SİRKÜLER

SİRKÜLER 45- Adres değişikliğinin işi bırakma sayılmayacağına yönelik VUK 510 Sıra No.lu Genel tebliği ve evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin olarak VUK 511 Sıra No.lu Genel tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/44 SİRKÜLER TARİHİ: 21.10.2019 Konu: Adres değişikliğinin işi bırakma sayılmayacağına yönelik VUK 510 Sıra No.lu Genel tebliği ve evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin olarak VUK 511 Sıra No.lu Genel tebliği 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. VUK 510 Sıra No.lu Genel tebliğine ulaşmak için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-6.htm VUK 511 Sıra No.lu Genel tebliğine ulaşmak ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 44- 2019/20 sayılı SGK genelgesiyle mevzuatta meydana gelen değişiklikler

SİRKÜLER 44- SGK; 2019/20 sayılı genelgesiyle 2016/21 Sayılı Genelgede bir kısım değişiklikler yapmıştır.  SGM SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/44 SİRKÜLER TARİHİ: 21.10.2019 Konu: 2019/20 sayılı SGK genelgesiyle mevzuatta meydana gelen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. 2019/20 SAYILI GENELGE İLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER İş kazasına ilişkin süreç Müdürlük Komisyonun “iş kazası değildir” kararına sigortalının yeni bilgi ve belgeler ile itiraz etmesi halinde olay Komisyon ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 43- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/42 SİRKÜLER TARİHİ: 19.10.2019 Konu: e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu genel tebliğe Resmi Gazete’nin ilgili sayısından veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm SAYGILARIMIZLA…

Devamını Oku »

SİRKÜLER 42- VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik tebliğler, tek tebliğ haline getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/42 SİRKÜLER TARİHİ: 19.10.2019 Konu: VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik tebliğlerin birleştirildiği 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu genel tebliğe Resmi Gazete’nin ilgili sayısından veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf SAYGILARIMIZLA…

Devamını Oku »

SİRKÜLER 41- Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hakkında VUK sirküleri yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/41 SİRKÜLER TARİHİ: 15.10.2019 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15.10.2019 tarih ve VUK-118/2019-8 sayılı sirküleriyle kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması gerektiğine karar verilmiştir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 40- Geçici Vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/40 SİRKÜLER TARİHİ: 14.10.2019 KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme OranıTarihi    :14/10/2019Sayısı   :KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 39- KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/39 SİRKÜLER TARİHİ: 15.10.2019 Konu: 15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde; Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisnanın kapsamı genişletilmiştir,Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 38- Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranı Yeniden Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/38 SİRKÜLER TARİHİ: 11.10.2019 Konu: 11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre, 11.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir. SAYGILARIMIZLA..

Devamını Oku »

SİRKÜLER 37- Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2 olarak belirlenmiştir.

 VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/37 SİRKÜLER TARİHİ: 02.10.2019 Konu: 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı  %2 olarak belirlenmiştir. (Hatırlanacağı üzere 29.06.2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile amme alacakları için uygulanan gecikme zammı %2,5’e yükseltilmişti.) “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 36- VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır.

SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2019/36 SİRKÜLER TARİHİ: 05.09.2019 Konu: VERBİS’e kayıt süresi yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2019/34 no.lu Sirkümüzde VERBİS’e kayıt zorunluluğunda bir kısım mükellefler için sürenin 30.09.2019 tarihinde dolduğu hakkında bilgi verilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan duyuruda söz konusu süre yılsonuna kadar uzatılmıştır. Duyuru aşağıda yer almaktadır. VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ...

Devamını Oku »