VERGİ

Soru ve Cevap

SORU: : Eczaneler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun izniyle ilaç takip sistemi üzerinden ilaç takası (trampa-değişim) yapıldığında bu işlem için fatura düzenlenmesi halinde ise söz konusu fatura tutarları ticari kazanca dahil edilerek beyan edilecek mi? CEVAP : Vergi Usul Kanunu Yönünden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı ...

Devamını Oku »

SORU ve CEVAP

  24/05/2016 SORU : Yurt dışındaki sermayedar şirket çalışanının Türkiye’deki şirkette yönetici olarak görev yapması nedeniyle yurtdışından ödenen ücretin vergilendirilmesi nasıl olacaktır? CEVAP:Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 09.09.1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.12.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. İtalya’da mukim ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevaplar 5. bölüm

SORU: Avukatlık ortaklığında yönetici ortağa ödenen ücret mesleki gider olarak kabul edilir mi? CEVAP: Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevaplar 4. Bölüm

SORU: Kamu kurumuna yapılacak ayni ve nakdi bağış gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir mi CEVAP: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevaplar 3. Bölüm

SORU :Serbest meslek faaliyetine ilişkin alacağın sonradan icra takibiyle tahsili halinde vergilendirme nasıl olacaktır?  CEVAP:193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevaplar 2. Bölüm

SORU: Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri Damga Vergisine Tabi midir? CEVAP:488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan ...

Devamını Oku »

Soru ve Cevaplar 1. Bölüm

SORU: Devlet üniversitesinde eğitim gören oğlu için yapılan   harcamaların yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak düşülebilir mi? CEVAP:193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 89’uncu  maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve ...

Devamını Oku »