SGM MAKALELERİ

“İşten Ayrılış Bildirgesi” Verilmemesinin Cezası Var Mıdır ?

1- GİRİŞ                   Sigortalılığı sona eren çalışanı ile ilgili olarak sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun işverenlere/ilgililere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Bu Kanun genelde yükümlülük yüklediği zaman, yükleniciye yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müeyyide uygulamaktadır. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte (2008/Ekim) (4/a) ...

Devamını Oku »

SGK’Da Ödeme Kolaylığı; Prim Borçlarının Taksitle Ödenmesi – II

Makalemizin birinci bölümü 16/2/2009 tarihinde bu sitede yayımlanmıştı. Şimdi anılan makalenin devamı olan ikinci kısım aşağıdadır. 2.1.3.3 Teminat Olarak Şahsi Kefalet Gösterilmesi ; Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunu taksitle ödemek istemelerine karşın zorunlu teminat miktarını gösteremeyen borçluların durumu ne olacaktır? Bunlarla ilgili bir çıkış yolu var mıdır? Bu konuya açıklık getirelim. Borçlarını tecil ve taksitlendirmek suretiyle ödemek istemelerine rağmen, 6183 sayılı ...

Devamını Oku »

SGK’Da Ödeme Kolaylığı;Prim Borçlarının Taksitle Ödenmesi – I

1- GİRİŞ:       31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun[1], 2008/Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, süresi içerisinde ödenmeyen Sosyal Güvenlik Kurumuna ait prim ve diğer alacakların takip ve tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun[2] hükümlerinin uygulanmasına başlanılmıştır.       5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce SSK ...

Devamını Oku »

Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Sigortalılık Sürelerinin Durdurulması

1- GİRİŞ: 31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun[1] geçici 17 nci maddesinde, 30/4/2008 tarihi itibariyle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan geriye yönelik beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılacak tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren 6 ay içerisinde bu sürelere ilişkin prim borçlarını ödememeleri halinde sigortalılıklarının durdurulacağı hüküm ...

Devamını Oku »

Analık Hali Ve Doğum Sonrası Borçlanılacak Sürelere İlişkin Tespitler

1- GİRİŞ   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte kısa vadeli sigorta kolları yeniden düzenlenmiştir. Mülga 506 sayılı Kanun hükümlerine göre, kısa vadeli sigorta kolları iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası kollarından oluşmakta ve rahatsızlığın niteliğine göre bu sigorta kollarından her türlü gider yapılmakta idi. Yani sigortalının hastalanması durumunda, sigortalının ...

Devamını Oku »

Ücretlerin Banka Aracılığı İle Ödenmesi

1-GİRİŞ   Ücretlerin banka kanalı ile ödenmesine 01.01.2009 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Ücretlerin banka kanalı ile ödenmesi ile ilgili yapılan düzenlemede kayıt dışı ile mücadele yöntemlerinden biridir.   Kayıt dışı istihdam üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi çalışan işçilerin fiilen işyerinde çalışmasına karşın sosyal güvenlik kurumuna tescilinin yapılmaması yani bildirilmemesidir. İkincisi sigortalının ...

Devamını Oku »

SGK’Da 5 Puanlık Prim İndirimi

A-ÖZET Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde uzun vadeli sigorta kolları olarak bilinen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin işveren hissesinden beş puanlık indirim teşviki ile ilgili yasa hükmü, 2008/Mayıs ayında 5763 sayılı Kanunun 24. maddesi ile kabul edilerek 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi olarak eklenmiştir. Yıllardır Sosyal Güvenlik Kurumları, ( tek çatı olmadan önce Bağ-Kur ve ...

Devamını Oku »

Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanlara (4/b Lilere) Getirilen Yeni Bir Hak “Geçici İş Göremezlik Ödeneği”

ÖZET         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının Kanununun[1] yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce, şimdinin 4/b niteliğine sahip sigortalısına eski adıyla Bağ-Kur sigortalılarına iş kazası meslek hastalığı ve analık halleri sonucu istirahatlı kaldıkları süre içerisinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmemekteydi. Ancak 506 sayılı yasa kapsamındaki bir veya birkaç işverene tabi olarak hizmet akdine istinaden (4/a’lılar) ...

Devamını Oku »

Sosyal Güvenliğe İlişkin Prim Ve Para Cezalarında İndirim Hangi Hallerde Mümkündür?

1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik sistemimizde daha önceden uygulama alanı bulmamış yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Sosyal güvenlik uygulamalarına genel bir çerçevede bakıldığında bazı hükümlerinin doğrudan veya dolaylı olarak vergi kanunlarında yer alan düzenlemelerle ilişkilendirildiği göze çarpmaktadır. Özellikle 216 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun doğrudan veya dolaylı ...

Devamını Oku »

Örneklerle Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Kdv İade Alacağından Mahsubu Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

  1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı şu günlerde haftalardır gerek yazılı gerekse de görsel basında sosyal güvenlik prim borçları için hükümetin bir af çıkaracağı beklentisi oluşmakta ve/veya oluşturulmakta. Bu beklenti, ekonomik sıkıntıların azalmakla birlikte hala varlığını devam ettirdiği göz önüne alındığında haksız sayılmamakla birlikte işverenlerin hem kendi hem de çalışanlarının ...

Devamını Oku »