SGM MAKALELERİ

5510 Sayılı Kanuna Dair Yargı İçtihatları Işığında Tüm Emekli Aylıklarının Haczi Ve Buna Karşı İşlem Esasları

1. Giriş: Dünya ekonomik çarkının üretim-tüketim dengesine dayanıyor olması, üretimin artarak devamı için nüfus artışının yeterli gelmeyip sürekli ürün çeşitlemesi ve yeni ürün icatlarıyla yeni yeni ihtiyaçların oluşturulması fakat bunun yanında gelir dağılımının giderek bozulması, alacak-borç ilişkilerinde çözümsüzlüklere yol açmaktadır. Küresel ekonominin çalışma şartları bakımından ülkemizde oluşturduğu olumsuz istihdam etkisinin ardından küresel ekonomik krizin içinde bulunduğumuz dönemde bilhassa ücretli ve ...

Devamını Oku »

Vefat Eden Sigortalılardan Dolayı Sgk’dan Ölüm Aylığı Bağlanması Uygulamasında Son Durum

1. Giriş: Sosyal güvenlik olgusu çağdaş sosyal yaşamın en önemli ihtiyaçlarından birisi olarak ana rahmine düşmeden başlayarak ölüme kadar insanın bütün yaşamını etkilemektedir. Ölüm de hayatın en önemli gerçeklerinden biri olarak sosyal güvenlik sistemlerinin değerlendirdiği olgulardan biri olmaktadır. Kamuoyunda “Emekli aylığı” olarak bilinen yaşlılık aylığı ne kadar önemliyse ölüm aylığı da o kadar önemlidir. Yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayacak kadar yaşayan ...

Devamını Oku »

Yurt Savunmasına, Gazi Ve Şehit Yakınlarına Karşı Toplumsal Ödev Ve Şükran Kabilinden Çıkartılan Muhtelif Düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Sistemimizle İlişkisi

1. Giriş: Vatan ve millet menfaatlerinin savunmasında görev almak ve bu görev sırasında can ve mal kaybına uğramak manevi açıdan desteklenen ve güçlü tutulan duygulara bağlı bulunulduğunda göze alınan kayıplar olmaktadır. En başta can olmak üzere bu kayıpları göze almanın sağlanması maddi açıdan da desteklenmek durumunda olan bir vakıadır. Aksi halde manevi duygularla bu savunma güdüsünü sürekli olarak sağlamak gerçekçi ...

Devamını Oku »

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Talep Şartları

1.Giriş: İşçinin emeğini sarf ettiği yıllar karşılığında işverence ödenen bir maddi değeri haiz şükran belgesi niteliğindeki Kıdem tazminatını “En az bir yıl çalışmış olan ve iş sözleşmesi İş Kanununda öngörülen hallerden biri ile sona eren işçiye veya ölümü halinde hak sahiplerine, miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenerek işveren tarafından ödenen gelir” olarak tarif etmek mümkündür. Kıdem tazminatı hukuki ...

Devamını Oku »

Sorular Işığında Çalışanların Yıllık İzin Hakları

1. Giriş: Tüm çağdaş dünyada olduğu gibi eşyanın tabiatına bağlı olarak çalışanların da elbette bir dinlenme hakları bulunmaktadır. Çeşitli yasal düzenlemelerle kayıt ve koruma altına alınan bu hakkın kullanımı hem işçi hem de işveren için zorlayıcı hükümlerle donatılmıştır. Memurlar için ayrı izin hakkı düzenlenmiş olduğu gibi ülkemizde geçerli İş Kanunu, Basın-İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu gibi farklı iş kanunları ...

Devamını Oku »

Yeni Dönemde Çıraklık Ve Stajyerlik Sigortalılığı Esasları

A.Giriş: Eğitim ülkelerin olmazsa olmazlarıdır. Bu soyut konular için de somut konular için de geçerlidir. Çıraklık ve stajyerlik bilhassa görerek uygulayarak eğitimin ana payandalarını sağlayan organizasyonlardır. Kuşkusuz bu dönemlerde de çalışanlar kadar çıraklar ve stajyerler de koruyucu önlemlere muhtaç bulunmaktadırlar. Yasa koyucu bu konuları düzenlemiş ve aday çırak, çıraklar ile stajyerlerin çalışma-çalıştırma ve sigortalılıkları için hak ve yükümlülükleri düzenlemiş, ileride ...

Devamını Oku »

Yeni Dönemde 4/B Sigortalılığının Sona Ermesinde Yöntem Ve Yükümlülükler

A. Giriş: Sigortalıların sigortalılıklarının başlaması gibi bitişinin de belli bir düzene göre bildirilmesi gerekiyor. Hizmet akdine dayalı çalışmalarına bağlı olarak bildirimleri farklı olan 4/a sigortalılarının (dünün SSK sigortalılarının) olduğu gibi 5510 sayılı Kanununa göre 4/b sigortalıları olarak adlandırılan dünün Bağ-Kur sigortalılarının sigortalılık sona eriş esaslarıyla bildirimlerinin de ayrı bir düzene göre yürütülmesi gerekmektedir. Bahse konu 4/b sigortalılarının sigortalılıklarının bahse konu ...

Devamını Oku »

Başlangıç-Bitiş Bakımından Yeni Dönemde İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Esaslarının Açılımı ile Güncel Prim Tutarları

I. Giriş: İsteğe bağlı sigortalılık sosyal güvenlik açısından özellikle işsizliğin devasa boyutlarda olduğu ülkemizde önemli bir argüman ve fırsat oluşturuyor. Bugüne kadar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dâhilinde farklı boyut ve koşullarda gerçekleşen isteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla şekillenen yeni yapıda anlam ve önemini devam ettirecek. Girme bakımından genel olarak kolaylaştırılan isteğe bağlı ...

Devamını Oku »

Yeni Dönemde Sigortalıların Geçici İşgörmezlik Hakkı Ve Uygulaması

I. GİRİŞ Yeni dönemdeki anlamıyla Geçici iş göremezlik ödeneği bir iş sözleşmesiyle çalışan 4/a sigortalılarıyla bağımsız çalışan 4/b sigortalılarına tanınan bir hak olmaktadır. Bağımsız çalışanlardan şirket ortaklarıyla yeni Kanunla 4/c sigortalısı olarak tanımlanan memur ve sözleşmeli personel için geçici işgöremezlik ödeneği gibi bir hak bulunmamaktadır. Geçici işgöremezlik ödeneği İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası, Analık Sigortası ve Hastalık Sigortası olmak üzere ...

Devamını Oku »

Yeni Dönemde Malûllük Aylığının Bağlanma ve Kesilme Şartları

1. Giriş: Özürlü bireylerine pozitif ayrımcılık geliştiren toplumlar sağlık yaşama karşı ne önemli adımı atmış toplumlardır. İnsancıllık, toplumsal bilinç bunu gerektirir. Emeklilik çalışma yaşamının nihayetinde fertlere çalışma güçlerinde meydana gelen düşmenin güncel yaşamına olumsuz etki yapmamasını teminen sosyal devletlerin getirdiği bir çağdaş refleks. Genç olmasına karşın kaza veya benzeri sebeplerden dolayı çalışma güç ve performanslarında olağanüstü düşmeler meydana getiren sakatlık ...

Devamını Oku »