Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın Bağımsız Denetim Ve Halka Arzla İlgili Destekleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (Kobi) ülkemizde önemli istihdam sağlayan iş gruplarının başında gelmektedir. Türkiyede kurulmuş işletmeler büyük oranda KOBİ’lerden oluştuğu bilinmektedir. Büyük bir orana ulaşan KOBİ’lerin toplam istihdamdaki ve ekonomideki payıda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. KOBİ’ler küçük ve orta büyüklükte kurulmuş ancak büyük işletme olmaya dönük desteklere ihtiyacı olan bir gruptur. Bu destekleri veren en yaygın ve etkili organizasyonlardan biriside kobilere destek vermek amacıyla kurulmuş olan KOSGEB kurumudur. KOSGEB kobilere pekçok destek vermektedir. Makalemizde KOSGEB’in kobilere sağladığı iki önemli desteği açıklayacağız. Kobinin tanımı ve bağımsız denetimle ilgili alınacak destekler açıklanacaktır.

Kobinin Tanımı;

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında ki yönetmeliğie göre; Kobi, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler,

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Görüldüğü gibi çalışan sayısı, ciro ve aktif büyüklük sınıflandırma açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’nin ekonomik büyümesinde ve ihracatında KOBİ’lerin büyük önemi vardır. Bu yüzden kobilere özel önem verilmektedir. KOBİ’lerin özellikle finansman, yönetim(kurumsallaşma), istihdam, teknoloji geliştirme ve markalaşma gibi alanlarda sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. KOBİ’lerin banka kredileri dışında finansman sağlayabileceği imkanlar yok denecek kadar azdır. Ülkemizdeki işletmeler dünyadaki rakipleri ile rekabet etmeleri için gerekli finansman desteği için banka ve finans kuruluşları dışında halka açılma ile fon temin edebileceklerdir. Bu vesile ile sermaye piyasasının sunduğu imkanlardan şirketlerin daha etkin ve geniş yararlanması için başlatılan halka arz çalışmaları kapsamında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesinde diğer pazarlara ek olarak Kobiler için Gelişen İşletmeler Piyasası kurulmuştur.

Kobiler için Bağımsız Denetimle İlgili Olarak İki Destek Bulunmaktadır

1.Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

2.Genel Destekler Başlığı Altında Bağımsız Denetim Desteği

1.    Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

 Türkiye’de ekonominin büyük kısmına yön veren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan yararlanmak amacıyla SPK, KOSGEB, İMKB, TSPAKB arasında 4 Şubat 2011 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan bu protokol ile KOSGEB’e kayıtlı işletmelerin, menkul kıymet ihraçlarını desteklemek suretiyle ihtiyaç duyduğu fonlara erişimlerinin kolaylaştırılması, finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve böylece KOBİ’lerin istikrarlı bir büyüme içerisinde, ekonomik gelişim sürecinde dinamik bir rol oynamaları hedeflenmektedir.

Sermaye piyasalarının şirketlere düşük maliyetli finansman kaynağı, kurumsallaşma, yurtiçi ve yurtdışında tanınma, ortaklara likidite sağlama, kredibilite gibi geniş imkanlar sunmasına karşın, henüz ülkemizin önemli şirketleri bu imkanlardan yeterince yararlanmamakta ve İMKB’de işlem görmemektedir. Şirketlerin sermaye piyasasının sunduğu imkanlardan yararlanmasına, büyümeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmasına, aile şirketlerinin halka açılarak sürdürülebilirliklerinin ve devamlılıklarının sağlanmasına ve hem sermaye piyasalarının hem de ülkemizin büyümesine katkıda bulunmak amacıyla İMKB bünyesinde Gelişen İşletmetmeler Piyasası kurulmuştur.

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin,  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

-Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

-Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

-İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

-Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu için katlanacakları maliyetleri KOSGEB tarafından karşılanacak olup, söz konusu bedeller karşılıksız olarak verilecektir.

 Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde açıklanmıştır.

Destek Unsurları

Destek Ödemesi Üst Limiti

 

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

60.000

75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

20.000

75

SPK kurul kaydına alma ücreti

 –

– 

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

10.000

100

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

10.000

75


  1. 2.
       
    Genel Destekler Başlığı Altında Bağımsız Denetim Desteği;

 Programın amacı; Şirketlerin kurumsallaşması, şeffaflaşması, yönetim kabiliyetlerinin gelişmesi, kendilerini iyi tanımaları ve nerede eksikliklerinin olduğunu görmesi için KOSGEB bünyesinde 10.000 TL’lik destek bulunmaktadır, söz konusu desteğin tamamı hibe şeklinde sunulmaktadır. Şirketler bağımsız denetimden geçerek iş ilişkisi kuracağı ikinci taraflara veya fon sağlamak için finansal kuruluşlara bağımsız denetimden geçmiş finansal sonuçları sunarak, finansal sonuçlarının güvenilir olduğunu kanıtlamış olacaktır.

Bağımsız denetim desteğinin üst limiti 10.000 TL olup, destek oranı 1.ve 2. Bölgeler için % 50, 3.ve 4. Bölgeler için % 60 olacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır.

3.    Sonuç

 Açıklamalarımız doğrultusunda söz konusu desteklerden yararlanabilmek için öncelikle Kobi olmak, KOSGEB veri tabanına kaydolmak gerekmektedir. Kamuya olan borçlar destek verip vermeme konusunda şart olmayıp, destek onayı alındığı takdirde kamuya olan borç destekten karşılanacaktır.

Şirketlerin halka arzı ile ilgili önemli destek sağlanmaktadır. Kobilerin faizsiz finansman elde etmeleri ve bunları yatırımlara dönüştürmeleri, istihdama ve ekonomiye katkıyı artıracaktır. Halka arz düşüncesi olmayan işletmelerin kurumsallaşma ve Yeni TTK sürecine, uluslar arası muhasebe/finansal raporlama standartlarına (UFRS/UMS) uyum için bağımsız denetim desteğinden faydalanmaları şirketlere önemli derecede katma değer sağlayacaktır.