tamamlandığı sırada … ‘nun vefat ettiği, varislerinin iskan almak için belediyeye gittiklerinde müteahhitlik belgesi istenildiği belirtilerek, ticari nitelikte olmayan mesken inşaatı için gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilecek mi? CEVAP :193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevap

SORU : Özel okullarda öğrenim hizmeti görecek öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir? CEVAP: GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup; anılan Kanunun, “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki ...

Devamını Oku »