SGM MAKALELERİ

6111 Sayılı Torba Kanun Öncesi Ve Sonrasında İstirahatlı Dönemlerin SGK’ya Bildirilmesi

I- Giriş: Çalışanların, hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması geçici iş göremezlik olarak adlandırılmaktadır. Başka bir ifade ile geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince çalışamama hâlidir. Geçici iş göremezlik ödeneği ise; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, ...

Devamını Oku »

Evlenme Yardımı Dul Eşin Maaşından Kesilir Mi ?

I- Giriş: Evlilik, toplumun en küçük birimi olan ailenin oluşması için atılan ilk adımdır. Ancak günümüzde bu mutlu olayın gerçekleştirilmesi parasal açıdan ailelere yük getirebilmektedir. Bu çerçevede daha önceden babası vefat etmiş olan ve babasından yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetim aylıklarının kesilmesi ve özellikle evliliklerine destek olmak amacıyla halk arasında “Çeyiz Parası” olarak bilinen ...

Devamını Oku »

Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretlerinin Hesaplanması

I- Giriş Geniş anlamıyla fazla çalışma; üretimin arttırılması, üretim faaliyetlerindeki aksamaların önlenmesi, işletme ve toplumun bazı acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla normal iş süreleri üzerinde yapılan artışlardır. İşin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle işverenin fazla çalışma yaptırması mümkündür. Ancak işçinin rızası olmadıkça fazla çalışma yaptırılamayacaktır. Diğer taraftan, günümüz iş hayatında, işçilerin genellikle fazla çalışmalarının ücretlerini alamadıkları, bazen de asıl ücretin ...

Devamını Oku »

Hiç Tescil Edilmemiş Veya Tescil Edilmiş Olmaklar Birlikte Hiç Bildirimde Bulunulmayan İhale Konusu İşler Ve Özel Bina İnşaat İşyerlerinde Asgari İşçilik Hesabı

  I-GİRİŞ   İnşaat sektörü ülkemizde de ekonominin ileri ve geri bağlantılarıyla ekonominin itici gücüdür. Bununla birlikte, Türkiye’deki inşaatların % 90’ından fazlası özel sektörün yaptığı inşaatlar olduğu halde, inşaat sektöründen Kuruma bildirilen sigortalıların ancak % 8’i özel sektörün yaptığı inşaatlardan bildirilmektedir. Bunun sonucunda da, bir otokontrol tedbiri olarak, özellikle özel bina inşatları ve ihaleli işlerden belli oranların altında Kuruma işçilik ...

Devamını Oku »

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Çerçevesinde Portör Muayenenelerinin Ve İşverene Getirdiği Sorumluluklar

I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ile mücadele projesi , Türkiye’de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dünyada, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi kavramının son derecede yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin ...

Devamını Oku »

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanması

I-GİRİŞ Trafik kazaları nedeniyle sağlık hizmetlerinin karşılanması nasıl karşılanacağı önemli bir sorun teşkil etmekteydi ve kazazedeler tedavi giderlerini ödemek durumunda kalıyorlardı. 6111 sayılı Kanunla bu sorun giderilmiştir. Artık kaza sonrası tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır. Ancak bunun da bir takım usul ve esasları vardır. Bu makalede trafik kazalarına bağlı tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmasına ilişkin usul ve esaslardan ...

Devamını Oku »

Sağlık Hizmetlerinde Tedavi Katılım Payı Ve Fark Ücret Tahsilinde Son Durum

I-GİRİŞ       5510 Sayılı Kanunun 68 inci ve 69 uncu maddeleri katılım payı alınması ile katılım payı alınmayacak haller ve kişiler ile ilgili düzenlemeleri kapsamakta olup Sağlı Uygulama Tebliği (1) de kanunun ilgili maddelerinde yapılan düzenlemelere açıklık getirmektedir.       Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda; (2) Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, Sağlık ...

Devamını Oku »

Tüm Yönleriyle Huzur Hakkı

Şirket ortakları kendi şirketlerinden aldıkları maaş ve diğer ücretlerin mevzuatta tam olarak açıklık olmadığı için gerek uygulamada gerek hesaplanmasında karışıklar çıkmaktadır. Kâr dağıtımı yapmayan şirketler neden huzur hakkı ödüyor gibi soruların cevapları ve huzur hakkı ücretini mevzuat ve uygulama açısından ele alınmıştır. İlk başta huzur hakkı kimlere ödenir bunun bilinmesi gerekir.  1. Huzur hakkı A.Ş. Yönetim kurulu üyelerine ödenir.  2.  ...

Devamını Oku »

İşten Ayrılış Bildirgelerinin Geç Verilmesine Dair Uygulanan İpc’lerde Son Durum

I-                   GİRİŞ   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun[1] 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, (b) bendi kapsamında sigortalıların kendileri ile ilgisine göre, vergi daireleri, ziraat odaları, Tarım il/ilçe müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, Esnaf ve Sanatkârlar sicil memurluğu ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idareleri, işten ayrılan sigortalıları, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ...

Devamını Oku »

5510 Sayılı Yasaya Göre Kayıt Ve Belge İbrazı İle Ücret Tediye Bordrosunun Düzenlenmesi Konusunda İdari Para Cezasına Maruz Kalmamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar

I- GİRİŞ             5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasanın[1] 86. maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenler ile işyeri sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurları tarafından istenilmesi halinde işyeri kayıt ve belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler. İşverenler, yani; adı geçen Yasa’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılar ve yine ...

Devamını Oku »