Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 43)

21.05.2009
MADDE 1 –22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Rehne konu sermaye piyasası araçlarının izlenmesi

GEÇİCİ MADDE 5 –Bu Tebliğin 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV No: 42 sayılı Tebliğ ile değiştirilen 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 1/12/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Söz konusu değişiklik yürürlüğe girinceye kadar rehne konu olan sermaye piyasası araçları, mevcut hak sahibi hesabından rehin alanın hesabının bir alt hesabına kaydedilir; rehin veya teminata konu sermaye piyasası aracının lehdara ait alt hesaba kaydı halinde ise, bu hakları tesis eden kişiye ait kimlik bilgileri de bu hesapla bağlantılı olarak izlenir.”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*