Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Seri No 2008/1

10.11.2008

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.03.49/4938-292

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2008/1)

………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/3/2008 tarihli ve 2004/94 esas, 2008/83 sayılı Kararıyla, 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ““…bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz.” hükmü iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, daha önce mahsup ve iadeye konu olmayan fon payı tutarlarının düzeltme hükümleri çerçevesinde red ve iadesine ilişkin açıklamalar 13 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

2003 vergilendirme dönemi içinde ödenen fon paylarının mahsup ve iadeye konu olamayacağı yönündeki hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı 1/7/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığından, söz konusu hüküm de aynı tarihten itibaren yürürlükten kalkmış olmaktadır.

Anılan Sirkülerde de açıklandığı üzere, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşmayan kısmının, Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren mahsup ve iade edilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu çerçevede, mükelleflerin 1/7/2008 tarihinden sonra düzeltme zamanaşımı süresi içindeki düzeltme talepleri üzerine, ilgili döneme ilişkin hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşmayan kısmının red ve iadesi, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri”başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*