Mali Tatil (Vergi Hukuku/Sosyal Güvenlik) Uygulaması İle İlgili Açıklama

01.08.2009

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca aşağıda görüldüğü şekli ile 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uygulamalısına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre 2009 mali tatili 01 /Temmuz /2009 tarihinde başlayacak, 20 /Temmuz /2009 tarihinde sona erecektir.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün (27/Temmuz/2009) uzamış sayılacaktır.

Vergi uygulamalarına ilişkin yayımlanan Genel Tebliğde uygulama esasları örnekler ile açıklanmış olup, Özet ile;

· Beyana dayalı vergilemede, kanuni süresinde verilmesi gereken bazı beyannamelerin verilme süreleri. (Aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir.)

  • Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
  • İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
  • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
  • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
  • Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
  • Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
  • Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

MALİ TATİL NEDENİ İLE UZAYAN BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*