SGM MAKALELERİ

Kıdem Tazminatı Yazısı Ve Konu Hakkında Önemli Ayrıntılar

I- GİRİŞ   Kıdem tazminatı, Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır.[1] 4857 sayılı İş Kanunu’nda[2] kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bunun yerine mezkur Kanun’un geçici 6. maddesinde; “Kıdem tazminatı için ...

Devamını Oku »

6111 Sayılı Kanunla Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Konusunda Meydana Gelen Değişiklikler

1- GİRİŞ         Kısa çalışma kavramı hukukumuza ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Ancak 5763 sayılı Kanun ile bu hüküm 4857 sayılı İş Kanunu’ndan çıkarılarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek-2 madde olarak eklenmiştir. Kısa çalışma ile genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler karşısında zor durumda kalan işverenin, bir süreliğine bu uygulamadan yararlanarak işlerini düzeltmesi ...

Devamını Oku »

Torba Yasayla İdari Para Cezalarına Dair Nasıl Bir “Af” Geliyor ?

I-GİRİŞ Kamuoyunda “af yasası” olarak ifade edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’de görüşülmeye devam etmektedir. Tasarı muhatapları ve içeriği itibariyle çok geniş tutulduğu görülmektedir. Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Mevzuatınca uygulanan idari para cezalarına neden olan fiillerin neler olduğuna dair bilgi ...

Devamını Oku »

Ücretsiz İzne Ayrılan Ve İstirahatli Bırakılan Sigortalıların Geçici İşgöremezlik Ödeneği

GİRİŞ Geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedenleriyle çalışamadıkları sürede uğradıkları gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen parasal yardımdır. Bu çalışmada gececi iş göremezlik ödeneği konusu ücretsiz izne ayrılan sigortalılar açısından ele alınacaktır. 5510 SAYILI YASADA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun[1]“Geçici ...

Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortalısı Ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Yol, Gündelik Ve Refekatçi Ödemeleri

I. GİRİŞ Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile nüfusun tamamı genel sağlık sigortası kapsamına alınması amaçlanmış olup, 01.10.2008 tarihinden önce göreve başlamış devlet memurları hariç olmak üzere hali hazırda sosyal güvencesi olanlar 01.10.2008 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Yine devlet memurları 15.01.2010 tarihi itibariyle[1], TSK personeli 15.10.2010 tarihi itibariyle[2], sosyal güvencesi olmayalar ...

Devamını Oku »

Neredeyse Nüfusunun Tamamı Sosyal Güvenceye Kavuştu !

I.GİRİŞ Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanmasına dair 3816 sayılı kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun[1] 106 ncı maddesi ile 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda olan yaklaşık 9,2 milyona yakın vatandaşın SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanması için devir işlemleri sistem üzerinden yapılmıştır. Yine hiçbir sosyal güvencesi olmayan yaklaşık 1.7 milyon ...

Devamını Oku »

SGK Uygulamalarında Mali Tatil Kapsamına Giren Ve Girmeyen Bildirimler

1.GİRİŞ   15.03.2007 tarihli 5604 sayılı yasa(1) ile 01-20 temmuz tarihleri arası 2007 yılından itibaren mali tatil olarak ihdas edilmiştir. Mali tatile rastlayan sürelerde yapılması gereken bildirimler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne kadar yapıldığı takdirde, süresinde yapılmış olarak kabul edilmektedir. Ancak tüm bildirimler mali tatil kapsamında değildir. Yazımızda SGK uygulamaları yönünden Mali Tatil incelenecektir.   2. MALİ TATİL ...

Devamını Oku »

Alt İşverenlerde İşyeri Bildirgesi Ve İşe Giriş Bildirgesinin Verilme Süreleri

I.  GİRİŞ             Günümüzde işverenler işlerinin bir kısmını başka işverenlere vermekte, özellikle uzmanlık gerektiren işlerde bu uygulamanın daha da yaygın olduğu görülmektedir. Örneğin bir otel animasyon hizmetlerini bu konuda uzman başka bir işverenden destek alarak sunmaktadır. Pek çok işletme temizlik, güvenlik, ulaşım, yemek, tahmil-tahliye gibi işleri başka işletmelerden hizmet olarak satın almaktadır.              Çalışmada öncelikle Sosyal sigortalar ve iş kanunu ...

Devamını Oku »

Doğum Borçlanması Şoku Yaşayanlar Borçlanmalarını İptal Edebilecekler

1.GİRİŞ   Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile doğum yapan kadınlara hizmet borçlanması imkanı getirilmiş, konu ile ilgili tebliğ ve genelgeler çıkarılmış, tebliğ ve genelgelerde getirilen kısıtlamalar hep eleştiri konusu olmuştur. 5510 sayılı yasanın 41. maddesi ile verilen bu borçlanma hakkından yararlananlar, tam olarak umduklarını bulamamışlar, özellikle isteğe bağlı sigortalı iken doğum borçlanması yaparak ...

Devamını Oku »

İşverenlerce Yapılan Eksik Gün Bildirimlerinin, Sigortalıların Hizmet Borçlanmasına Etkisi

1.GİRİŞ   6111 sayılı torba yasa ile sigortalıların yapacakları hizmet borçlanmalarının kapsamı genişletildi. Aynı yasa ile borçlanılarak kazanılan hizmetlerin hangi statüde sayılacağı konusunda da yeni düzenlemeler yapıldı.   Kısmi süreli çalışanlara, Milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda ek ders ücreti karşılığı çalışan uzman ve usta öğreticilere ve 1402 sayılı sıkıyönetim kanunun kapsamında hüküm giymeden tutuklu kalan darbe mağdurlarına borçlanma yoluyla hizmet ...

Devamını Oku »