Katma Değer Vergisi Kanununun 28 İnci Maddesine İlişkin

22.07.2008

Karar Sayısı : 2008/13902

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 66966 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ

TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın eki (I) Sayılı Listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,”

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 6 ncı, 19 uncu ve 22 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6 a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,”

“19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”

“22 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

2520.20.90.10.00 Dişçilikte kullanılan alçılar
2520.20.90.90.11 Tıpta kullanılan alçılar
2804.40.00.00.00 Oksijen
2844.40.20.00.11 Radyoaktif iyot
2844.40.20.00.12 Radyoaktif fosfor
2844.40.20.00.13 Radyoaktif karbon
2844.40.20.00.14 Radyoaktif kobalt
2844.40.20.00.19 Diğerleri
2844.40.30.00.00 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)
30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları
33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş
3307.90.00.90.11 Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
3407.00.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
3407.00.00.90.11 Dişçi mumu
3407.00.00.90.13 Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14 Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3701.10.10.00.00 Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar
3701.20.00.90.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
40. Fasıl Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
7015.10.00.00.00 Numaralı gözlük camları
8419.20 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8421.29.00.00.11 Diyalizör
8509.80.00.00.19 Diğerleri (Yalnız elektrikli – pilli diş fırçaları)
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)
9020.00 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
9022.12.00.00.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00 Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
9022.21 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9027.80 Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)
9402.10.00.00.11 Dişçi koltukları
9402.90 Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)
9506.91.90.00.00 Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)
9603.21.00.00.00 Diş fırçaları

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,”

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,

b) 2 nci maddesi yayımını izleyen gün,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/12/2007

26742

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

1.

Tarihi

Sayısı

2.

8/2/2008

26781

3.

6/4/2008

26839

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*