SGM MAKALELERİ

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirler Tarafından Yeterli İşçiliğin Tespitinin Usul Ve Esasları

1- GİRİŞ Meslek mensubuna (Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavir) ilk olarak 1994 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından çıkarılan 2/7/1994 tarih ve 21978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 seri nolu Tebliğ ile özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı asgari işçilik inceleme yetkisi verilmiştir. Bu yetki idari bir tasarruf olun bu yetkinin kullanılmasına ilişkin yasal dayanak bulunmamakta ...

Devamını Oku »

“İşsizlik Ödeneği” Alan Kişilerin Çalıştırılması Halinde Prim Tutarları İşsizlik Sigorta Fonundan Ödenmektedir.

1-GİRİŞ 5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kanun 1 inci maddesi ile işsizlik ödeneği alan kişilerin işe alınması halinde, sigortalı hissesi dahil primlerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmış ve 1/10/2009 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmamızda işsizlik ödeneği ...

Devamını Oku »

Asgari İşçilik Uygulamasında Uzlaşma

1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önce asgari işçilik incelemeleri sonucunda düzenlenen ve sigortalılara maledilmeyen prim borçları için uzlaşma yapılamıyordu. Ancak anılan Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 1/10/2008 tarihinden sonra düzenlenen asgari işçilik raporları için uzlaşma yapılmaya başlandı. Bu yazımızda 5510 sayılı yasa da belirtilen uzlaşma müessesi hakkında geniş bilgi vermeye çalışacağız. 2- ASGARİ İ�zÇİLİK UYGULAMASINDA UZLA�zMA 2.1 Yasal ...

Devamını Oku »

İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yeni Bir Teşvik Uygulaması

1-GİRİŞ 2008 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizde de etkili olan küresel ekonomik kriz sonucu işsiz ordusuna yenileri eklenmiştir. Sosyal güvenlik kurumu işsizlerin sayısını azaltmak veya işsizleri tekrar sisteme dahil etmek amacıyla özellikle 2008 yılından buyana değişik teşvik uygulamaları yaparak işverenin yükünü hafifletmiştir Prim yükünün hafifletilmesinde ilk akla gelen 5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin “ı” bendine eklenen ...

Devamını Oku »

İsteğe Bağlı Sigortalılık

I-GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda[1]sigortalı;kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi olarak tanımlamıştır. Anılan Kanunda sigortalılık 3 halde karşımızda çıkmaktadır. Zorunlu sigortalılık, şarta bağlı zorunlu sigortalılık ve isteğe bağlı sigortalılık. Zorunlu sigortalılık nufusun tamamının herhangi bir şarta tabi olmaksızın genel sağlık sigortalısı olmasıdır. Şarta ...

Devamını Oku »

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Asılmamasının Cezası Varmıdır

I-GİRİŞ   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu[1]2008/Ekim ayı itibariyle tüm yönleriyle yürürlüğe girmiştir. Mülga 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan ve sosyal güvenlik reformu ile 5510 sayılı Kanunda uygulamasına devamı yönünde yer verilen yükümlülüklerden bir tanesi de sigortalıların ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, prime esas kazançlarını, prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,gösteren ...

Devamını Oku »

Özel Eğitim Kurumlarında Sosyal Güvenlik

1- GİRİ�z Özel Öğretim Kurumları 5580 sayılı Kanunda sayılmıştır. Bunlar; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, dershaneler, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarıdır. Bu yazımızda anılan yerlerde çalışanların, yöneticilerin sahiplerinin sigortalılık niteliği, tescil işlemleri ve ...

Devamını Oku »

SGK’ Da İşyeri Tescili

1-GİRİŞ   5510[1]sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun,işverene yüklediği yükümlülüklerden biri işyerinde sigortalı çalıştırması halinde işyerini belirli usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde işyerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre, işyeri, sigortalıların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve ...

Devamını Oku »

5838 Sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

1- GİRİŞ 510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) tüm yönleriyle 1/10/2008 tarihinde girmesine karşın uygulamada görülen bazı aksaklıkların giderilmesine yönelik değişiklikler yapılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle anılan kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve yeni fıkralar eklenmiştir. 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda değişiklik yapan 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTBMM’de kabul ...

Devamını Oku »

Afetzede İşverenlerin Prim Borçları Ertelenebilir Mi?

1-GİRİŞ Ülkemizin değişik bölgelerinde zaman zaman farklı afetlerle karşı karşıya kalmakta vatandaşlar ile birlikte işyerleri de bu tür doğa olaylarından zarar görebilmektedir. En son olarak 1999 Gölcük ve Düzce depremleri ve 2009/Eylül ayında Trakya bölgesi ile İstanbul ilinde yaşanan sel felaketi bu tür afetlere örnektir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu[1]düzenlenirken bu tür doğa olaylarının yaşanması sonucunda ...

Devamını Oku »